ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 22 Issue : 3
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
The Prognostic Value of Altitude in Patients with Heart Failure with Reduced Ejection Fraction [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-81535 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.81535  

The Prognostic Value of Altitude in Patients with Heart Failure with Reduced Ejection Fraction

Ahmet Kaya1, Adil Bayramoğlu1, Osman Bektaş1, Mehmet Yaman1, Zeki Yüksel Günaydın1, Selim Topcu2, Oktay Gülcü3, Uğur Aksu3, Kamuran Kalkan3, Ibrahim Tanboğa4
1Ordu University Medical School,Department of Cardiology
2Atatürk University Medical School,Department of Cardiology
3Erzurum Education and Research Hospital,Department of Cardiology
4Hisar Intercontinental Hospital, Department of Cardiology

Objective: It is well known that the altitude may affect cardiovascular system. However, there was a few data related to the effect of altitude on adverse outcome in patients with heart failure with reduced ejection fraction (HFREF). We aimed to investigate the role of intermediate high altitude on major adverse cardiovascular outcome in patients with HFREF.
Methods: We prospectively enrolled patients with HFREF admitted to outpatients clinic at the first center was at sea level and the second center was at 1890 m. HFREF was defined as symptoms/signs of heart failure and LVEF <40%. The major adverse cardiac outcome (MACE) was defined as all-cause death, stroke and re-hospitalization due to heart failure. The median follow-up period of the study population was 27 months.
Results: The study included 320 (58.55 % male, mean age 65.7±11.2) patients. The incidence of all-cause death was 8.5%, stroke 6.1%, re-hospitalization due to decompensated heart failure 34.3% and MACE 48.9%. In Kaplan Meier analysis; patients with HFREF living at high altitude had more MACE (71.1% vs 25.3%, logrank p: 0.005) and were presented with more stroke (11.3% vs 2.1%, logrank p: 0.001) and re-hospitalization due to heart failure (65.1 % vs 20.1%, logrank p <0.001) rates than low altitude in the follow-up, however the rate of all-cause death was similar 9.4% vs 8.1%, logrank p =0.245).
Conclusion: In this study we demonstrated that the intermediate high altitude is the independent predictor of MACE in patients with HFREF. High altitude may be considered as a risk factor in decompensating heart failure.

Keywords: Heart Failure, altitude, cardiovascular outcome


Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Hastalarında Rakımın Prognostik Değeri

Ahmet Kaya1, Adil Bayramoğlu1, Osman Bektaş1, Mehmet Yaman1, Zeki Yüksel Günaydın1, Selim Topcu2, Oktay Gülcü3, Uğur Aksu3, Kamuran Kalkan3, Ibrahim Tanboğa4
1Ordu Ünivesritesi Tıp fakültesi, Kardiyoloji Kliniği
2Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi,Kardiyoloji Kliniği
3Erzurum Eğitim araştırma hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
4Hisar Intercontinental Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Amaç: Yüksek irtifanın kardiyovasküler sistemi etkileyebileceği iyi bilinmektedir. Bununla birlikte, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği (HFREF) olan hastalarda yüksek rakımın advers olaylar üzerindeki etkisi ile ilgili sınırlı sayıda veri bulunmaktadır. Bu çalışmada HFREF'li hastalarda orta-yüksek irtifanın majör olumsuz kardiyovasküler olaylar üzerindeki rolünü araştırmayı amaçladık.
Metod: Birinci merkez deniz seviyesinde ikinci merkez 1890 m rakımda HFREF tanısı ile poliklniğe başvuran hastalar prospektif olarak kayıt edildi. HFREF kalp yetersizliği semptomları/belirtileri olan ve LV-EF <% 40 olarak tanımlandı. Major advers kardiyak olay (MACE), tüm nedenlere bağlı ölüm, inme ve kalp yetersizliğinden dolayı yeniden hastaneye yatış olarak tanımlandı. Çalışma popülasyonunun ortalama takip süresi 27 aydı.
Bulgular: Çalışmaya 320 (% 58,55 erkek, ortalama yaş 65,7 ± 11,2) hasta alındı.Tüm nedenlere bağlı ölüm insidansı % 8,5, inme % 6,1, dekompanse kalp yetmezliği nedeniyle tekrar hastaneye yatış % 34,3 ve MACE % 48,9 izlendi. Kaplan Meier analizinde; yüksek irtifada yaşayan HFREF li hastalarda düşük irtifada yaşayanlara göre takip süresinde daha fazla MACE vardı (% 71.1 -% 25.3, logrank p: 0.005) ve daha fazla inme izlendi (% 11.3 -% 2.1, logrank p: 0.001), kalp yetmezliği nedeniyle yeniden hastaneye yatış daha fazla idi (65.1 % 20.1,% 20.1, logrank p <0.001), bununla birlikte tüm nedenlere bağlı ölüm oranı % 9.4 ile% 8.1, logrank p = 0.245'e benzerdi.
Tarışma: Bu çalışmada orta yüksek irtifanın HFREF'li hastalarda MACE' nin bağımsız belirleyicisi olduğunu gösterdik. Yüksek rakım kalp yetmezliğinde olumsuz olayları predicte ettiren bir risk faktörü olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kalp Yetersizliği, irtifa, kardiyovasküler olay
Corresponding Author: Ahmet Kaya, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology