ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 23 Issue : 1
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Ten Year Outcome of Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension Patients in a Tertiary University Hospital [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-90329 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.90329  

Ten Year Outcome of Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension Patients in a Tertiary University Hospital

Mehmet Serdar Küçükoğlu1, Ümit Yaşar Sinan1, Bedrettin Yıldızeli2
1Department of Cardiology, Istanbul University-Cerrahpasa Institute of Cardiology, Istanbul, TURKEY
2Department of Thoracic Surgery, Marmara University School of Medicine, Istanbul, Turkey.

Background: Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) is one of the leading cause of pulmonary hypertension (PH). We aimed to investigate the outcome of CTEPH patients followed up by PH outpatient clinic.
Material and Methods: We screened medical records of PH patients followed up by PH outpatient clinic between 2009 and 2018. Patients demographics, clinical, echocardiographic and hemodynamic characteristics were recorded.
Results: The study group consisted of 16 females (55.2%) and 13 males (44.8%). The mean age was 59.5±13.7 years. Median follow up duration was 44 months (1-113 month). The mean initial 6-minute walking distance (6MWD) was 321.4±119.9 m. The initial median N-terminal pro brain natriuretic peptide (NT-proBNP) level was 2468 pg/ml (46.1 - 20.564 pg/ml). All patients were taking oral anticoagulant therapy. Pulmonary endarterectomy (PEA) was performed in 17 of 29 patients (58.6%). Twelve patients (41.4%) were not operated due to distal disease, comorbidities or patient’s preference. Operated patients were younger than non-operated patients (55 & 65 years old, p: 0.04). The 6MWD increased 35 m to 356.1±132.8 m. While 6MWD of operated patients had improved (+ 76 m.), it decreased in non-operated patients (-46 m.). The survival rate at 10-year follow up was 58.6% in whole group. Twelve patients died during ten years follow up. While 7 of 12 not-operated patients died (58.3%), just 5 of 17 operated patients (4 perioperative and 1 at follow up) died (29%). Advanced stage final functional capacity (FC) (NYHA III-IV), inoperability, lower final 6MWD, higher final NT-proBNP, and tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE) were associated with mortality. Univariate Cox regression analysis showed that patient with NYHA I-II final FC had 166-fold decreased mortality.
Conclusion: The long term prognosis of operated patients is better than the outcome of not-operated patients. The strongest predictor associated with mortality was worse final FC (NYHA III-IV).

Keywords: Chronic thromboembolic pulmonary hypertension, Endarterectomy, Follow-up, Mortality


Üçüncü Basamak Üniversite Hastanesinin 10 Yıllık KTEPH Deneyimi

Mehmet Serdar Küçükoğlu1, Ümit Yaşar Sinan1, Bedrettin Yıldızeli2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Kronik tromboembolik hipertansiyon (KTEPH), pulmoner hipertansiyonun (PH) önden gelen nedenlerinden biridir. Çalışmamızda enstitümüzün PH polikliniğinde takip edilen KTEPH hastalarının uzun dönem takip sonuçlarını araştırmayı hedefledik.
Materyal ve Metot: 2009-2018 yılları arasında hastanemizin PH polikliniğinde takip edilen hastaların medikal kayıtları incelendi. Hastaların demografik, klinik, ekokardiyografik ve hemodinamik özellikleri kaydedildi.
Bulgular: Çalışma grubu 16 kadın (%55.2) ve 13 erkekten (%44.8) oluşuyordu. Ortalama yaş 59.5±13.7 ve ortalama takip süresi 44 ay (1-113 ay). Başlangıç 6 dakika yürüme testi (6DYT) mesafesi 321.4±119.9 m. İlk başvuru ortalama N-terminal pro B tipi (NT-proBNP) natriüretik peptid düzeyi 2468 pg/ml (46.1 - 20.564 pg/ml). Tüm hastalar oral antikoagülan tedavi alıyordu. Pulmoner endarterektomi 29 hastanın 17’sinde (%58.6) seçilen tedavi yöntemiydi. Distal hastalık, komorbidite ve hasta tercihi nedeniyle 12 hasta (%41.4) non-operabl kabul edildi. Opere olan hastalar opere olmayanlara göre daha gençti (55 & 65 yaş, p: 0.04). Takiplerde 6DYT mesafesi tüm grupta 35 metre artarak 356.1±132.8 m’ye yükseldi. Opere olan hastalarda bu mesafe 76 m. artarken, opera olamayanlarda 46 m. azaldı. Takiplerde 12 hasta öldü ve tüm grupta 10 yıllık sağkalım %58.6’idi. Opere olamayan 12 hastanın 7’si (%58.3), opera olan 17 hastanın 5’i (%29) takipte kaybedildi (4 hasta peri-operatif dönemde, 1 hasta takipte). İleri evre son fonksiyonel sınıf (NYHA III-IV), inoperabilite, düşük son 6DYT mesafesi, yüksek son NT-proBNP düzeyi ve TAPSE mortaliteyle ilişkili bulundu. Univariate Cox regresyon analizine göre, son başvuruda fonksiyonel kapasitesi NYHA I-II olanlarda mortalitenin yaklaşık 166 kat daha az olduğu görüldü.
Sonuç: Opere olan hastalarda uzun dönem sağkalımın opere olamayan hastalara göre daha iyi olduğu gösterildi. Mortaliteyle ilişkili en güçlü değişkenin son başvuruda saptanan kötü fonksiyonel kapasite (NYHA III-IV) olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon, Endarterektomi, Takip, Mortalite
Corresponding Author: Ümit Yaşar Sinan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology