ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 3
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Effect of antihypertensive therapy on endothelial markers in newly diagnosed Stage 1 hypertension: a randomized single-centre study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(4): 363-369 | DOI: 10.5152/akd.2014.4793  

Effect of antihypertensive therapy on endothelial markers in newly diagnosed Stage 1 hypertension: a randomized single-centre study

Mehmet Ali Nahit Şendur1, Gülay Sain Güven2, Hikmet Yorgun3, Ahmet Hakan Ateş4, Uğur Canpolat5, Hamza Sunman6, Sevilay Karahan7, Barış Kaya3, Kudret Aytemir8
1Clinic of Medical Oncology, Ankara Numune Training and Research Hospital; Ankara-Turkey
2Internal Medicine, Hacettepe University; Ankara-Turkey
3Departments of Cardiology Faculty of Medicine, Hacettepe University; Ankara-Turkey
4Clinic of Cardiology, Samsun Training and Research Hospital; Samsun-Turkey
5Clinic of Cardiology, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital; Ankara-Turkey
6Clinic of Cardiology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital; Ankara-Turkey
7Departments of Biostatistics, Faculty of Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University; Ankara-Turkey
8Department of Cardiology Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara-Turkey

Objective: This study was aimed to investigate the effects of olmesartan or nebivolol treatment on blood pressure and some endothelial function markers in newly diagnosed patients with stage I essential hypertension. Methods: This randomized open label study included 85 newly diagnosed patients with stage 1 hypertension (50 males, mean age: 52±9 years). Blood pressure, flow mediated vasodilatation (FMD) and echocardiographic measurements of the patients were taken before and 8 weeks after the beginning of treatment with olmesartan or nebivolol. Nitric oxide, plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) and C reactive protein (CRP) levels measured in serum samples before and after treatment, were compared. Basal variables that can affect the antihypertensive response were evaluated by multivariate logistic regression analysis. Results: The reduction observed in the systolic and diastolic blood pressures after antihypertensive treatment was significant (p<0.05). FMD was significantly improved after treatment in both nebivolol and olmesartan groups; however, there was no significant difference between nebivolol and olmesartan groups (p=0.6). While CRP and PAI-1 levels decreased, nitric oxide levels increased in both nebivolol and olmesartan treatment groups; but these changes were not statistically significant. No drug related complication was observed. Conclusion: This study has indicated that olmesartan and nebivolol causes similar changes in blood pressure response, FMD increase and endothelial biomarker levels. These results suggest that antihypertensive treatment, independent of the medication used, is associated with endothelial function improvement.

Keywords: flow mediated vasodilatation, endothelial biomarkers, antihypertensive treatment


Yeni tanı evre 1 hipertansiyonda antihipertansif tedavinin endotel belirteçlerine etkisi: Randomize tek merkez çalışması

Mehmet Ali Nahit Şendur1, Gülay Sain Güven2, Hikmet Yorgun3, Ahmet Hakan Ateş4, Uğur Canpolat5, Hamza Sunman6, Sevilay Karahan7, Barış Kaya3, Kudret Aytemir8
1Clinic of Medical Oncology, Ankara Numune Training and Research Hospital; Ankara-Turkey
2Internal Medicine, Hacettepe University; Ankara-Turkey
3Departments of Cardiology Faculty of Medicine, Hacettepe University; Ankara-Turkey
4Clinic of Cardiology, Samsun Training and Research Hospital; Samsun-Turkey
5Clinic of Cardiology, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital; Ankara-Turkey
6Clinic of Cardiology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital; Ankara-Turkey
7Departments of Biostatistics, Faculty of Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University; Ankara-Turkey
8Department of Cardiology Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara-Turkey

Amaç: Bu çalışmada yeni tanı evre 1 esansiyel hipertansiyonu olan hastalarda olmesartan veya nebivolol tedavisinin kan basıncı ve bazı endotel işlev belirteçleri üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı. Yöntemler: Bu açık uçlu randomize çalışmaya yeni tanı almış, evre 1 esansiyel hipertansiyonu olan 85 hasta alındı (50 erkek, ortalama yaş: 52 ± 9 yıl). Hastalara tedavi öncesi ve tedavi başlandıktan (olmesartan veya nebivolol) 8 hafta sonra kan basıncı ölçümleri yapılarak elde edilen kan basıncı düşüşleri kaydedildi, akıma bağlı vazodilatasyon (ABV) ölçümleri ile ekokardiyografik ölçümleri yapıldı. Tüm hastalardan tedavi öncesi ve tedavi sonrasında alınan serum örneklerinde nitrik oksit, plazminojen aktivatör inhibitör 1 (PAI-1) ve C reaktif protein (CRP) düzeyleri karşılaştırıldı. Tedavi grupları arasında antihipertansif yanıtı etkileyebilecek bazal değişkenler çoklu lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi. Bulgular: Antihipertansif tedavi alan hastalarda sistolik ve diyastolik kan basıncındaki azalma istatistiksel olarak anlamlı saptandı (p<0.05). Antihipertansif tedavi alan hastalarda ABV’de antihipertansif ilaçtan bağımsız olarak tedavi sonrasında belirgin artış izlenirken, olmesartan ve nebivolol tedavi alan hasta gruplarındaki değişim istatistiksel olarak benzer bulundu (p=0.6). Her iki tedavi grubunda da CRP ve PAI-1 düzeylerinde azalma ve nitrit + nitrat değerlerinde artış, istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı. İlaçlara bağlı komplikasyon hiçbir hastada gözlenmedi. Sonuç: Antihipertansif tedavi alan evre 1 esansiyel hipertansiyon hastalarında hem olmesartan, hem nebivolol grubunda benzer kan basıncı yanıtı, ABV artışı ve endotel biyobelirteçlerde benzer değişim gözlenmiştir. Bu sonuçlar ilaç tedavisindeki farklılığa rağmen, antihipertansif tedavinin endotel fonksiyonlarında iyileşmeye neden olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıma bağlı vazodilatasyon, endotel belirteçleri, antihipertansif tedavi


Mehmet Ali Nahit Şendur, Gülay Sain Güven, Hikmet Yorgun, Ahmet Hakan Ateş, Uğur Canpolat, Hamza Sunman, Sevilay Karahan, Barış Kaya, Kudret Aytemir. Effect of antihypertensive therapy on endothelial markers in newly diagnosed Stage 1 hypertension: a randomized single-centre study. Anatol J Cardiol. 2014; 14(4): 363-369


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology