ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 3
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Evaluation of serum platelet-derived growth factor receptor-ß and brain-derived neurotrophic factor levels in microvascular angina [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-44388 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.44388  

Evaluation of serum platelet-derived growth factor receptor-ß and brain-derived neurotrophic factor levels in microvascular angina

Gamze Aslan1, Veli Polat2, Evin Bozcali1, Mustafa Hakan Şahin2, Nurcan Çetin3, Dilek Ural1
1Department of Cardiology, Koc University Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Duzen Laboratory, Biochemistry, Cemal Sahir Sok. No: 14, 34383, Mecidiyekoy, Istanbul, Turkey.

Abstract
Objective: Microvascular angina (MVA) is a disease of coronary microcirculation. Research on microcirculatory dysfunction revealed several biomarkers involved in the etiopathogenesis of MVA. Platelet-derived growth factor receptor β (PDGFR-β) and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) are two biomarkers associated with microcirculatory, particularly pericytes function. The aim of this study was to investigate the role of PDGFR-β and BDNF in MVA.
Methods: Ninety-one patients (median age 56 [40-79]; 36 men) with MVA and 61 subjects (median age 52 [38-76]; 29 men) as the control group were included in the study. Serum concentrations of PDGFR-β and BDNF were measured with commercially available enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kits.
Results: PDGFR-β (2.82 ng/ml; IQR, 0.57-7.79 ng/ml vs 2.27 ng/ml; IQR, 0.41-7.16 ng/ml, p < 0.0005) and BDNF (2.41 ng/ml; IQR, 0.97-7.97 ng/ml vs 1.92 ng/ml; IQR, 1.07-6.67 ng/ml, p =0.023) concentrations were significantly higher in patients with MVA compared to controls. PDGFR-β correlated positively with age (r=0.26, p=0.001), low density lipoprotein (LDL) (r = 0.18, p = 0.02), and BDNF (r = 0.47, p <0.001), and BDNF showed a significant positive correlation with age (r=0.20, p=0.01). In binary logistic regression analysis, hs-CRP, uric acid and PDGFR-β values were found out as the independent predictors of MVA.
Conclusion: MVA is associated with higher PDGFR-β and BDNF levels. This association may be indicating an abnormality in microvascular function. Future studies are required to show these biomarkers role in the pathogenesis of MVA.

Keywords: Microvascular Angina, Pericytes, Platelet-Derived Growth Factor Receptor beta, Brain-Derived Neurotrophic Factor


Mikrovasküler anginada serum platelet-derived growth faktör reseptör-ß ve brain-derived neurotrophic faktör düzeylerinin değerlendirilmesi

Gamze Aslan1, Veli Polat2, Evin Bozcali1, Mustafa Hakan Şahin2, Nurcan Çetin3, Dilek Ural1
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Bakirköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul
3Düzen Laboratuarı, Biyokimya Bölümü, Cemal Sahir Sok. No: 14, 34383, Mecidiyekoy, İstanbul

Amaç: Mikrovasküler angina (MVA) koroner mikrosirkülasyona ait bir rahatsızlıktır. MVA'nın etyopatogenezine ait mikrovasküler disfonksiyon ile ilgili olabilecek biyobelirteç çalışmaları devam etmektedir. Platelet-derived growth faktör reseptör β (PDGFR-β) ve brain-derived neurotrophic faktör (BDNF) mikrosirkülasyon özellikle perisit fonskiyonları ile ilişkili iki biyobelirteçtir. Bu çalışmanın amacı, mikrovasküler anginada PDGFR-β ve BDNF biyobelirteçlerinin rolünü araştırmaktır.
Yöntemler: 91 MVA’sı olan (ortalama yaş 56 yıl [40-79]; 36’sı erkek) hasta ve 61 kişi (ortalama yaş 52 yıl [38-76]; 29’u erkek) kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Serum PDGFR-β ve BDNF konsantrasyonları enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) yöntemi ile ölçüldü.
Bulgular: Serum PDGFR-β (2.82 ng/ml; IQR, 0.57-7.79 ng/ml vs 2.27 ng/ml; IQR, 0.41-7.16 ng/ml, p < 0.0005) ve BDNF (2.41 ng/ml; IQR, 0.97-7.97 ng/ml vs 1.92 ng/ml; IQR, 1.07-6.67 ng/ml, p =0.023) konsantrasyonları kontrol grubuna göre MVA’lı hastalarda anlamlı olarak daha yüksekti. PDGFR-β değeri; yaş (r=0.26, p=0.001), düşük dansiteli lipoprotein (LDL) (r = 0.18, p = 0.02), ve BDNF (r = 0.47, p <0.001) ile pozitif korele; BDNF değeri ise yaş (r=0.20, p=0.01) ile pozitif korele bulundu. Binary logistik regresyonu analizinde, hs-CRP, urik asid ve PDGFR-β değerleri MVA için bağımsız risk faktöü olarak bulundu.
Sonuç: MVA, yüksek PDGFR-β ve BDNF düzeyleri ile ilişkilidir. Bu ilişki mikrovasküler fonksiyonlardaki bir anormalliği gösteriyor olabilir. Bu biyobeliteçlerin MVA patogenezindeki rolünü daha iyi gösterebilmek için gelecekte yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Microvasküler Angina, Perisit, Platelet-Derived Growth Faktör Reseptör beta, Brain-Derived Neurotrophic Faktör
Corresponding Author: Gamze Aslan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology