ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Can T1 mapping be an alternative of post-contrast MR sequences in surgically corrected Tetralogy of Fallot patients? [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-73576 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.73576  

Can T1 mapping be an alternative of post-contrast MR sequences in surgically corrected Tetralogy of Fallot patients?

Hasan Yiğit, Elif Ergün, Pelin Seher Öztekin, Pınar Nercis Koşar
University Of Health Sciences, Faculty Of Medicine, Ankara Health Practice And Research Center, Ankara, Turkey

Purpose
To investigate the ability of native T1 mapping in determining myocardial fibrosis in surgically corrected tetralogy of Fallot (TOF) patients.

Methods
Surgically corrected TOF patients who underwent cardiac MRI were included in the study. Pre- and post-contrast T1 mapping sequences at right ventricular outflow tract (RVOT) and short axis planes were added to the routine protocol. Pre-contrast native T1 mapping images were visually evaluated for the presence of areas with higher T1 times indicate focal fibrosis. Findings were compared with the findings of post contrast images.

Results
35 cases were included in the study. In 22 cases RVOT enhancement was observed in delayed enhancement images, none of these could be distinguished on native T1 maps. When compared to post-contrast imaging, 28 of 30 contrast enhancements at right ventricle insertion points and 14 of 17 at the remaining left ventricle walls were visually observed on color coded native T1 maps. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of native T1 mapping in detecting focal fibrosis at right ventricle insertion points were found to be 93.3%, 100%, 100% and 71.4% respectively while they were found to be 82.4%, 100%, 100% and 85.8% in detecting fibrosis in the remaining left ventricle walls.

Conclusion
Native T1 mapping in valuable in detecting focal fibrosis at right ventricle insertion points and the remaining left ventricle walls however it was not possible to visually detect RVOT fibrosis by native T1 mapping. Hence, T1 mapping may not replace contrast enhanced imaging in surgically corrected TOF patients.

Keywords: Tetralogy of Fallot, T1 mapping, Fibrosis, Magnetic Resonance Imaging


Cerrahi düzeltme uygulanmış Fallot Tetralojisi hastalarında T1 haritalama kontrastlı MR sekanslarının alternatifi olabilir mi?

Hasan Yiğit, Elif Ergün, Pelin Seher Öztekin, Pınar Nercis Koşar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Ankara, Türkiye

Amaç
Cerrahi düzeltme uygulanmış Fallot Tetralojisi (FT) hastalarında nativ T1 haritalamanın miyokardiyal fibrozu saptayabilirliliğini araştırmak.

Yöntem
Kardiyak MRG gerçekleştirilen cerrahi düzeltme uygulanmış FT hastaları çalışmaya dahil edildi. Rutin protokole sağ ventrikül çıkış yolu (SVÇY) ve kısa aks düzlemlerde kontrast öncesi ve sonrası T1 haritalama sekansları eklendi. Kontrast öncesi nativ T1 haritaları fokal fibroza işaret eden yüksek T1 zamanlı alanların varlığı yönünden görsel olarak değerlendirildi. Bulgular kontrast sonrası görüntüleme bulgularıyla karşılaştırıldı.

Bulgular
Çalışmaya 35 olgu dahil edildi. 22 olguda geç kontrastlı görüntülerde SVÇY kontrastlanması saptandı, bunların hiçbirisi nativ T1 haritalarında ayırt edilemedi. Kontrast sonrası görüntülerle karşılaştırıldığında sağ ventrikül birleşim noktasındaki 30 kontrastlanmanın 28’i ve geri kalan sol ventrikül duvarlarındaki 17 kontrastlanmanın 14’ü renkli nativ T1 haritalarında görsel olarak saptanabildi. Nativ T1 haritalamanın fokal fibrozu saptamadaki duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif öngörü değerleri sağ ventrikül birleşim noktası için sırasıyla %93.3, %100, %100 ve %71.4, geri kalan sol ventrikül duvarları için sırasıyla %82.4, %100, %100 ve %85.8 hesaplandı.

Sonuç
Nativ T1 haritalama sağ ventrikül birleşim noktası ve geri kalan sol ventrikül duvarlarındaki fokal fibrozu saptamada değerli olmakla birlikte SVÇY fibrozunu görsel olarak ortaya koyamamaktadır. Bu nedenle cerrahi düzeltme uygulanmış FT hastalarında T1 haritalama kontrastlı görüntülerin yerini alamayabilir.

Anahtar Kelimeler: Fallot Tetralojisi, T1 haritalama, Fibroz, Manyetik Rezonans Görüntüleme
Corresponding Author: Hasan Yiğit, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology