ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 22 Issue : 1
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Evaluation of Tp-e Interval, Tp-e/QT and Tp-e/ QTc Ratio in Patients with Behçet Disease: [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-70019 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.70019  

Evaluation of Tp-e Interval, Tp-e/QT and Tp-e/ QTc Ratio in Patients with Behçet Disease:

Şıho Hidayet1, Vahit Demir2, Yasar Turan2, Gulhan Gurel3, Mehmet Hakan Taşolar1
1Department of Cardiology, İnönü University, Malatya, Turkey
2Department of Cardiology, Bozok University, Yozgat, Turkey
3Department of Dermatology, Bozok University, Yozgat, Turkey

Objective: Behçet's disease, a multisystemic inflammatory disorder, has been associated with a number of cardiovascular dysfunctions, including ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. The mechanism of increased ventricular arrhytmias in Behçet’s disease remains uncertain. We aimed to assess the ventricular repolarization by using the Tp-e interval, Tp-e/QT ratio and Tp-e/ QTc ratio as candidate markers of ventricular arrhythmias in patients with Behçet disease.

Methods: We evaluated 42 patients (mean age: 42.71±10.99 years) with Behçet’s disease and 50 sex and age matched healthy volunteers (mean age: 39.24±11.32 years) as control group. The risk of ventricular arrhythmia was evaluated by calculating the electrocardiographic, the Tp-e interval, QT, cQT, Tp-e/QT and Tp-e/QTc ratio.

Results: QTmax (p=0.005), cQTmax (p = 0.015), QTmin (p = 0.011), cQTmin (p = 0.024) were statistically significantly increased in Behçet’s disease group compared to the control group. The Tp-e, cTp-e, Tp-e/QT and Tp-e/cQT ratios were also significantly higher in Behçet’s disease patients compared to the control group (80.26 ± 4.55; 74.74 ± 6.47; respectively; p< 0.001 and 88.23 ± 6.36; 82.68 ± 7.81; respectively; p< 0.001 and 0.21 ± 0.01; 0.20 ± 0.01; respectively; p=0.008 and 0.19 ± 0.01; 0.18 ± 0.01; p=0.01. Positive correlations were found between Tp-e/cQT ratio and disease duration ( r =0,382, p=0,013)

Conclusion: Our study showed that the Tp-e interval, Tp-e / QT ratio and Tp-e / QTc ratio, which are evaluated electrocardiographically in patients with Behçet's Disease, have been prolonged compared to normal healthy individuals. A positive correlation was determined between Disease duration and Tp-e/QTc ratio. These results may be indicative of an early subclinical cardiac involvement in patients with Behçet's disease, considering the duration of the disease.Therefore, these patients should be more closely screened for ventricular arrhythmias.

Keywords: Behçet’s disease, Tp–e interval, Tp–e/QTd ratio, Ventricular arrhythmia


Behçet Hastalığı Olan Hastalarda Tp-e Aralığı, Tp-e / QT ve Tp-e / QTc Oranının Değerlendirilmesi:

Şıho Hidayet1, Vahit Demir2, Yasar Turan2, Gulhan Gurel3, Mehmet Hakan Taşolar1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat

Amaç: Multisistemik inflamatuar bir hastalık olan Behçet hastalığı, ventriküler aritmiler ve ani kalp ölümü dahil olmak üzere birçok kardiyovasküler fonksiyon bozukluğu ile ilişkilendirilmiştir. Behçet hastalığında ventriküler aritmilerdeki artış mekanizması belirsizliğini korumaktadır. Behçet hastalığı olan hastalarda Tp-e aralığı, Tp-e / QT oranı ve Tp-e / QTd oranını ventriküler aritmilerin aday belirteçleri olarak kullanarak ventriküler repolarizasyonu değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Behçet hastalığı olan 42 hasta (ort. Yaş 42.71 ± 10.99 yıl) ile cinsiyet ve yaş açısından eşleştirilmiş 50 sağlıklı gönüllü kontrol grubu (ort. Yaş: 39.24 ± 11.32) çalışmada değerlendirildi. Elektrokardiyografik, Tp-e aralığı, QT, dQT, Tp-e / QT ve Tp-e / QTd oranı hesaplanarak ventriküler aritmi riski değerlendirildi.
Bulgular: Behçet hastalığı olan grupta QTmax (p = 0.005), dQTmax (p = 0.015), QTmin (p = 0.011), dQTmin (p = 0.024) kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede artmış bulundu. Behçet hastalığı olan hasta grubunda Tp-e, dTp-e, Tp-e / QT ve Tp-e / QTd oranları kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla 80.26 ± 4.55; 74.74 ± 6.47; p <0.001 ve 88.23 ± 6.36; 82.68 ± 7.81; sırasıyla, p <0.001 ve 0.21 ± 0.01; 0.20 ± 0.01; p = 0.008 ve 0.19 ± 0.01; 0.18 ± 0.01; p = 0.01. Tp-e / cQT oranı ile hastalık süresi arasında pozitif korelasyon bulundu (r = 0,382, p = 0,013).
Sonuç: Çalışmamız, Behçet Hastalığı olan hastalarda elektrokardiyografik olarak değerlendirilen Tp-e aralığı, Tp-e / QT oranı ve Tp-e / QTd oranının normal sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında daha uzamış olduğunu göstermiştir. Hastalık süresi ile Tp-e / QTd oranı arasında pozitif bir korelasyon tespit edildi. Bu sonuçlar, Behçet hastalığı olan hastalarda hastalığın süresi gözönünde bulundurularak erken bir subklinik kalp tutulumunun göstergesi olabilir. Bu nedenle, bu hastalar ventriküler aritmi açısından daha yakından taranmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, Tp-e aralığı, Tp-e / QTc oranı, Ventriküler aritmi
Corresponding Author: Şıho Hidayet, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology