ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Electrophysiologic characteristics and catheter ablation results of tachycardia-induced cardiomyopathy in children with structurally normal heart. [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-99165 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.99165  

Electrophysiologic characteristics and catheter ablation results of tachycardia-induced cardiomyopathy in children with structurally normal heart.

Hasan Candas Kafali, Erkut ozturk, Senem Ozgur, GULHAN TUNCA SAHIN, Alper Guzeltas, Yakup Ergul
Department Of Pediatric Cardiology, Istanbul Saglik Bilimleri University Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: The aim of this study is to present electrophysiologic characteristics and catheter ablation results of Tachycardia induced cardiomyopathy(TIC) in children with structurally normal heart. Patients and Methods: We performed a single-center retrospective review of all pediatric patients with TIC,who underwent an electrophysiology study and ablation procedure in our clinic between November 2013 and January 2019.Results: A total of 26 patients,24 patients with single tachyarrhythmia substrates and two patients each with two tachyarrhythmia substrates, resulting with a total of 28 tachyarrhythmia substrates,underwent ablation for TIC.The median age was 60 months( 2 - 214 months).Final diagnoses were supraventricular tachycardia(SVT) in 24 patients and ventricular tachycardia(VT) in two patients.The most common SVT mechanisms were focal atrial tachycardia(31%),atrioventricular reentran tachycardia(27%) and permanent junctional reciprocating tachycardia(15%).Radiofrequency ablation(RFA) was performed in 15 tachyarrhythmia substrates and cryoablation was performed in 13 tachyarrhythmia substrates, as the initial ablation method.Acute success in ablation was achieved in 24 out of 26 total patients(92%).Tachycardia recurrence was observed in two patients(8%) on follow up, who were treated successfully with repeated RFA later on.Overall success rates were 92%(24 out of 26) in patients and 93%(26 out of 28) in substrates.On echocardiography controls the median left ventricular recovery time was 3 months(1-24 months) and median reversible remodelling time was 6 months(3-36 months).Conclusion: TIC should be kept in mind during differential diagnosis of dilated cardiomyopathy.Pediatric TIC patients can be treated successfully and safely with RFA or cryoablation.With an early diagnosis of TIC and quick restoration of the normal sinus rythm, left ventricular recovery and remodelling may be facilitated.

Keywords: Dilated Cardiomyopathy, tachycardia induced cardiomyopathy, paediatric, ablation therapy


Yapısal normal kalpli çocuklarda taşikardi ilişkili kardiyomyopatinin elektrofizyolojik özellikleri ve kateter ablasyon sonuçları

Hasan Candas Kafali, Erkut ozturk, Senem Ozgur, GULHAN TUNCA SAHIN, Alper Guzeltas, Yakup Ergul
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kalbi yapısal olarak normal olan çocuklarda Taşikardi ilişkili kardiyomiyopatinin(TIC) elektrofizyolojik özelliklerini ve kateter ablasyon sonuçlarını sunmaktır.
Hastalar ve Yöntemler: Kasım 2013-Ocak 2019 tarihleri arasında kliniğimizde TIC tanısı alarak elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon işlemi uygulanan olgular retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: 24 tek taşiaritmi substratı ve iki taşiaritmi substratı olmak üzere toplam 28 taşiaritmi subtratı olan 26 olgu çalışmaya alındı. Bu olgulara ablasyon yapıldı. Yirmi dördü supraventriküler taşiaritmi(SVT) ve 2’si ventriküler taşiaritmi tanılıydı. Ortanca yaş 60 aydı(aralık 2 - 214 ay). En sık SVT mekanizmaları fokal atriyal taşikardi (% 31), atriyoventriküler reentran taşikardi (% 27) ve Permanent Junctional Resiprokan Taşikardi(% 15) idi. İlk ablasyon yöntemi olarak 15 taşiaritmi substratı için Radyofrekans ablasyon ve 13 taşiaritmi substratı içinde kriyoablasyon işlemi gerçekleştirildi. Olguların 24/26’sında(%92) Akut olarak ablasyon başarılı idi.Takipte iki hastada (% 8) taşikardi nüksü görüldü ve daha sonra tekrarlanan RFA ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. Genel başarı oranları tüm olgularda % 92 (26 olgudan 24’ü) ve substratlarda %93(28 substratta 26)idi.Ekokardiyografik kontrolde ortanca sol ventrikül iyileşme süresi 3 ay (1-24 ay) ve ortanca geri dönüşümlü yeniden şekillenme süresi 6 ay (3-36 ay) idi.
Sonuç: Pediatrik TIC hastaları RFA veya kriyoablasyon ile başarılı ve güvenli bir şekilde tedavi edilebilir.Taşikardi ilişkili kardiyomyopati tanılı çocukların erken teşhisi ve normal sinüs ritmine hızlı bir şekilde döndürülmesi ile sol ventrikül iyileşmesi ve yeniden şekillenmesi kolaylaştırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Dilate kardiyomyopati, taşikardi ilişkili kariyomyopati, pediatrik, ablasyon tedavisi




Corresponding Author: Erkut ozturk, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar




 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology