ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 3
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Inflammation and thrombosis in patients with COVID-19: a prothrombotic and inflammatory disease caused by SARS Coronavirus-2 [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-56727 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.56727  

Inflammation and thrombosis in patients with COVID-19: a prothrombotic and inflammatory disease caused by SARS Coronavirus-2

Burak Pamukçu
Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Vocational School of Health Services, Department of First and Emergency Aid

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by ‘Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2’ (SARS-CoV-2) infection emerged in Wuhan city of China and is spread to the entire planet in early 2020. The virus enters to the respiratory tract cells and other tissues via ACE2 receptors. Approximately 20% of infected subjects develop severe or critical disease. A cytokine storm is leading to over inflammation and thrombotic events. The most common clinical presentation in COVID-19 is a pneumonia typically characterized by bilateral, peripheral and patchy infiltrations in the lungs. However multi-systemic involvement including peripheral thromboembolic skin lesions, central nervous, gastrointestinal, circulatory and urinary systems are reported. The disease has a high mortality compared to other viral agents causing pneumonia and unfortunately no approved specific therapy nor a vaccine is been discovered yet. Several clinical trials are ongoing with hydroxychloroquine, remdesivir, favipiravir, and low molecular weight heparins. This comprehensive review aimed to summarize coagulation abnormalities reported in COVID-19, to discuss thrombosis and inflammation driven background of the disease, to emphasize the impact of thrombotic and inflammatory processes on progression and prognosis of COVID-19 and to provide evidence based therapeutic guidance, especially from anti-thrombotic and anti-inflammatory perspectives.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, inflammation, thrombosis, clinical outcomes, d-dimer, disseminated intravascular coagulation, antithrombotic therapy, heparin, low molecular weight heparins, oral anticoagulants


Covid-19 hastalarında inflamasyon ve tromboz: SARS Coronavirus-2'ün etkeni olduğu protrombotik ve inflamatuar bir hastalık

Burak Pamukçu
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Bölümü

Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) olarak adlandırılan ‘Ciddi Akut Solunumsal Sendrom' Coronavirus-2’ (SARS-CoV-2) infeksiyonu Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkıp 2020 yılı başlarında tüm dünyaya yayılmıştır. Virüs solunum yolu hücrelerine ve diğer dokulara ACE 2 reseptörleri aracığı ile girmektedir. Yaklaşık olarak enfekte olan hastaların %20'sinde ciddi veya kritik hastalık tablosu gelişmektedir. Sitokin fırtınası aşırı inflamasyon ve trombotik olaylara yol açmaktadır. Covid-19'da en sık görülen klinik tablo bilateral, periferik ve yama şeklinde infiltrasyonlarla seyreden pnömonidir. Bununla birlikte mültisistemik tutulum periferik tromboembolik cilt lezyonları, santral sinir sistemi tutulumu, gastrointestinal sistem tutulumu, dolaşım sistemi tutulumu ve üriner sistem tutulumu bildirilmektedir. Hastalık diğer viral etkenlere bağlı pnömonilere göre daha yüksek mortaliteye sahip olup ne yazık ki henüz spesifik bir tedavi veya aşı bulunamamıştır. Çok sayıda klinik çalışma hidroksiklorokin, remdesivir, favipiravir ve düşük molekül ağırlıklı heparinlerle yürütülmektedir. Bu derleme COVID-19 hastalarında görülen koagülasyon anomalilerini özetlemek, tromboz ile inflamasyon üzerinden yürüyen hastalığın arka planındaki mekanizmaları tartışmak, trombotik ve inflamatuar olayların hastalık progresyonu ve prognozu üzerindeki etkilerini vurgulamak ve özellikle antitrombotik ve antiinflamatuar tedaviler bakımından kanıta dayalı tedavi kılavuzu oluşturmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, SARS-CoV-2, inflamasyon, tromboz, klinik sonlanımlar, D-dimer, dissemine intravasküler koagülasyon, antitrombotik tedavi, heparin, düşük molekül ağırlıklı heparinler, oral antikoagülanlar
Corresponding Author: Burak Pamukçu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology