ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 3
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Pulmonary hypertension in patients with sarcoidosis: A single center experience [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-88054 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.88054  

Pulmonary hypertension in patients with sarcoidosis: A single center experience

Deniz Kaptan Ozen1, Bulent Mutlu2, Derya Kocakaya3, Burak Turan1, Sena Sert Sekerci4, Berrin Ceyhan3
1Department Of Cardiology, Derince Training And Research Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department Of Cardiology, Marmara University Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department Of Pneomology, Marmara University Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department Of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: Sarcoidosis is a systemic granulomatous disease rarely complicated by pulmonary hypertension (PH). The prevalence of pulmonary hypertension in sarcoidosis is unclear and has differences between ethnic groups. The aim of the study was to investigate the prevalence and predictors of PH in a Turkish cohort.
Methods: 55 biopsy proven patients with sarcoidosis were enrolled in the study in a single center. All patients underwent detailed transthoracic echocardiography (TTE) to assess the probability of PH as recommended. Right heart catheterization (RHC) was performed for patients with intermediate to high risk of PH. Patients with mean pulmonary artery pressure >20 mm Hg measured by RHC were defined as PH. Demographical and clinical characteristics, data of laboratory, spirometry, six-minute walk test and TTE were compared between low and intermediate-high risk of PH groups.
Results: The probability of PH was found low with 47 patients. Eight patients had intermediate to high probability of PH and two of them refused to undergo RHC. Three of six intermediate to high probability patients were found to have PH, all of them were post- precapillary PH. The prevalence of PH in sarcoidosis was found to be 5.5% (3/55). Six-minute walk distance (6 MWD), diastolic parameters (E/A ratio, E’ wave and left atrial volume) were significantly lower and New York Heart association class, NT-proBNP level were higher in intermediate-high risk PH patients compared to low risk PH patients.
Conclusion: The frequency of PH in sarcoidosis was 5.5% in a Turkish cohort. NT-proBNP, 6 MWD, diastolic function parameters and myocardial strain parameters can be useful predictors of PH in patients with sarcoidosis, besides known echocardiographic parameters.

Keywords: Brain natriuretic peptide, Sarcoidosis, 6-minute walk test, Pulmonary hypertension


Sarkoidozlu hastalarda pulmoner hipertansiyon: Tek merkez deneyimi

Deniz Kaptan Ozen1, Bulent Mutlu2, Derya Kocakaya3, Burak Turan1, Sena Sert Sekerci4, Berrin Ceyhan3
1Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Sarkoidoz, nadiren pulmoner hipertansiyon (PH) ile komplike olan sistemik granülomatöz bir hastalıktır. Sarkoidozda pulmoner hipertansiyon prevalansı belirsizdir ve etnik gruplar arasında farklılıklar vardır. Bu çalışmanın amacı, bir Türk kohortunda PH sıklığını ve prediktörlerini araştırmaktır.
Yöntemler: Biyopsi ile kanıtlanmış sarkoidozu olan 55 hasta çalışmaya tek bir merkezde dahil edildi. Tüm hastalara PH olasılığını değerlendirmek için önerildiği gibi ayrıntılı transtorasik ekokardiyografi (TTE) uygulandı. Orta ila yüksek PH riski olan hastalara sağ kalp kateterizasyonu (SKK) uygulandı. SKK ile ölçülen ortalama pulmoner arter basıncı >20 mm Hg olan hastalar PH olarak tanımlandı. Demografik ve klinik özellikler ile laboratuvar, spirometri, altı dakikalık yürüme testi ve TTE verileri PH riski düşük ile orta-yüksek olan gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: PH riski 47 hastada düşük bulundu. Sekiz hastada orta ila yüksek PH olasılığı vardı ve bunlardan ikisi SKK' nu reddetti. Orta ila yüksek olasılıklı altı hastanın üçünde PH vardı, hepsinde prekapapiller PH idi. Sarkoidozda PH prevalansı % 5.5 olarak bulundu (3/55). Orta-yüksek PH riskli hastalarda düşük PH riskli hastalara göre altı dakikalık yürüme mesafesi (6 DYM), diyastolik parametreler (E / A oranı, E' dalgası ve sol atriyal hacim) anlamlı olarak daha düşük ve New York Kalp birliği sınıfı, NT-proBNP düzeyi daha yüksekti.
Sonuç: Bir Türk kohortunda sarkoidozda PH sıklığı % 5.5 bulundu. NT-proBNP, 6 MWD, diyastolik fonksiyon parametreleri ve miyokardiyal gerinim parametreleri, bilinen ekokardiyografik parametrelerin yanı sıra sarkoidozlu hastalarda PH' un faydalı prediktörleri olabilir.

Anahtar Kelimeler: Beyin natriüretik peptid, Sarkoidoz, 6-dakika yürüme testi, Pulmoner hipertansiyon
Corresponding Author: Deniz Kaptan Ozen, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology