ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Mean platelet volume is associated with aortic intima-media thickness in patients without clinical manifestation of atherosclerotic cardiovascular disease [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(9): 753-758 | DOI: 10.5152/akd.2014.5576  

Mean platelet volume is associated with aortic intima-media thickness in patients without clinical manifestation of atherosclerotic cardiovascular disease

Gülhan Yüksel Kalkan1, Mustafa Gür2, Ahmet Oytun Baykan1, Hakan Uçar1, Zafer Elbasan1, Durmuş Yıldıray Şahin1, Mevlüt Koç1, Abdülrezzak Börekçi2, Murat Çaylı1
1Clinic of Cardiology, Adana Numune Training and Research Hospital; Adana-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Kafkas University; Ağrı-Turkey

Objective: Mean platelet volume (MPV) plays a pivotal role in the pathophysiology of atherosclerotic disease. Thoracic aortic intima-media thickness (IMT) was reported as an earlier marker of preclinical atherosclerosis than carotid IMT. However, the relationship between MPV and aortic IMT was not investigated. We aimed to assess the relationship between thoracic aortic IMT and MPV in patients undergoing transesophageal echocardiography (TEE) examination for different indications. Methods: We studied 190 patients (mean age 37.0±12.5 years) who underwent TEE for different indications. The patients who have known atherosclerotic disease were excluded from study. The patients were divided into 2 groups according to the median thoracic aortic IMT values (IMTlow group ≤13 mm and IMThigh group >13 mm). Platelet count and MPV were analyzed with an automated hematology analyzer. A multiple stepwise linear regression analysis was performed to identify the independent associations of thoracic aortic IMT. Results: The highest MPV values were observed in the IMThigh group compared with the IMTlow group (9.5±10 fL vs. 10.9±1.2 fL, p<0.001). Also, the IMThigh group had higher age, hs-CRP, and uric acid levels (p<0.05 for all). Multiple linear regression analysis showed that aortic IMT was independently related with age (β=0.340, p<0.001), uric acid (β=0.111, p=0.041), hs-CRP (β=0.200, p<0.001), and MPV (β=0.482, p<0.001). Conclusion: MPV is independently related to the extent of subclinical thoracic aortic atherosclerosis. Increases in MPV may be a crucial biochemical marker for initial atherosclerosis.

Keywords: mean platelet volume, aorta, intima media thickness, and atherosclerosis


Ortalama trombosit hacmi klinik aterosklerotik kardiyovasküler hastalık bulgusu olmayan hastalarda aortik intima-mediya kalınlığı ile ilişkilidir

Gülhan Yüksel Kalkan1, Mustafa Gür2, Ahmet Oytun Baykan1, Hakan Uçar1, Zafer Elbasan1, Durmuş Yıldıray Şahin1, Mevlüt Koç1, Abdülrezzak Börekçi2, Murat Çaylı1
1Clinic of Cardiology, Adana Numune Training and Research Hospital; Adana-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Kafkas University; Ağrı-Turkey

Amaç: Ortalama trombosit volümü (OTV) aterosklerotik hastalıkların patofizyolojisinde önemli bir rol oynamaktadır. Torasik aort intima media kalınlığının (IMK) preklinik ateroskleroz için karotis IMK' dan daha erken bir belirteç olduğu daha önceki çalışmalarda rapor edilmiştir. Buna rağmen, OTV ile aortik IMK arasındaki ilişki henüz değerlendirilmemiştir. Biz bu çalışmamızda, farklı nedenlerle transözofageal ekokardiyografi (TEE) tetkiki yapılan hastalarda torasik aort IMK ve OTV arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Yöntemler: Çalışmamıza farklı nedenlerle TEE yapılan toplam 190 hasta (ort. yaş 37,0±12,5 yıl) dahil edildi. Hastalar ortanca torasik aort IMK değerine göre 2 gruba ayrıldı (IMKdüşük grup ≤13 mm ve IMKyüksek group>13 mm). Trombosit sayımı ve OTV otomatik kan analizöründe çalışıldı. Bulgular: IMKdüşük grupla kıyaslandığında, yüksek OTV değerleri IMKyüksek grupta izlendi (9,5±10 fL karşı 10,9±1,2 fL, p<0,001). Aynı zamanda IMKyüksek grupta daha yüksek yaş, hs-CRP ve ürik asit seviyeleri saptandı (p<0,05, hepsi için). Multiple lineer regresyon analizinde aortik IMK'nın yaş (β=0,340, p<0,001), ürik asit (β=0,111, p=0,041), hs-CRP (β=0,200, p<0,001) ve OTV (β=0,482, p<0,001) ile bağımsız ilişkili olduğu gösterildi. Sonuç: OTV subklinik torasik aortik ateroskleroz derecesi ile bağımsız ilişkilidir. OTV'de artış olması ateroskleroz başlangıcı için önemli biyokimyasal marker olabilir.

Anahtar Kelimeler: ortalama trombosit volümü, aorta, intima mediya kalınlığı, ateroskleroz.


Gülhan Yüksel Kalkan, Mustafa Gür, Ahmet Oytun Baykan, Hakan Uçar, Zafer Elbasan, Durmuş Yıldıray Şahin, Mevlüt Koç, Abdülrezzak Börekçi, Murat Çaylı. Mean platelet volume is associated with aortic intima-media thickness in patients without clinical manifestation of atherosclerotic cardiovascular disease. Anatol J Cardiol. 2015; 15(9): 753-758


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology