ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 20 Issue : 6
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search





 
The Anatolian Journal of Cardiology Reliability and validity of the Turkish form of the eight-item Morisky medication adherence scale in hypertensive patients [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(8): 692-700 | DOI: 10.5152/akd.2014.4982  

Reliability and validity of the Turkish form of the eight-item Morisky medication adherence scale in hypertensive patients

Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar1, Sebahat Gözüm2, Cantürk Çapık3, Donald E. Morisky4
1Department of Nursing, Erzincan University School of Health, Erzincan-Turkey
2Department of Public Health Nursing, Akdeniz University Faculty of Nursing, Antalya-Turkey
3Department of Nursing, Kafkas University School of Health, Kars-Turkey
4Department of Community Health Sciences, UCLA Fielding School of Public Health, Los Angeles-USA

Objective: The aim of this study is to evaluate the reliability and validity of the Turkish version of the 8-item Morisky medication adherence scale. Methods: The study was conducted as a methodological design. The study included 196 patients with hypertension who applied to the Family Health Centers in three different regions of Turkey. Data were collected from February-June 2012. Methods used in the analysis included factor analysis, assessment of Cronbach’s α test and item-total correlation in order to perform psychometric measurements. Variables influencing scores of medication adherence were determined using logistic regression analysis. Results: Factor loadings of all items in the scale were above 0.40, and the variation explained was determined to be 42.4. The Turkish form consisted of a single domain. The Cronbach’s α coefficient of the items in the scale was 0.79. Item-total correlations of items in the scale were between 0. 30 and 0. 62. Scores of medication adherence were observed to be affected by low economic condition and city where said individuals reside. Conclusion: It was determined that levels of reliability and validity of Turkish version of 8-item Morisky medication adherence scale is acceptable.

Keywords: medication adherence, scale, hypertension, validity


Hipertansif hastalarda sekiz maddeli Morisky ilaca uyum ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği

Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar1, Sebahat Gözüm2, Cantürk Çapık3, Donald E. Morisky4
1Department of Nursing, Erzincan University School of Health, Erzincan-Turkey
2Department of Public Health Nursing, Akdeniz University Faculty of Nursing, Antalya-Turkey
3Department of Nursing, Kafkas University School of Health, Kars-Turkey
4Department of Community Health Sciences, UCLA Fielding School of Public Health, Los Angeles-USA

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sekiz maddeli Morisky İlaca Uyum Ölçeğinin Türkçe formunun güvenirlilik ve geçerliliğini değerlendirmektir. Yöntemler: Çalışma metodolojik türde yürütülmüştür. Araştırmaya Türkiye’nin üç ayrı bölgesindeki aile sağlığı merkezlerine başvuran 196 hipertansiyon hastası dâhil edilmiştir. Veriler Şubat-Haziran 2012 tarihleri arasında toplandı. Psikometrik ölçümleri gerçekleştirmek için veri seti faktör analizi, Cronbach testi ve madde toplam korelasyonu açısından değerlendirilmiştir. İlaca uyum puanının etkilendiği değişkenleri belirlemek için lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular: Ölçeğe ait bütün maddelerin faktör yükleri 0,40’ın üzerindedir ve açıklanan varyans 42,4’tür. Türkçe form tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğe ait maddelerin Cronbach α kat sayısı 0,79’dur. Maddelere ait madde toplam korelâsyonları 0,30-0,62 arasında değişmektedir. İlaca uyum puanı gelirin düşük olmasından ve yaşanılan şehirden etkilenmektedir. Sonuç: Sekiz maddeli Morisky İlaca Uyum Ölçeğinin Türkçe versiyonu için geçerlik ve güvenirlik değerleri kabul edilebilir olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: ilaca uyum, ölçek, hipertansiyon, geçerlilik


Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar, Sebahat Gözüm, Cantürk Çapık, Donald E. Morisky. Reliability and validity of the Turkish form of the eight-item Morisky medication adherence scale in hypertensive patients. Anatol J Cardiol. 2014; 14(8): 692-700


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar




 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology