ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 1 Year : 2021
Quick SearchPerioperative Myocardial Damage and The Incidence of Type 2 Myocardial Infarction in Patients with Intermediate and High Cardiovascular Risk [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-45752 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.45752

Perioperative Myocardial Damage and The Incidence of Type 2 Myocardial Infarction in Patients with Intermediate and High Cardiovascular Risk

Miraç Vural Keskinler1, Osman Köstek2, Berrin Erok3, Özge Telci Caklılı4, Yavuz Onur Danacıoğlu5, Aytekin Oğuz1
1Department of Internal Medicine, Medeniyet University Göztepe Education and Research Hospital, Istanbul Turkey
2Department Of Oncology, Edirne Sultan 1. Murat State Hospital, Edirne, Turkey
3Department Of Radiology, Cihanbeyli State Hospital, Konya, Turkey
4Istanbul University Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Endocrinology, Istanbul, Turkey
5Department of Urology, Bakırkoy Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

AIM
Perioperative myocardial infarction is an important cause of morbidity and mortality in patients undergoing surgical operation. We aimed to determine the incidence of perioperative myocardial infarction in patients with intermediate or high-risk Framingham score.

MATERIAL/ METHOD
101 patients (62 males,39 females) over 40 years old age (mean age 72±11years), with Framingham risk score of 10% or higher, and scheduled for surgical intervention in orthopedics and urology departments of our hospital were included in the study. Patient demographics, comorbidities, blood pressures and biochemical data were recorded. Troponin values and electrocardiographic findings were obtained at preoperative period and postoperative second day and then compared. Perioperative myocardial injury and infarction were diagnosed using third universal definition of myocardial infarction.

RESULTS
In 44 patients (43%) postoperative troponin values were compared with the preoperative values. In 26 (25%) patients the changes were consistent with myocardial ischemia or damage. Alteration in troponin value with significant ECG change was established in 6 patients (6%).

CONCLUSION
Risk of postoperative myocardial damage is high in our patients with intermediate or high-risk Framingham score. This implies that close follow-up of these patients with ECG and troponin values at pre and postoperative period is required.

Keywords: Perioperative myocardial infarction, type 2 myocardial infarction, cardiovascular risk

Perioperatif Miyokard Hasarı ve Orta ve Yüksek Kardiovasküler Riskli Hastalarda Tip 2 Miyokard Enfarktüs İnsidansı

Miraç Vural Keskinler1, Osman Köstek2, Berrin Erok3, Özge Telci Caklılı4, Yavuz Onur Danacıoğlu5, Aytekin Oğuz1
1Medeniyel Universitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Istanbul
2Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Onkoloji Kliniği, Edirne
3Cihanbeyli Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Konya
4Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Istanbul
5Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Cerrahi operasyonlar sonrası miyokard hasarı önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışmamızda Framingham skoruna göre orta ve yüksek riskli hastalarımızdaki perioperatif miyokard infarktüsü sıklığını ortaya koymayı amaçladık.

Materyal ve metod: Çalışmaya; hastanemiz Ortopedi ve Üroloji servislerinde yatmakta olan, cerrahi girişim planlanmış, 40 yaş üzeri, Framingham risk skorları %10 ve üzeri olan 101 olgu (62 erkek, 39 kadın, ortalama yaş: 72±11 yıl) alındı. Bu hastaların preoperatif dönemdeki demografik özellikleri, komorbid durumları, kan basınçları ve biyokimyasal verileri kayıt edildi. Olguların preoperatif ve postoperatif ikinci gün troponin değerleri ve elektrokardiyografik bulguları kaydedilerek karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam 44 hastada (%43) troponin değeri postoperatif dönemde preoperatif döneme göre değişiklik gösterdi. Hastaların %25’inin (26 hasta) elektrokardiyografisinde miyokard iskemisi veya hasarı ile ilişkili olabilecek nitelikte değişiklik saptandı. Anlamlı EKG değişikliği ile birlikte troponin değişikliği 6 hastada (%6) saptandı.

Sonuç: Framingham skoruna göre orta ve yüksek riskli gruba dahil olan hastalarımızda postoperatif miyokard hasar riskinin yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar riskli gruptaki tüm hastaların pre ve postoperatif dönemde, EKG ve troponin ile yakından takip edilmesinin önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Perioperatif myokardial enfarktus, Tip 2 myokardial enfarktus, kardiyovaskuler riskCorresponding Author: Berrin Erok, Türkiye