ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Comparison of High-Flow Oxygen Treatment and Standard Oxygen Treatment in Hypertensive Pulmonary Edema Patients [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-50680 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.50680  

Comparison of High-Flow Oxygen Treatment and Standard Oxygen Treatment in Hypertensive Pulmonary Edema Patients

Kemal Şener, Mustafa Çalış, Zikret Köseoğlu, Sezai Sarı, Mustafa Polat, Durdu Mehmet Üzücek, Sadiye Yolcu
. Adana City Research & Education Hospital Dept. of Emergency Medicine, Adana/Turkey

Objective: To compare the blood gases, vital signs, mechanical ventilation requirement and length of hospitalisation of hypertensive pulmonary edema patients treated with Standard oxygen therapy (SOT) and high-flow oxygen therapy (HFOT).
Methods: This prospective observational study was conducted in tachypneic, hypoxemic, hypertensive pulmonary edema patients. The patients’ 0th, 1st and 2nd hour blood gas results, 0th, 1st. and 2nd hour vital signs, requirement of endotracheal intubation, length of hospitalisation, and the prognosis were noted on the study form.
Results: One hundred twelve patients were included in the study. Fifty of these 112 patients underwent SOT and HFOT was administered to the other 62 patients. In the initial blood gas analysis pH, Pao2, SpO2 levels were significantly lower, and PacO2 levels were significantly higher in the HFOT group. Respiratory rate and pulse rate of the HFOT group were significantly higher and SpO2 values were significantly lower. Recovery of the vital signs were significantly better in HFOT group (p<0.05). Similarly, arterial blood gas follow-up results were better in HFOT group (p<0.05). Length of stay in the Emergency Department was significantly shorter in HFOT patients (p<0.05). Length of intensive care unit hospitalisation was significantly shorter in the HFOT group (p<0.05).
Conclusion: HFOT can be much more effective in hypertensive pulmonary edema patients versus SOT because it shortens the length of stay both in the emergency service and the intensive care unit. Similarly HFOT provides better results in the blood gas, heart rate and respiratory rate follow-up.

Keywords: Emergency department, hypertensive pulmonary edema, high-flow oxygen treatment, lactate


Hipertansif Akciğer Ödemi İle Acil Servise Başvuran Hastalarda Yüksek Akımlı Oksijen Tedavisi İle Standart Oksijen Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Kemal Şener, Mustafa Çalış, Zikret Köseoğlu, Sezai Sarı, Mustafa Polat, Durdu Mehmet Üzücek, Sadiye Yolcu
Adana Sehir Egitim Arastırma Hastanesi Acil Klinigi,Adana

Amaç: Bu çalışmada hipertansif akciğer ödemi ile acil servise başvuran ve tedavide standart oksijen tedavisi (SOT) alan hastalarla, yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi (YANKO) alan hastaların kan gazları ve vital bulgularındaki iyileşmenin, mekanik ventilasyon ihtiyacı gelişip gelişmediğinin ve hastanede kalış sürelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Çalışma prospektif olarak yapıldı. 01 Ocak 2019 ve 31 Ekim 2019 tarihleri arasında acil servise hipertansif akciğer ödemi nedeniyle başvuran 18 yaş üstü, takipneik, hipoksemik, T.A >140/90 hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların, 0.,1. Ve 2. Saat kan gazı verileri, 0., 1. ve 2. Saat vitalleri, entübasyon ihtiyaçlarının gelişip gelişmediği, hastane yatış gün sayısı, ve hastaların sonlanım durumları standart veri kayıt formuna kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya 112 hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan 112 hastanın 50’si SOT alırken 62 hastaya YANKO tedavisi uygulandı. YANKO tedavisi alan grubun başlangıçtaki kan gazı değerlerinde pH, PaO2, SaO2 parametrelerinde anlamlı farklılık oluşturacak düşüklük olduğu, PaCO2 değerinde ise anlamlı yükseklik saptandı. Vital parametrelerine bakıldığında YANKO tedavisi alan hastaların solunum sayısı, nabız parametrelerinin yüksek olduğu ve parmak ucu saturasyon değerlerinde istatiksel olarak anlamlı düşüklük olduğu saptandı (p<0.05). Vital bulgularındaki iyileşme SOT alan hastalara göre YANKO grubunda istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,005). YANKO tedavisi alan hastaların arter kan gazı verilerindeki iyileşme SOT alan hastaların değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,005). YANKO ve SOT alan hastaların mekanik ventilasyon ihtiyacı gelişme oranları, hastanede yatış gün sayısı ve mortalite oranları arasında istatiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p>0.05). Acil servis kalış süresinin YANKO grubunun daha kısa olduğu saptandı (p<0.05). YANKO grubunun yoğun bakım yatış gün sayısının daha az olduğu saptandı (p<0.05).
Sonuç: Acil serviste hipertansif akciğer ödemi ile başvuran hastalarda YANKO’nun SOT’a göre hastanın acil serviste kalış ve yoğun bakımda kalış süresini kısaltması nedeniyle daha efektif olabilir. Benzer şekilde HFOT, kan gazı, kalp hızı ve solunum sayısı takibinde daha iyi sonuçlar vermiştir

Anahtar Kelimeler: acil servis, hipertansif kalp yetmezliği, yüksek akışlı oksijen, laktat
Corresponding Author: Kemal Şener, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology