ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 3
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
The effects of internal thoracic artery preparation with intact pleura on respiratory function and patients' early outcomes [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2008; 8(5): 368-373

The effects of internal thoracic artery preparation with intact pleura on respiratory function and patients' early outcomes

Ahmet Özkara1, Alican Hatemi2, Murat Mert2, Özge Köner3, Gürkan Çetin2, Mete Gürsoy2, Serdar Çelebi3, Can Çağlar Erdem2, Sertaç Haydın2, Cenk Eray Yıldız2, Kaya Süzer2
1Department of Cardiovascular Surgery, School of Medicine, İstanbul Bilim University, İstanbul
2From Departments of Cardiovascular Surgery, İstanbul University Institute of Cardiology, İstanbul, Turkey
3Anesthesia and Reanimation, İstanbul University Institute of Cardiology, İstanbul, Turkey

Objective: Postoperative respiratory functions, arterial blood gases, blood loss and clinical outcome following coronary artery bypass surgery (CABG) were assessed in a prospective randomized single-blind (patient- blind) clinical study comparing two different techniques of internal thoracic artery (ITA) harvesting.
Methods: Fifty-four patients admitted for CABG were allocated into two groups according to ‘random numbers’ technique. In a Group 1 (n=26) ITA was prepared keeping the pleura intact and in a Group 2 (n=28) pleura was opened. Both groups were compared in terms of postoperative respiratory functions, arterial blood gases, bleeding and clinical outcomes using ANOVA for repeated measurements analysis.
Results: Analysis of spirometric and partial oxygen pressure data showed that postoperative reductions in forced expiratory volume (0.17±0.18 lt vs. 0.28±0.14 lt, p=0.016), forced vital capacity (0.18±0.19 lt vs. 0.28±0.13 lt, p=0.037) and arterial oxygen measurements (-0.03±0.22 mmHg vs. 0.15±0.4 mmHg, p=0.023) were less pronounced in patients of Group 1 as compared with patients of Group 2. The increase in intrapulmonary shunts (Qs/Qt ratio) after the operation was more pronounced in Group 2 patients than in Group 1 patients (p<0.01) and the mean values of Qs/Qt ratio 24 hours after the operation were higher in group 2 as compared to Group 1 patients(0.100±0.063 vs. 0.054±0.048, p=0.001). Radiological evaluation revealed that costophrenic angle obliteration after operation more often occurred in Group 2 (14/28 patients) than in Group 1 (0/26 patients) (p<0.0001). Cardiothoracic index increased significantly after operation only in group 2 patients (p=0.001). Postoperative blood loss within 24 hours was significantly lower in Group 1 compared to Group 2 (656±179 ml vs. 907±257 ml, p=0.001). There was no significant difference between groups in the ICU stay duration (p=0.186), whereas the hospital stay was significantly longer in group 2 patients than in Group 1 patients (8.8±2.0 days vs. 7.6±2.0 days, p=0.039).
Conclusion: According to our results, preserving pleural integrity has positive effects on the respiratory functions and patients’ clinical outcomes following CABG operations.

Keywords: Pleurotomy, coronary artery bypass surgery, internal thoracic artery harvesting, intact pleura


Plörotomi yapılmaksızın internal torasik arter grefti hazırlanmasının solunum fonksiyonları ve erken dönem iyileşme periyodu üzerine etkileri

Ahmet Özkara1, Alican Hatemi2, Murat Mert2, Özge Köner3, Gürkan Çetin2, Mete Gürsoy2, Serdar Çelebi3, Can Çağlar Erdem2, Sertaç Haydın2, Cenk Eray Yıldız2, Kaya Süzer2
1Department of Cardiovascular Surgery, School of Medicine, İstanbul Bilim University, İstanbul
2From Departments of Cardiovascular Surgery, İstanbul University Institute of Cardiology, İstanbul, Turkey
3Anesthesia and Reanimation, İstanbul University Institute of Cardiology, İstanbul, Turkey

Amaç: Koroner arter baypas greftleme uygulanan hastalarda internal torasik arterin (ITA) iki ayrı teknikle hazırlandığı iki hasta grubunda postoperatif solunum fonksiyonları, arteryel kan gazları, kanama miktarı ve klinik seyir prospektif randomize tek kör (hasta kör) çalışmada karşılaştırıldı.
Yöntemler: Kurumumuza KABG için başvuran ve çalışma koşullarını karşılayan 54 hasta randomize numaralama yöntemiyle iki gruba ayrıldı. Grup 1’de (n=26) ITA; plevra açılmadan, grup 2’de (n=28) plevra açılarak hazırlandı. iki grup postoperatif solunum fonksiyonları, arteryel kan gazları, kanama miktarı ve klinik seyir açısından grup içi ve gruplar arasında preoperatif ve postoperatif olarak farklar açısından “ANOVA for repeated measurements” analizi ile istatistiksel olarak kıyaslandı.
Bulgular: Spirometrik ölçümler ve parsiyewl oksijen basıncı verileri zorlu ekspiratuvar volüm (0.17±0.18 lt; 0.28±0.14 lt, p=0.016), zorlu vital kapasite (0.18±0.19 lt;. 0.28±0.13 lt, p=0.037), ve arteryel oksijen basınçları (-0.03±0.22 mmHg; 0.15±0.4 mmHg, p=0.023) değerlerinde postoperatif değerlerde preoperatif ölçümlere göre düşüşün Grup 1 hastalarında Grup 2’ye göre daha az belirgin olduğunu gösterdi. Postoperatif 24. saat ortalama QS/Qt değerleri Grup 2’de Grup 1’e göre daha yüksekti (0.100±0.063; 0.054±0.048, p=0.001). Radyolojik değerlendirme kostofrenik sinüs kapanmasının Grup 2 hastalarında (14/28 hasta) Grup 1‘e göre (0/26) daha sık görüldüğünü ortaya koydu (p<0.0001). Postoperatif kardiyotorasik indeks artışı yalnızca Grup 2’de istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.001). Ameliyat sonrası ilk 24 saatte kanama miktarı Grup 1’de 2’ye oranla belirgin olarak azdı (656±179 ml; 907±257 ml, p=0.001). Intrapulmoner flant (Qs/Qt) ölçümlerinde ameliyat sonrası artış Grup 2 hastalarında Grup 1’e göre daha belirgin idi (p<0.01). Her iki grup arasında yoğun bakım kalış süreleri açısından bir fark yokken (p=0.186), Grup 2’de hastanede kalış süreleri daha fazla olarak saptandı (p=0.039).
Sonuç: Internal torasik arterin hazırlanırken, plevranın korunmasının, solunum fonksiyonlarını olumlu yönde etkileyeceğine inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Plevrotomi, koroner arter baypas cerrahisi, internal torasik arterin çıkarma tekniği, intakt plevra


Ahmet Özkara, Alican Hatemi, Murat Mert, Özge Köner, Gürkan Çetin, Mete Gürsoy, Serdar Çelebi, Can Çağlar Erdem, Sertaç Haydın, Cenk Eray Yıldız, Kaya Süzer. The effects of internal thoracic artery preparation with intact pleura on respiratory function and patients' early outcomes. Anatol J Cardiol. 2008; 8(5): 368-373

Corresponding Author: Ahmet Özkara, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology