ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 1
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Effects of right ventricular dysfunction on exercise capacity and quality of life and associations with serum NT-proBNP levels in COPD: an observational study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(4): 370-377 | DOI: 10.5152/akd.2014.4687  

Effects of right ventricular dysfunction on exercise capacity and quality of life and associations with serum NT-proBNP levels in COPD: an observational study

Tuğçe Şahin Özdemirel1, Sevinç Sarınç Ulaşlı1, Begüm Yetiş2, Emir Karacağlar3, Nilüfer Bayraktar4, Gaye Ulubay5
1Department of Pulmonary Diseases, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University; Afyon-Turkey
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye
3Departments of Cardiology, Faculty of Medicine, Başkent University; Ankara-Turkey
4Departments of Biochemistry Faculty of Medicine, Başkent University; Ankara-Turkey
5Department of Pulmonary Medicine Faculty of Medicine, Başkent University, Ankara, Turkey

Objective: During the course of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), pulmonary hypertension (PH) and right ventricular (RV) failure may develop due to elevated afterload of the RV. In those patients, exercise capacity is reduced due to pulmonary and cardiac limitations. We investigated relationships between serum N-terminal of proB-type natriuretic peptide (NT-proBNP) and RV functions with exercise capacity and quality of life in patients COPD. Methods: An observational case-control study was conducted. We enrolled 31 moderate and severe COPD patients, and 20 subjects without chronic diseases as control group. Parameters reflecting the right ventricular diastolic and systolic functions by echocardiography along with serum NT-proBNP levels were assessed. Cardiopulmonary exercise testing and Short Form-36 (SF-36) were applied. Results: Serum NT-proBNP levels were higher in COPD patients than control group (p=0.003). Serum NT-proBNP level was found to be related with pulmonary arterial pressure. Serum NT-proBNP levels were negatively correlated with anaerobic threshold oxygen uptake (AT VO2) and peak oxygen uptake (PVO2) values. Early ventricular filling velocity (Em) was lower in COPD patients. Em wave was significantly correlated with O2 pulse. There was a positive relationship between tricuspid E/A ratio and VO2 value at AT. SF-36 domains of physical functioning, general health and role limitation due to physical disorder were significantly correlated with AT VO2, PVO2 and O2 pulse. Conclusion: Exercise limitation may be predicted by assessment of right ventricule functions and NT-proBNP levels and exercise limitation impairs quality of life in COPD patients.

Keywords: COPD, pulmonary hypertension, NT-proBNP, cardiopulmonary exercise testing, right ventricular dysfunction, quality of life.


KOAH'ta sağ ventrikül disfonksiyonunun egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkileri ve serum NT-proBNP düzeyi ile ilişkisi: Gözlemsel bir çalışma

Tuğçe Şahin Özdemirel1, Sevinç Sarınç Ulaşlı1, Begüm Yetiş2, Emir Karacağlar3, Nilüfer Bayraktar4, Gaye Ulubay5
1Department of Pulmonary Diseases, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University; Afyon-Turkey
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye
3Departments of Cardiology, Faculty of Medicine, Başkent University; Ankara-Turkey
4Departments of Biochemistry Faculty of Medicine, Başkent University; Ankara-Turkey
5Department of Pulmonary Medicine Faculty of Medicine, Başkent University, Ankara, Turkey

Anahtar kelimeler: KOAH, pulmoner hipertansiyon NT-proBNP, kardiyopulmoner egzersiz testi, sağ ventrikül disfonksiyonu, yaşam kalitesi Amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) seyri sırasında sağ ventrikül ard yükünün artması sonucunda pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp yetmezliği gelişebilmektedir. Bu hastalarda pulmoner ve kardiyak kısıtlanmaya bağlı olarak egzersiz kapasitesi azalmaktadır. Bu çalışmada KOAH'lı hastalarda serum N-terminal pro B-tip natriüretik peptid (NT-pro BNP) düzeyi ve sağ ventrikül fonksiyonları ile egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Yöntemler: Çalışma gözlemsel ve vaka-kontrol bir çalışma olarak yürütüldü. Çalışmaya 31 orta ağır KOAH'lı hasta ile 20 sağlıklı kontrol grubu alındı. Ekokardiyografide sağ ventrikül diyastolik ve sistolik fonksiyonlarını yansıtan parametreler serum NT-proBNP düzeyleri ile beraber değerlendirildi. Kardiyopulmoner egzersiz testi ve Kısa Form-36 (KF-36) hastalara uygulandı. Bulgular: Serum NT-proBNP düzeyleri KOAH’lı hastalarda kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu (p=0,003). Serum NT-proBNP düzeyi pulmoner arteryel basınç ile ilişkili bulundu. Serum NT-proBNP düzeyi, anaerobik eşik oksijen tüketimi (AT VO2) ve pik oksijen tüketimi (PVO2) değerleri ile ters ilişkili bulundu. Erken ventriküler dolum hızı (Em) KOAH’lı hastalarda düşük izlendi. Em dalgası O2 sunumu ile anlamlı olarak ilişkiliydi. Triküspit E/A oranı ve AT VO2 değeri arasında pozitif korelasyon mevcuttu. KF-36 alt gruplarından fiziksel aktivite, genel sağlık ve fiziksel hastalığa bağlı rol kısıtlaması AT VO2, PVO2 ve O2 sunumu ile anlamlı olarak ilişkiliydi. Sonuç: KOAH’lı hastalarda egzersiz kısıtlanması sağ ventrikül fonksiyonları ve NT-proBNP düzeylerinin değerlendirilmesi ile tahmin edilebilir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, pulmoner hipertansiyon NT-proBNP, kardiyopulmoner egzersiz testi, sağ ventrikül disfonksiyonu, yaşam kalitesi


Tuğçe Şahin Özdemirel, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Begüm Yetiş, Emir Karacağlar, Nilüfer Bayraktar, Gaye Ulubay. Effects of right ventricular dysfunction on exercise capacity and quality of life and associations with serum NT-proBNP levels in COPD: an observational study. Anatol J Cardiol. 2014; 14(4): 370-377


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology