ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
The effect of the SIRT1 2827 A>G polymorphism, resveratrol, exercise, age and occupation in Turkish population with cardiovascular disease [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(2): 103-106 | DOI: 10.5152/akd.2014.5214  

The effect of the SIRT1 2827 A>G polymorphism, resveratrol, exercise, age and occupation in Turkish population with cardiovascular disease

Müzeyyen İzmirli1, Ömer Göktekin2, Ahmet Bacaksız3, Ömer Uysal3, Ülkan Kılıç4
1Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakıf University; İstanbul-Turkey; Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University; Hatay-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakıf University; İstanbul-Turkey
3Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakıf University; İstanbul-Turkey
4Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakıf University; İstanbul-Turkey

Objective: Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of death in Europe. One of the candidate molecule affecting epigenetic mechanisms of CVD is the SIRT1, a subclass of sirtuins, is located on the long arm of chromosome 10 (10q21.3). Particularly, the relation between 2827 A>G polymorphism of the SIRT1 positioned on exon 2, leading to conversion of histidine to arginine, and the formation of CVD is not known yet. One of the activator of SIRT1, resveratrol, is also known as a cardioprotective molecule. On the other hand, the parameters including exercise, occupation and age affect CVD. The aim of the present study was to investigate the effect of the rs144124002 (2827 A>G) single nucleotide polymorphisms (SNP) of SIRT1 and exercise-occupation-age parameters on CVD.
 
Methods: SNP of SIRT1 were analyzed using DNA isolation, the polymerase chain reaction (PCR) and restriction fragment length polymorphism. To do so, large cohorts of CVD patients (n=293) and healthy controls (n=117) who directed Cardiology Department of Bezmialem Vakıf University, Bezmialem Vakıf University Hospital were used.
 
Results: In this study, when we assessed CVD and control groups about 2827 A>G polymorphism, all individuals were determined as homozygous genotype. We found a positive effect between the modifications of resveratrol, exercise, age and occupation and CVD (OR=0.17; CI 95%, 0.1-0.2; p?0.001).

 
 
Conclusion: This is the first study demonstrating the correlation between the SIRT1 rs144124002 polymorphism and CVD in Turkish population.

 

Keywords: SIRT1, resveratrol, epigenetic, polymorphism, cardiovascular disease


SIRT1 A>G polimorfizmi, resveratrol, egzersiz, yaş ve işin kardiyovasküler hastalığı taşıyan Türk popülasyonundaki etkisi

Müzeyyen İzmirli1, Ömer Göktekin2, Ahmet Bacaksız3, Ömer Uysal3, Ülkan Kılıç4
1Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakıf University; İstanbul-Turkey; Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University; Hatay-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakıf University; İstanbul-Turkey
3Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakıf University; İstanbul-Turkey
4Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakıf University; İstanbul-Turkey

Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar (KVH), Avrupa’da ölüm nedeni olarak ilk sırada yer almaktadır. SIRT ve onun ürünü olan sirtuin proteini KVH’ı epigenetik olarak etkileyen bir moleküldür. Sirtuinlerin bir alt grubu olan SIRT1, 10. kromozomun uzun kolu üzerindedir (10q21.3). Özellikle, SIRT1’in ekzon 2 üzerindeki, histidinin arjinine dönüşümüne neden olan 2827 A>G polimorfizminin, KVH’ın oluşumuna etkisi bilinmemektedir. SIRT1 aktivatörü olan resveratrol aynı zamanda kardiyoprotektif bir molekül olarak da bilinmektedir. Diğer taraftan egzersiz, iş ve yaş parametreleri de kardiyovasküler hastalıklara etki eden faktörlerdendir. Bu çalışmanın amacı SIRT1 rs144124002 (2827 A>G) tek nükleotid polimorfizminin (SNP) ve egzersiz-iş-yaş parametrelerinin kardiyovasküler hastalıklar üzerine etkisini araştırmaktır.
 
Yöntemler: SIRT1 rs144124002 polimorfizmi DNA izolasyonu (Roche Commercial DNA isoaltion Kit, Germany) Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ve Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizmi (RFLP) yöntemleri kullanılarak analiz edildi. Bunu yapmak için, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji polikliniğine başvurmuş 293 KVH hastası ve 117 sağlıklı kontrol kullanıldı.

 
Bulgular: Mevcut çalışmamızda, KVH ve kontrol grubundaki bütün bireyler 2827A>G polimorfizmi açısından değerlendirildiğinde, homozigot sağlıklı oldukları tespit edildi. Resveratrol, egzersiz, yaş ve meslek gruplarındaki farklılıkların ise KVH için, pozitif etki ettiği gösterildi (OR=0,17; CI 95%, 0,1-0,2; p?0,001). 
 
Sonuç: Sonuç olarak, bu çalışma Türk popülasyonunda SIRT1 rs144124002 polimorfizmi ile KVH arasındaki ilişkiyi gösteren ilk çalışmadır.


Anahtar Kelimeler: SIRT1, resveratrol, epigenetik, polimorfizm, kardiyovasküler hastalık.


Müzeyyen İzmirli, Ömer Göktekin, Ahmet Bacaksız, Ömer Uysal, Ülkan Kılıç. The effect of the SIRT1 2827 A>G polymorphism, resveratrol, exercise, age and occupation in Turkish population with cardiovascular disease. Anatol J Cardiol. 2015; 15(2): 103-106


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology