ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 21 Issue : 3
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
The knowledge and experience of cardiopulmonary resuscitation among cardiologists in clinical practice. A multicenter cross-sectional study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-53383 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.53383  

The knowledge and experience of cardiopulmonary resuscitation among cardiologists in clinical practice. A multicenter cross-sectional study

Veysel Oktay1, ilknur Calpar Cirali2, Onur Baydar3, Vedat Sansoy1
1Department of Cardiology, Istanbul University Cerrahpasa, Institute of Cardiology, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Koc University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objective: This study aimed to investigate the theoretical knowledge and clinical experience of cardiopulmonary resuscitation (CPR) among Turkish cardiologists according to the recommendations of 2015 European Resuscitation Council (ERC) guideline.
Methods: A total of 120 cardiologists from 14 different medical centers (6 university and 8 research-education hospitals) in Istanbul were included in this study. The questionnaire consisting of 29 open-ended and mutiple choice questions on CPR was used and validated based on ERC guideline published in 2015. The percentage of correct answers were calculated for each participant.
Results: Of the 120 cardiologists included in this study, 108 (90%) accepted to participate and the median percentage of correct answer for theoretical questions was 53% (38-72). The percentage of correct answer for interventional cardiologists (48%, n=52) was significantly higher than the others [60% (50-66) vs. 46% (38-52), p<0.001]. According to the type of medical centers, no statictical difference was found in terms of theoretical knowledge on CPR [57% (50-72) university hospitals vs. 49% (41-57) research-education hospitals, p=0.160]. The routine use of peri-arrest transthoracic echocardiography (TTE) was 71%. The ratio of participants who had received advanced cardiac life support (ACLS) course in the preceding year was only 19% (n=20) and those had a significantly higher score in CPR theoretical knowledge questions [68% (54-70) vs. 46%(38-51), p<0.001].
Conclusion: The theoretical knowledge of cardiologists on CPR is not satisfactory accordance with 2015 ERC guideline. The increased frequency of training courses on CPR may improve this result.

Keywords: Cardiac arrest, cardiopulmonary resuscitation, cardiologist


Klinik pratikte kardiyologlar arasında kardiyopulmoner resüsitasyon teorik bilgi ve deneyimi. Çok merkezli kesitsel çalışma

Veysel Oktay1, ilknur Calpar Cirali2, Onur Baydar3, Vedat Sansoy1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Istanbul

Amaç: Bu çalışmada Türk kardiyologlarının kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) hakkındaki teorik bilgi ve deneyimleri 2015 Avrupa Resüsitasyon Konseyi (ARK) kılavuzu önerileri doğrultusunda araştırıldı.
Çalışma planı: İstanbul’dan14 farklı merkezden (6 üniversite ve 8 araştırma-eğitim hastanesi) toplam 120 kardiyolog çalışmaya dahil edildi. KPR üzerine toplam 29 adet çoktan seçmeli ve açık uçlu soru içeren anket formu kullanılarak sonuçlar 2015 ARK kılavuzuna göre değerlendirildi. Her bir katılımcı için doğru cevap yüzdesi hesaplandı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 120 kardiyoloğun, 108 (90%) tanesi çalışmaya katılmayı kabul etti. Teorik soruların doğru cevaplanma yüzdesi medyan 53% (38-72) idi. Girişimsel kardiyologların (48%, n=52) doğru cevap yüzdesi daha yüksekti [60% (50-66) vs. 46% (38-52), p<0.001]. KPR teorik bilgi düzeyi açısından merkezler arasında istatistiksel anlamlılık saptanmadı [57% (50-72) üniversite hastaneleri vs 49% (41-57) araştırma-eğitim hastaneleri, p=0.160]. Transtorasik ekokardiyografinin peri-arrest durumlarda kullanım yüzdesi 71% idi. Son bir yıl içerisinde ileri kardiyak yaşam desteği (IKYD) eğitimi alanların yüzdesi sadece 19% olup bunların KPR teorik bilgi yüzdesi daha yüksekti [68% (54-70) vs. 46%(38-51), p<0.001].
Sonuç: 2015 ARK kılavuz önerileri göz önüne alındığında kardiyologların KPR teorik bilgi düzeyleri istenilen düzeyde değildir. Eğitim kurslarının sıklığının arttırılması bu sonucu iyileştirebilir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak arrest, kardiyopulmoner resüsitasyon, kardiyolog.
Corresponding Author: Veysel Oktay, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology