ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 3
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Implantation of the Edwards SAPIEN XT and SAPIEN 3 Valves for Pulmonary Position in Enlarged Native Right Ventricular Outflow Tract [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-46024 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.46024  

Implantation of the Edwards SAPIEN XT and SAPIEN 3 Valves for Pulmonary Position in Enlarged Native Right Ventricular Outflow Tract

Alper Güzeltaş1, Ibrahim Cansaran Tanidir1, Selman Gokalp1, Mehmet Akın Topkarcı2, Murat Sahin1, Yakup Ergul1
1Department Of Pediatric Cardiology, University Of Health Sciences, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Pediatric Cardiac Anesthesia, University Of Health Sciences, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Introduction: Percutaneous Pulmonary Valve Implantation (PPVI) into right ventricle–to–pulmonary artery conduits is being increasingly performed, but there are few options for patients with a dilated native right ventricular outflow tract (RVOT). One option is off-label use of Edwards SAPIEN® valves. This study reviews the outcomes for the SAPIEN XT and SAPIEN S3 valves for pulmonary position in patients with a dilated native RVOT. Method: Between January 2015 and March 2020, a total of 129 patients underwent PPVI procedures. Among them, 103 (80%) had dilated native RVOT. Eighty-six out of 103 patients with dilated native RVOT were eligible for PPVI pre-stenting and valve implantation. Retrospective analysis was performed for 84 patients who have undergone successful PPVI implantation using the SAPIEN XT or S3 valves with dilated native RVOT. Results: The procedural success rate was 84/86 (98%).The median age was 18.7 year (8-46 year), and the median weight was 57 kg (22-102 kg). Primary underlying diagnosis was tetralogy of Fallot (n=77/84).Stenting was performed simultaneously with valve implantation in 50/84 (60%) cases—six of which were hybrid procedures—whereas pre-stenting was performed 3 to 14 weeks earlier in 34/84 patients. Before valve implantation, median right anterior oblique and lateral diameters of the stents were 26 mm (20-32 mm) and 28 mm (21-32 mm). Valve sizes were XT-26 mm (n=13), XT-29 mm (n=64), and S3-29 mm (n=7).In 59 patients, an additional 1-5 ml (median 2 ml) volume was added to the valves’ balloons for stabilization. In all hybrid procedures, the stent and valve were implanted in the same session. Follow-ups of one to 59 months (median 14 months) indicated no deaths.Three patients developed moderate tricuspid regurgitation secondary to the procedure. Valves continued to function in all patients during follow-ups. Conclusion: The Edwards SAPIEN XT and S3 valves may be an alternative for PPVI in patients with dilated native RVOT.

Keywords: dilated native right ventricular outflow tract, percutaneous pulmonary valve implantation, Pulmonary valve, Edwards SAPIEN


İleri Derecede Genişlemiş Native Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Olan Olgularda Edwards SAPIEN XT ve SAPIEN 3 Kapakların Pulmoner Arter Pozisyonuna Yerleştirilmesi.

Alper Güzeltaş1, Ibrahim Cansaran Tanidir1, Selman Gokalp1, Mehmet Akın Topkarcı2, Murat Sahin1, Yakup Ergul1
1Istanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Istanbul
2Istanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Giriş: Sağ ventrikül-pulmoner arter konduitli olgularda Perkütan Pulmoner Kapak Yerleştirilmesi (PPKY) giderek daha fazla uygulanmaktadır, ancak geniş native sağ ventrikül çıkış yolu (SVÇY) olan hastalar için çok az seçenek vardır. Seçeneklerden birisi Edwards SAPIEN® kapakların etiket dışı olarak kullanımıdır. Bu çalışmanın amacı, dilate native SVÇY olan hastalarda pulmoner pozisyonuna yerleştirilmiş olan SAPIEN XT ve SAPIEN 3 (S3) kapakların sonuçlarını değerlendirmektir. Yöntem: Ocak 2015 ile Mart 2020 arasında toplam 129 hasta PPKY öncesi değerlendirildi. Bunların 103’ü (%80) dilate native SVÇY olan hastalardı. Bu 103 hastanın 86'sı stent yerleştirilmesi ve kapak implantasyonu için uygun bulundu. Başarılı bir şekilde SAPIEN XT veya S3 kapak yerleştirilmesi yapılan 84 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: İşlem başarısı 84/86 (% 98) idi. Ortanca yaş 18.7 yıl (8-46) ve ortanca ağırlık 57 kg (22-102 kg) idi. Altta yatan temel tanı Fallot tetralojisi (n = 77/84) idi. Elli hastada (50/84,% 60) stent ve kapak yerleştirilmesi eş zamanlı yapılırken (6 olguda hibrit prosedür uygulandı), 34/84 hastada PPKY’den 3-14 hafta önce ön-stentleme yapıldı. PPKY’den önce, ölçülen stentlerin medyan çapları sağ ön oblik bakıda 26 mm (20-32 mm) ve lateral bakıda 28 mm (21-32 mm) idi. Kullanılan kapak tipleri; XT-26 mm (n=13), XT-29 mm (n=64) ve S3-29 mm (n=7) idi. Elli dokuz hastada, kapak stabilizasyonunun sağlanması için kapakların balonlarına ilave 1-5 ml (medyan 2 ml) sıvı eklendi. Tüm hibrid prosedürlerde stent ve kapak aynı seansta implante edildi. Bir ila 59 aylık (medyan 14 ay) takipte mortalite görülmedi. Üç hastada prosedüre bağlı orta derecede triküspit kapak yetersizliği gelişti. Takiplerde tüm hastalarda kapaklar tam verim ile çalışmaya devam etti. Sonuç: Edwards SAPIEN XT ve S3 kapakları geniş native SVÇY olan hastalarda PPKY için bir alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: Dilate sağ ventrikül çıkım yolu, perkütan pulmoner kapak implantasyonu, Pulmoner kapak, Edwards SAPIEN
Corresponding Author: Alper Güzeltaş, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology