ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 23 Issue : 6
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Gender specific association of ABCA1 gene R219K variant in coronary disease risk through interactions with serum triglyceride elevation in Turkish adults [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(1): 18-25 | DOI: 10.5152/akd.2013.234  

Gender specific association of ABCA1 gene R219K variant in coronary disease risk through interactions with serum triglyceride elevation in Turkish adults

Neslihan Çoban1, Altan Onat2, Evrim Kömürcü Bayrak1, Çağrı Güleç1, Günay Can3, Nihan Erginel Ünaltuna1
1Department of Genetics, Institute for Experimental Medical Research, İstanbul University, İstanbul-Turkey
2Department of Cardiology, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul University, İstanbul-Turkey
3Departments of Public Health, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul University, İstanbul-Turkey

Objective: ATP binding cassette transporter A1 (ABCA1) controls the reverse cholesterol transport. Some ABCA1 variants are correlated with serum high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) and other lipid concentrations. We aimed to explore the relationship of ABCA1 gene with both the lipid profile and coronary heart disease (CHD) risk. Methods: Selected 627 individuals of the Turkish Adult Risk Factor Study were genotyped for ABCA1 R219K polymorphism using PCR-RFLP (polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism) method. Student's t-test, one-way ANOVA, Chi-square test, linear and logistic regression was used for statistical analysis. Results: We demonstrated a gender-specific effect of the R219K polymorphism on plasma lipids and CHD. In men, while homozygosity of the K allele was associated with increased plasma low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) (p<0.05) and total cholesterol concentrations (p<0.05), carriage of this allele was associated with higher HDL-C concentrations (p<0.05) after adjustment for associated risk factors, but not with CHD. In women, however, without being related to HDL-C levels, each 219K allele was associated with 10% higher triglycerides (TG) concentrations (p<0.05). R219K heterozygosity in women independently doubled (95% CI 1.00; 3.80) the odds ratio for CHD risk in regression models, after adjustment for several variables. Interaction of TG elevation (>140 mg/dL) with CHD was demonstrated in female 219RK genotype carriers. Conclusion: R219 allele of the ABCA1 gene independently confers CHD risk in heterozygote Turkish women, not via reduced HDL-C, but interacting with elevated TG expressed by the 219K allele, but not in men.

Keywords: ABCA1 gene variants, coronary heart disease risk, gender difference, phospholipids, serum triglycerides, Turkish population, regression analysis


Türk erişkinlerinde ABCA1 geni R219K varyantının serum trigliserid yüksekliği ile etkileşimi yoluyla koroner kalp hastalığı riskinde cinsiyete özgü ilişkisi

Neslihan Çoban1, Altan Onat2, Evrim Kömürcü Bayrak1, Çağrı Güleç1, Günay Can3, Nihan Erginel Ünaltuna1
1Department of Genetics, Institute for Experimental Medical Research, İstanbul University, İstanbul-Turkey
2Department of Cardiology, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul University, İstanbul-Turkey
3Departments of Public Health, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul University, İstanbul-Turkey

Amaç: ATP binding cassette transporter A1 (ABCA1) ters kolesterol transferini kontrol eder. ABCA1 genindeki bazı varyantlar serum yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-K) ve diğer lipit konsantrasyonları ile ilişkilidir. Bu çalışmada, lipit profili ve koroner kalp hastalığı (KKH) riski ile ABCA1 geni arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Yöntemler: Seçilen 627 birey (282 erkek ve 345 kadın) PCR-RFLP (polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism) yöntemi kullanılarak ABCA1 R219K polimorfizmi için genotiplenmiştir. İstatistiksel analizler için Ki-kare, doğrusal ve lojistik regresyon, tek yönlü ANOVA ve student t-testi kullanıldı. Bulgular: Çalışmamızda, R219K polimorfizminin plazma lipitleri ve koroner kalp hastalığı üzerine olan cinsiyete özgü etkisi gösterilmiştir. Erkeklerde, KK homozigotluğu artmış plazma LDL-C (p<0,05) ve total kolesterol (p<0,05) konsantrasyonları ile ilişkili iken, kardiyovasküler risk faktörlerine göre ayarlandıktan sonra bu allel taşıyıcılığının yüksek HDL-C konsantrasyonları (p<0,05) ile de ilişkisi olduğu bulundu. Fakat erkeklerde KKH ile R219K polimorfizmi ilişkili değildi. Kadınlarda ise, HDL-K düzeyi ile ilgili olmadan, K alleli %10 daha yüksek plazma trigliserid konsantrasyonları (p<0,05) ile ilişkiliydi. Lojistik regresyon modelinde çok değişkenliler için ayarlama yapıldıktan sonra, R219K polimorfizminin RK genotipi kadınlarda bağımsız olarak KKH için iki kat olasılık oranı göstermiştir (3,80 1,00 %95 CI). Kadın 219RK genotipi taşıyıcılarında, KKH ile TG yüksekliği (>140 mg/dL) etkileşimi gösterilmiştir. Sonuç: ABCA1 geninin R219 alleli, azalmış HDL-K aracılığıyla değil, ancak 219K alleli tarafından yükselmiş TG düzeyi ile etkileşerek heterozigot kadınlarda bağımsız olarak CHD riskine katılırken, erkeklerde böyle bir ilişki göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler: ABCA1 gen varyantları, koroner kalp hastalığı riski, cinsiyet farkı, fosfolipit, serum trigliserid, Türk popülasyonu, regresyon analizi


Neslihan Çoban, Altan Onat, Evrim Kömürcü Bayrak, Çağrı Güleç, Günay Can, Nihan Erginel Ünaltuna. Gender specific association of ABCA1 gene R219K variant in coronary disease risk through interactions with serum triglyceride elevation in Turkish adults. Anatol J Cardiol. 2014; 14(1): 18-25


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology