ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Relationship Between Serum Matrix Metalloproteinase and Myocardial Fibrosis Detected with Cardiac MRI in Heart Failure Patients with Reduced Ejection Fraction [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-54937 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.54937  

Relationship Between Serum Matrix Metalloproteinase and Myocardial Fibrosis Detected with Cardiac MRI in Heart Failure Patients with Reduced Ejection Fraction

Omer Celik, Ahmet Anil Sahin, Serdar Sarikaya, Begum Uygur
University Of Health Sciences, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital

Background: There is strong relationship with myocardial fibrosis and heart failure (HF). Cardiac magnetic resonance (CMR) is an important non-invasive imaging method with high specificity and sensitivity in detecting myocardial fibrosis. The matrix metalloproteinases (MMPs) are the primary proteases responsible for degradation of the components in extracellular matrix (ECM) and their role in maintaining the balance between anabolism and catabolism of ECM is essential. Our aim was to investigate the relationship between cardiac fibrosis detected on cardiac MRI and serum MMP-9 levels in patients with HF.
Methods: Patients (n = 53) who had left ventricular ejection fraction (LVEF) ≤40%, ≥18 years old and performed CMR due to various indications were included. The patients were then divided into two groups with cardiac fibrosis (n = 32) and without cardiac fibrosis (n = 21) by CMR in which were detected with late-Gadolinium and then compared based on MMP-9 levels.
Results: MMP-9 levels were found to be significantly higher in patients with cardiac fibrosis compared to those without fibrosis (p<0.01). There was also a correlation between the diffusiveness of fibrosis and serum MMP-9 levels. A statistically significant correlation was found between MMP-9 measurements and the number of segments with fibrosis (p<0,05). LVEF measurements by CMR were significantly lower in the group with cardiac fibrosis (p<0,01) and left ventricular end diastolic volume (LVEDV) and left ventricular end systolic volume (LVESV) measurements were significantly higher in this group (p<0,01). A statistically significant correlation was found between MMP-9 levels and LVEDV and LVESV.
Conclusion: The results showed that MMP-9 levels were associated with cardiac remodeling in patients with HF and may be useful in predicting left ventricular fibrosis. The use of serum MMP-9 in clinical practice may provide early consideration of therapies for structural and functional pathology of the heart in patients with HF.

Keywords: Myocardial fibrosis, cardiac magnetic resonance, heart failure, matrix metalloproteinase


Kalp Yetersizliğinde Kardiyak MR ile Saptanan Kardiyak Fibrozis ile Serum MMP-9 Düzeyi Arasındaki İlişki

Omer Celik, Ahmet Anil Sahin, Serdar Sarikaya, Begum Uygur
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Kardiyak fibrozis (KF) ve kalp yetersizliği ilerleyişi arasındaki kuvvetli ilişki vardır. Kardiyak manyetik rezonans (KMR); fibrozisin saptanmasındaki yüksek doğruluk ve güvenirliliği sebebiyle önemli bir noninvaziv görüntüleme tekniğidir. Matriks Metalloproteinazlar (MMP), ekstraselüler matriksin (ESM) bileşenlerini parçalayabilme sorumluluğu olan birincil proteazlarıdır ve ESM dengesinin korunmasında anabolizma, katabolizma surecindeki dengeyi korumada rolleri önemlidir. KF’nin noninvaziv değerlendirilmesi; olası kötü sonlanım noktalarının erken öngörülmesinde avantajlı olabilir ve kalp yetersizliğinde fibrozisi hedef alan yeni tedavi yaklaşımlardan yararlanma fırsatı yaratabilir. Amacımız, kalp yetmezliği hastalarında, kardiyak manyetik rezonansta (KMR) saptanan KF ile serum MMP-9 düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza, çeşitli sebeplerden, kardiyak kitle-trombüs araştırılması, canlılık araştırılması, ejeksiyon fraksiyonu (EF) hesaplanması, aritmojenik sağ ventriküler displazi şüphesi vb., KMR uygulanan 18 yaş ve üzeri, EF ≤%40 olan (n=53) hastalar alındı. Çalışma grubuna alınan hastalar daha sonra KMR’de geç gadolinium tutulumu ile KF saptanan (n=32) ve KF saptanmayan (n=21) hastalar olarak iki gruba ayrıldı. Bu gruplar arasındaki serum MMP-9 düzeyi ve KF arasındaki ilişki karşılaştırıldı.
Bulgular: KMR’de KF saptanmayan grup ile karşılaştırıldığında, KF saptananlarda serum MMP-9 ölçümleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. (p=0.002; p<0.01) Ayrıca fibrozisin yaygınlığı ile serum MMP-9 düzeyi arasında korelasyon saptandı. MMP-9 ölçümleri ile fibrozis saptanan segment sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. (p<0,05) KMR ile EF ölçümleri KF saptanan grupta anlamlı düzeyde düşük iken (p<0,01) sol ventrikül sistol sonu hacim (LVSSV) ve sol ventrikül diyastol sonu hacim (LVDSV) ölçümleri bu grupta anlamlı düzeyde yüksek olarak saptandı. (p<0,01) MMP-9 düzeyleri ile LVSSV ve LVDSV arasında istatistik olarak anlamlı ilişki saptandı.
Sonuç: Çalışma sonuçları serum MMP-9 düzeyinin kalp yetersizliği hastalarında kardiyak yeniden şekillenme ile ilişkili olduğu ve KF öngörmede yol gösterici olabileceğini göstermiştir. Serum MMP-9 düzeyinin klinik pratikte kullanımı kalp yetmezliği hastalarında kalbin yapısal ve fonksiyonel patolojisine yönelik tedavilerin erken evrelerde göz önüne alınmasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Miyokardiyal fibrosis, kardiyak manyetik rezonans, kalp yetersizliği, matriks metalloproteinaz
Corresponding Author: Omer Celik, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology