ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 21 Issue : 1
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Demographics of patients ≥ 80 years with heart failure who were admitted to the cardiology clinics in Turkey [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-94556 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2018.94556  

Demographics of patients ≥ 80 years with heart failure who were admitted to the cardiology clinics in Turkey

Gülay Gök1, Mehdi Zoghi2, Ümit Yaşar Sinan3, Salih Kılıç2, Lale Tokgözoğlu4
1Department of Cardiology, Medipol Üniversity Faculty of Medicine, İstanbul
2Department of Cardiology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey.
3Department of Cardiology, İstanbul University Institute of Cardiology, İstanbul, Turkey
4Department Of Cardiology, Hacettepe University, Ankara, Turkey.

Objective:
Heart failure (HF) has a high prevalence and mortality in patients with advanced age, however there are few studies which have focused on patients older than 80 years. The aim of this study is to describe and comparison of age-specific demographics and clinical features of Turkish elderly patients with HF who were admitted to cardiology clinics.
Methods
Epidemiology of Cardiovascular Disease in Elderly Turkish (ELDER-TURK) study was conducted in 73 centers in Turkey and recruited 5694 patients aged 65 years or older. In this study, clinical profile of the patients ≥ 80 years and 65-79 years with HF were described and compared based on EF-related classification: HFrEF and HFpEF (is considered as EF: ≥50%).
Results
The 1098 patients (male: 47.5%, mean age 83.5 ±3.1 years old) aged ≥ 80 years and 4596 patients (male: 50.2 %, mean age 71.1±4.31 years old) aged 65-79 years were enrolled in this study. The prevalence of HF was 39.8% for patients ≥80 years and 27.1% for patients 65-79 years. For patients ≥80 years with HF, the prevalence rate was 67% for hypertension (HT), 25.6% for diabetes mellitus (DM), 54.3% for coronary artery disease (CAD), 42.3% for atrial fibrillation. Female proportion was lower in HFrEF group (p=0.019). The prevalence of HT and DM were higher in HFpEF group (p<0.01). Whereas, CAD has a higher prevalence in HFrEF group (p=0.02).
Among 65-79 years patients, 43.9% (548) had HFpEF and 56.1% (700) had HFrEF. In this group patients aged 65-79 years with HFrEF, the prevalence of DM was significantly higher than the patients ≥80 years with HFrEF (p<0.01).
Conclusion
Heart failure is common in the Turkısh elderly and increases significantly with age. Females, diabetics and hypertensives are more likely to have HFpEF, whereas CAD patients are more likely to have HFrEF.

Keywords: Epidemiology, Heart failure, Elder Patients


Türkiye'de kardiyoloji kliniklerine baş vuran 80 yaş üstü kalp yetersizliği olan hastaların demografik verileri

Gülay Gök1, Mehdi Zoghi2, Ümit Yaşar Sinan3, Salih Kılıç2, Lale Tokgözoğlu4
1Medipol hospital koşuyolu
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir.
3Istanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Istanbul
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.

Amaç
Kalp yetersizliği (KY) ileri yaş hasta grubunda sık görülmesi ve mortalitesi yüksek olmasına rağmen 80 yaş üstü hastaları kapsayan çok az çalışma mevcuttur. Bu çalışmanın amacı kardiyoloji kliniğine baş vuran KY olan Türk yaşlı hastaların yaşa özgü demografik verilerini ve klinik özelliklerini tanımlamaktır.
Method
Yaşlı Türk kardiyovasküler hastalık epidemiyolojisi çalışması (ELDER-TURK) Türkiye'de 73 merkezde yürütüldü ve 65 yaş üstü 5694 hasta toplandı. Bu çalışmada 80 yaş üstü ve 65-79 yaş KY olan hastalar EF grubuna göre: KYdEF ve KYkEF olarak sınıflandırılarak karşılaştırma yapıldı.
Sonuçlar
80 yaş üstü 1098 hasta (erkek: %47.5, ortalama yaş 83.5 ±3.1) ve 65-79 yaş 4596 hasta (erkek: %50.2 ortalama yaş 71.1±4.31) çalışmaya dahil edildi. 80 yaş üstü için KY prevelansı %39.8 iken 65-79 yaş için %27.1 saptandı. KY olan 80 yaş üstü hastaların hipertansiyon (HT) prevelansı %67, diyabet (DM) %25.6. koroner arter hastalığı (CAD) %54.3, atrial fibrilasyon %42.3 saptandı.Kadın oranı KYdEF grubunda daha düşüktü (p=0.019). HT ve DM KYkEF grubunda daha yüksekti (p<0.01). Buna karşın CAD prevelansı KYdEF grubunda daha yüksekti (p=0.02).
65-79 yaş hastalar arasında %43.9 (548) KYkEF ve %56.1 (700) KYdEF mevcuttu. 65-79 yaş KYdEF li hasta grubunda DM prevelansı 80 yaş üstü KYdEF li hastalarının DM prevelansından daha yüksekti (p<0.01).
Sonuç
KY Türk yaşlı hastalarında sık görülüp yaşla birlikte artış gösterir. kadınlarda, diabetik ve hipertansif olan hastalarda KYpEF daha sık rastlanılırken buna karşın CAD olan hastalarda KYdEF daha sık rastanılır.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, Kalp yetersizliği, Yaşlı Hastalar
Corresponding Author: Gülay Gök, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology