The Anatolian Journal of Cardiology
Search Results
Total of 6 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

The patency of graft and anastomoses in sequential and individual coronary artery bypass grafting: A meta-analysis

Yongxing Li, Baotang Liu, Caifei Li, YunChen Yu, Xiaobo Liu, Lei Li, Zijun Li, Chenxi Duan, Sheng Luo, Wenming Hou

(Anatol J Cardiol 2020; 24: 235-243) DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.10406

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Comparison of the effects of coronary artery anastomosis training between senior and junior surgeons

Bo Li, Xiaokang Luo, Lei Qi, dong Zhang, Fuliang Luo, Bin Li, Yue Tang

(Anatol J Cardiol 2020; 24: 153-159) DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.37460

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Retrospective analysis of 11 cases of primary cardiac valve tumors

Tianbo Li, Chencheng Liu, Yang Luo, Siming Gong, Yingbin Xiao, Xuefeng Wang, Yong Wang

(Anatol J Cardiol 2019; 21: 11-17) DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2018.40325

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles
ISSN 2149-2263 EISSN 2149-2271