ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 3
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Güncellenen Hemodinamik Tanımlar Sistemik Sklerozlu Hastalarda Pulmoner Hipertansiyon Sıklığını Nasıl Etkiledi? [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-46625 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.46625  

Güncellenen Hemodinamik Tanımlar Sistemik Sklerozlu Hastalarda Pulmoner Hipertansiyon Sıklığını Nasıl Etkiledi?

Alper Sarı1, Yusuf Ziya Şener2, Berkan Armağan1, Levent Kılıç1, Ergün Barış Kaya2, Vedat Hekimsoy1, Ömer Karadağ1, Şule Apras Bilgen1, Sedat Kiraz1, Ihsan Ertenli2, Lale Tokgozoğlu1, Ali Akdoğan2
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Rheumatology
2acettepe University Faculty of Medicine, Department of Cardiology

Introduction: Pulmonary hypertension (PH) is a one of the major causes of death in systemic sclerosis (SSc). In this study, we investigated the impact of updated haemodynamic definition proposed by the 6th PH World Symposium (6WSPH) on the frequency of PH and its subtypes in patients with SSc.
Methods: SSc patients admitted between 2015 and 2019 and underwent right heart catheterisation (RHC) were included. Frequency of PH and its subgroups according to the haemodynamic definitions of both 2015 ESC/ERS PH guidelines and 6th WSPH was compared.
Results: Of the 65 SSc patients included, 23 (35.4%) had normal mean pulmonary arterial pressure (mPAP), 20 (30.8%) had mildly elevated mPAP (21-24 mmHg) and 22 (33.8%) had PH (pulmonary arterial hypertension (PAH) [n=16, 24.6%], group 2 PH [n=5, 7.7 %], group 3 PH [n=1, 1.5%]) according to 2015 ESC/ERS PH definitions. Based on updated criteria,7 (10.8% of total cohort) additional patients were reclassified as having PH ( PAH [n=3], group 2 PH [n=3], group 3 PH [n=1]).
Conclusion: The impact of updated definition on the frequency of PH and PAH in our cohort was greater than the previous studies. Difference in screening strategies for PAH might have led to this.

Keywords: systemic sclerosis, pulmonary hypertension, updated definition


How Did The Updated Haemodynamic Definitions Affect The Frequency Of Pulmonary Hypertension In Patients With Systemic Sclerosis?

Alper Sarı1, Yusuf Ziya Şener2, Berkan Armağan1, Levent Kılıç1, Ergün Barış Kaya2, Vedat Hekimsoy1, Ömer Karadağ1, Şule Apras Bilgen1, Sedat Kiraz1, Ihsan Ertenli2, Lale Tokgozoğlu1, Ali Akdoğan2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Giriş: Pulmoner hipertansiyon (PH) sistemik sklerozda (SSk) en önemli ölüm nedenlerinden biridir. Bu çalışmada, 6. PH Dünya Sempozyumu (6WSPH) tarafından önerilen güncellenmiş hemodinamik tanımlamanın SSk hastalarında PH sıklığı ve alt tipleri üzerindeki etkisi araştırıldı.
Yöntemler: 2015-2019 yılları arasında başvuran ve sağ kalp kateterizasyonu (SKK) yapılma öyküsü olan SSk hastaları dahil edildi. PH ve alt gruplarının 2015 ESC / ERS PH kılavuzları ve 6. WSPH hemodinamik tanımlarına göre sıklığı karşılaştırıldı.
Bulgular: 2015 ESC / ERS PH kılavuzu tanımlarına göre, dahil edilen 65 SSk hastasının 23'ünde (% 35.4) normal ortalama pulmoner arter basıncı (oPAB), 20'sinde (% 30.8) hafif artmış oPAB (21-24 mmHg) ve 22'sinde (% 33.8) PH (pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) [n = 16, % 24.6], grup 2 PH [n = 5, % 7.7], grup 3 PH [n = 1,% 1.5]) saptandı. Güncellenmiş kriterlere göre 7 yeni hasta (toplam kohortun % 10.8'i) PH (PAH [n = 3], grup 2 PH [n = 3], grup 3 PH [n = 1]) olarak yeniden sınıflandırıldı.
Sonuç: Güncellenmiş tanımlamanın kohortumuzda PH ve PAH sıklığı üzerindeki etkisi önceki çalışmalardan daha fazlaydı. PAH tarama stratejilerindeki farklılık bu duruma neden olmuş olabilir.

Anahtar Kelimeler: sistemik skleroz, pulmoner hipertansiyon, güncellenmiş tanımlama
Corresponding Author: Alper Sarı, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology