ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 23 Issue : 1
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Snapshot Evaluation of Acute and Chronic Heart Failure in Real Life in Turkey: Follow up data for mortality [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-87894 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.87894  

Snapshot Evaluation of Acute and Chronic Heart Failure in Real Life in Turkey: Follow up data for mortality

Mehmet Birhan Yılmaz1, Emrah Aksakal2, Uğur Aksu2, Hakan Altay3, Yıldırım Nesligül4, Ahmet Çelik5, Mehmet Ata Akil6, Lütfü Bekar7, Mustafa Gökhan Vural8, Rengin Çetin Güvenç9, Savaş Özer10, Dilek Ural11, Yüksel Çavuşoğlu12, Lale Tokgözoğlu13
1Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Izmir
2Erzurum Regional Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Erzurum
3Baskent University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Istanbul
4Kırıkkale University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Kırıkkale
5Mersin University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Mersin
6Dicle University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Diyarbakır
7Hitit University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Çorum
8Sakarya University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Sakarya
9Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Istanbul
10Recep Tayyip Erdogan University Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Rize
11Koc University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, İstanbul
12Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Eskisehir
13Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Ankara

Background: Heart failure (HF) is a progressive clinical syndrome. SELFIE-TR is a registry, illustrating overall HF patient profile of Turkey. Herein, all-cause mortality data during follow up was provided.
Methods: This is a prospective outcome analysis of SELFIE-TR. Patients were classified as acute HF vs chronic HF and heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF), heart failure with mid-range ejection fraction (HFmrEF), heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) and were followed up for all-cause mortality (ACM).
Results: There were 1054 patients with mean age of 63.3±13.3 years and with a median follow up period of 16 (7-17) months. Survival data within one year was available in 1022 patients. Crude ACM was 19.9% for one year in the whole group. ACM within one year was 13.7% vs. 32.6% in patients with chronic and acute HF respectively (p<0.001). ACEI/ARB, beta blocker and MRA were present in 70.6%, 88.2% and 50.7% respectively. In the whole cohort, survival curves were graded according to GDMT score≤1 vs 2 vs 3 as 28% vs 20.2% vs12.2% (p<0.001). Multivariate analysis of the whole cohort yielded age (p=0.009) and acute HF (p=0.028) as independent predictors of mortality in 1 year.
Conclusions: One-year mortality is high in Turkish HF patients compared to contemporary cohorts with acute HF higher than chronic HF. Of note, GDMT score is influential on 1-year mortality being the most striking one on chronic HFrEF. On the other hand, in the whole cohort, age and acute HF were the only independent predictors of death in 1 year.

Keywords: Heart failure, all-cause mortality, prognosis


Türkiye'de Akut ve Kronik Kalp Yetersizliğinin Gerçek Yaşamda Anlık Değerlendirilmesi: Mortalite için takip verisi

Mehmet Birhan Yılmaz1, Emrah Aksakal2, Uğur Aksu2, Hakan Altay3, Yıldırım Nesligül4, Ahmet Çelik5, Mehmet Ata Akil6, Lütfü Bekar7, Mustafa Gökhan Vural8, Rengin Çetin Güvenç9, Savaş Özer10, Dilek Ural11, Yüksel Çavuşoğlu12, Lale Tokgözoğlu13
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, İzmir
2Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Erzurum
3Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, İstanbul
4Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Ankara
5Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Mersin
6Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Diyarbakır
7Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Çorum
8Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Sakarya
9Haydarpaşa Numune Eğitim araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
10Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Rize
11Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, İstanbul
12Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Eskişehir
13Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Ankara

Amaç: Kalp yetersizliği (KY) progresif bir klinik sendromdur. SELFIE-TR, Türkiye’de KY hasta profilini örnekleyen bir kayıt çalışmasıdır. Burada, takipte tüm nedenlere bağlı mortalite verisi sunulmuştur.
Yöntem: Bu çalışma, SELFIE-TR’nin ilerleyici sonlanım analizidir. Hastalar; akut KY, kronik KY, düşük ejeksiyon fraksiyonlu KY (DEF-KY), orta derece ejeksiyon fraksiyonlu KY (ODEF-KY), korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu KY (KEF-KY) olarak sınıflandırılmış ve tüm nedenlere bağlı mortalite (TNBM) açısından takip edilmişlerdir.
Sonuçlar: Çalışmada, ortalama yaşı 63,3±13,3 yıl, ortanca takip süresi 16 (7-17) ay olan 1054 hasta bulunmaktadır. Sağkalım bilgisi olan 1022 hastanin verileri analiz edildi. Bir yıllık kaba tüm nedenlere bağlı mortalite (TNBM) tüm grupta %19,9’dur. Bir yıllık TNBM, kronik ve akut KY’de sırasıyla %13,7 ve %32,6’dır (p<0.001). ACEİ/ARB, beta bloker ve MRA tedavisini sırası ile hastaların %70,6; %88,2 ve %50,7’si kullanmaktadır. Tüm kohortta yaşam eğrileri kılavuza bağlı ilaç skoru ≤1 vs 2 vs 3’te %28 vs %20,2 vs %12,2 olacak şekilde sıralanmaktadır (p<0.001). Tüm kohortun çok değişkenli analizinde yaş (p=0.009) ve akut KY (p=0.028) bir yıllık mortalitenin bağımsız öngördürücüleri olarak bulunmuştur.
Sonuç: Türk KY hastalarında 1 yıllık mortalite, akut KY kronik KY’den daha yüksek olacak şekilde, modern KY kohortlarına göre yüksektir. Kılavuza bağlı ilaç skoru, özellikle en belirgin olarak kronk DEF-KY hastalarında olacak şekilde, 1 yıllık mortalitede etkili gözükmektedir. Öte yandan, tüm kohortta, yaş ve akut KY 1 yıllık mortalitenin bağımsız öngördürücüleridir.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, tüm nedenlere bağlı mortalite, prognoz
Corresponding Author: Mehmet Birhan Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology