ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 23 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Determinants of inpatient costs of angina pectoris, myocardial infarction, and heart failure in a university hospital setting in Turkey [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(4): 325-333 | DOI: 10.5152/akd.2014.5320  

Determinants of inpatient costs of angina pectoris, myocardial infarction, and heart failure in a university hospital setting in Turkey

Kaan Sözmen1, Özlem Pekel1, Tuba Sevim Yılmaz2, Ceyda Şahan2, Ali Ceylan2, Ercan Güler2, Eren Korkmaz2, Belgin Ünal2
1Provincial Public Health Directorate, Ministry of Health of Turkey; İzmir-Turkey
2Department of Public Health, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University; İzmir-Turkey

Objective: This study aimed to determine the correlates of in-hospital costs for angina pectoris (AP), myocardial infarction (MI), and heart failure (HF) in a university hospital setting.
 
Methods: This is a retrospective cost-of-illness study using data from the records of patients who were admitted with AP, MI, or HF to Dokuz Eylül University Hospital during 2008. Direct medical costs were calculated from the Social Security Institute perspective using a bottom-up approach. Socio-demographic and clinical information was abstracted from patient files. Costs were presented in Turkish lira (TL). A generalized linear model was used in the multivariate analysis.
 
Results: We included 337 in-patients in total in the study. AP was present in 26.4% (n=89), MI was present in 55.8% (n=188), and HF was present in 17.8% (n=60) of patients. MI was the most costly disease (2760 TL), followed by HF (2350 TL) and AP (1881 TL). The largest proportion of the total cost was formed by medical interventions (27.5%), followed by surgery (22.2%). Presence of DM, smoking, diagnosis of MI, HF, need for intensive care, and resulting in death were strong predictors of treatment costs.
 
Conclusion: Both preadmission characteristics of patients (diabetes mellitus, smoking, use of anti-aggregant before admission) and in-patient characteristics (diagnosis, coronary artery bypass grafting, intensive care need, death) predicted the hospital cost of cardiovascular diseases (CVDs) independently. Our results may be used as input for health-economic models and economic evaluations to support the decision-making of reimbursement and the cost-effectiveness of public health interventions in healthcare. 
 

Keywords: cost of illness, economic analysis, cardiovascular disease, hospital costs, bottom-up approach, generalized linear model


Türkiye’de bir üniversite hastanesinde anjina pektoris, miyokart enfarktüsü ve kalp yetersizliği maliyetlerinin belirleyicileri

Kaan Sözmen1, Özlem Pekel1, Tuba Sevim Yılmaz2, Ceyda Şahan2, Ali Ceylan2, Ercan Güler2, Eren Korkmaz2, Belgin Ünal2
1Provincial Public Health Directorate, Ministry of Health of Turkey; İzmir-Turkey
2Department of Public Health, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University; İzmir-Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir üniversite hastanesinde anjina pektoris (AP), miyokart enfarktüsü (ME) ve kalp yetersizliği (KY)’nin hastane tedavi maliyetlerini ve maliyetin belirleyicilerini incelemektir.

 
Yöntemler: Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne AP, MI ya da KY ile başvuran hastaların kayıtlarını inceleyen retrospektif bir hastalık-maliyet çalışmasıdır. Doğrudan tıbbi maliyetler Sosyal Güvenlik Kurumu perspektifinden aşağıdan-yukarı hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Sosyodemografik ve klinik bilgiler hasta dosyalarından elde edilmiştir. Çok değişkenli analizlerde Genelleştirilmiş doğrusal model kullanılmıştır.
 
Bulgular: Çalışmaya 337 yatan hasta alınmıştır. Hastaların %26,4’ü AP (n=89), %55,8’i MI (n=188) ve %17,8’i KY (n=60) tanısı almıştır. MI en maliyetli hastalık olup bunu KY ve AP izlemektedir. Maliyetlerin %27,5’ini tıbbi girişimler, %22,2’sini cerrahi uygulamalar oluşturmuştur. DM varlığı, sigara kullanımı, MI ya da KY tanısı almış olmak, yoğun bakım gereksinimi ve sürecin ölümle sonuçlanması tedavi maliyetlerinin güçlü belirleyicileridir.
 
Sonuç: KVH hastane maliyetlerini hem başvuru öncesi özellikler (Diyabetes mellitus varlığı, sigara kullanımı, antiagregan ilaç kullanımı) hem de hastanede yatışı ile ilgili özellikler (tanı, koroner arter baypass ameliyatı, yoğun bakım gereksinimi ve ölüm varlığı) bağımsız olarak öngörmüştür. Bulgularımız sağlık ekonomisi modelleme çalışmalarında, geri ödemelere yönelik ekonomik değerlendirmelerde ve halk sağlığı girişimlerinin maliyet-etkililiğini değerlendiren çalışmalarda girdi olarak kullanılabilecek sonuçları içermektedir.

Anahtar Kelimeler: hastalık maliyeti, ekonomik analiz, kardiyovasküler hastalık, hastane maliyeti, aşağıdan-yukarı hesaplama,  genelleştirilmiş doğrusal model


Kaan Sözmen, Özlem Pekel, Tuba Sevim Yılmaz, Ceyda Şahan, Ali Ceylan, Ercan Güler, Eren Korkmaz, Belgin Ünal. Determinants of inpatient costs of angina pectoris, myocardial infarction, and heart failure in a university hospital setting in Turkey. Anatol J Cardiol. 2015; 15(4): 325-333


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology