ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Correlation of Trombosed Vessel Location and Clot Burden Score with Severity of Disease and Risk Stratification in Patients with Acute Pulmonary Embolism [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-55013 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.55013  

Correlation of Trombosed Vessel Location and Clot Burden Score with Severity of Disease and Risk Stratification in Patients with Acute Pulmonary Embolism

Ilim Irmak1, Ümran Sertçelik1, Aslı Öncel1, Berrin Er2, Gözde İnam1, Gamze Durhan3, Ahmet Demir1, Lütfi Coplu1
1Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Chest Diseases, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty Of Medicine, Intensive Care Unit, Ankara, Turkey
3Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Ankara, Turkey

Objective: CT pulmonary angiography (CTPA) is used for main diagnosis in acute pulmonary embolism (APE), also determining thrombus location in pulmonary vascular tree is important for predicting disease severity. The study aim to analyze the correlation between thrombus location and clot burden with severity and risk stratification in patients with APE.
Methods: The study patients with APE diagnosis by CTPA, who admitted to hospital between Januvary 28, 2016 and July 1, 2019. Data were collected as markers of severity in APE, including patient demographics, comorbidities, length of stay hospital, PESI scores, modified PESI score (mPESI), Wells score, risk stratification of American Heart Association (AHA), systolic blood pressure (SBP, mmHg), RV/LV ratio and pulmonary arterial pressure (PAP), BNP (pg/mL), Troponin (pg/mL), D-dimer (pg/mL), plasma lactate levels (mmol/L), and vessel location of thrombus, clot burden score, ratio of Pulmonary artery trunk diameter/Aortic diameter (PAt/AO), Superior Vena Cava diameter (SVC, mm) by CTPA, and survival. All parameters were analyzed the correlation with clot load and vessel location.
Results: Thrombus vascular location found to have correlation with risk stratification and negative correlation with SBP. Simplified Mastora score was correlated with risk stratification, SVC diameter, D-dimer and correlated negatively with SBP. Occlusion of both pulmonary artery trunk and any pulmonary artery with thrombus was associated with massive APE.
Conclusion: The level of occluded vessel on CTPA may provide the ability to risk-stratify, clot burden score may be used for assesing both of risk stratification and cardiac strain.

Keywords: acute pulmonary embolism, clot burden, vessel


Akut Pulmoner Emboli Hastalarında Tromboze Damar Lokasyonu ve Pıhtı Yükü Skorunun Hastalık Şiddeti ve Risk Sınıflaması ile Korelasyonu

Ilim Irmak1, Ümran Sertçelik1, Aslı Öncel1, Berrin Er2, Gözde İnam1, Gamze Durhan3, Ahmet Demir1, Lütfi Coplu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: BT pulmoner anjiyografi (CTPA) akut pulmoner embolide (APE) tanı için kullanılır, ayrıca pulmoner vasküler ağaçtaki trombüs yerleşiminin belirlenmesi hastalık şiddetini öngörmek için önemlidir. Bu çalışmada APE'li hastalarda trombüs yerleşimi ve pıhtı yükü ile hastalık şiddeti ve risk sınıflaması arasındaki korelasyonun araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntemler: Çalışmaya 28 Ocak 2016 ile 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında hastaneye başvuran CTPA ile APE tanısı alan hastalar alınmıştır. Hastaların demografik özellikleri, komorbiditeler, hastanede kalış süresi, PESI skorları, modifiye PESI skoru (mPESI), Wells skoru, Amerikan Kalp Derneği (AHA) risk sınıflaması, sistolik kan basıncı (SBP, mmHg), RV/LV oranı ve pulmoner arter basıncı (PAP), BNP (pg / mL), Troponin (pg / mL), D-dimer (pg / mL), plazma laktat seviyeleri (mmol / L) ve CTPA ile elde edilen trombüsün damar lokasyonu, pıhtı yükü skoru, Pulmoner arter gövde çapı / Aort çapı (PAt / AO), Vena Cava Superior çapı (SVC, mm) ve yaşam süresi (gün) bilgileri alındı. Pıhtı yükü ve damar lokasyonu ile tüm parametrelerin korelasyonu analiz edildi.
Bulgular: Trombüs vasküler lokasyonu risk sınıflaması ile pozitif ve SBP ile negatif korelasyon gösterdi. Basitleştirilmiş Mastora skoru risk sınıflandırması, SVC çapı, D-dimer ile korele iken, SBP ile negatif korelasyon gösterdi. Hem pulmoner arter gövdesi hem de herhangi bir pulmoner arterin trombüs ile oklüzyonu masif APE ile ilişkili idi.
Sonuç: CTPA’de tıkanmış damar seviyesi risk sınıflaması için değerlendirmede fayda sağlayabilir, pıhtı yükü skoru ise hem risk sınıflama hem de kardiyak yükü değerlendirmek için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: akut pulmoner emboli, pıhtı yükü, damar
Corresponding Author: Ilim Irmak, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology