ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 22 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Relationship of serum salusin beta levels with coronary slow flow [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-43247 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.43247  

Relationship of serum salusin beta levels with coronary slow flow

Aydın Akyüz1, Fatma Aydın2, Şeref Alpsoy1, Demet Ozkaramanli Gur1, Savas Guzel3
1Namık Kemal University, Medicine School, Cardiology Department, Tekirdağ
2Namık Kemal University, Institute Of Health Sciences, Department Of Cardiovascular Physiology, Tekirdağ
3Namık Kemal University, Medicine School, Biochemistry Department, Tekirdağ

Objective: The pathophysiology of coronary slow flow (CSF) has not been clarified. Salusin-β is released predominantly from the atheroma plaques and influences the pathophysiologic processes of atherosclerosis. Therefore, we aimed to determine serum salusin-β levels in CSF and its correlation with CSF.
Methods: The study included a total of 39 patients with CSF and the control group (n=42) consisted of consecutive subjects with normal coronary arteriogram. We measured Salusin- β and thrombolysis in myocardial infarction frame count (TFC).
Results: Age, body mass index (BMI), systolic blood pressure, diabetes, hyperlipidaemia and smoking rates were similar (p values> 0.05) in both groups. High sensitive C- reactive protein (2.80 ± 1.2 vs. 2.21 ± 1.2 mg / dl, p = 0.011), salusin-β (1205 [330-2092] vs. 162 [29-676], pg / ml, p <0.001), corrected TFC of left anterior descending coronary artery (29 ± 9 vs.19.7 ± 3.7, p < 0.001), circumflex artery TFC (25 ± 10 vs. 15± 3.2, p <0.001), right coronary artery TFC (28 ± 7.1 vs. 13 ± 3.3, p <0.001) and mean TFC (28 ± 4.4 vs 16 ± 3.7, p < 0.001) were significantly higher in the CSF group. In univariate and multivariate regression analysis, only BMI (Unstandardized β ± SE = 0.178 ± 0.08, p = 0.036) and salusin -β levels (Unstandardized β± SE = 0.006 ± 0.01, p <0.001) were determined as predictors of CSF. There was a good correlation between serum salusin-β and mean TFC values (r=0.564; p<0.001).
Conclusion: There is an association between serum salusin-β levels and CSF.

Keywords: Atherosclerosis, Coronary slow flow, Salusin beta, Endothelial Dysfunction


Serum salusin beta düzeylerinin koroner yavaş akım ile ilişkisi

Aydın Akyüz1, Fatma Aydın2, Şeref Alpsoy1, Demet Ozkaramanli Gur1, Savas Guzel3
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
2Namık Kemal University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kardiovasküler Fizyoloji Bölümü, Tekirdağ
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biokimya Ana Bilim Dalı, Tekirdağ

Amaç: Koroner yavaş akım (KYA)’ın patofizyolojisi halen tam aydınlatılamamıştır. Salusin-β yoğun miktarda aterom plaklarından salınır ve aterosklerozun patofizyolojik sürecinde etkisi vardır. Bu nedenle KYA’lı hastalarda salusin-β düzeylerini ölçtük ve KYA ile salusin- β ilişkisini araştırdık.
Metodlar: Çalışmaya 39 KYA'lı hasta dahil edildi ve normal koroner arteriogramı olan 42 kişi ardışık olarak kontrol grubuna alındı. Salusin- β ve anjiografik görüntü kare sayısı (GKS) değerleri ölçüldü.
Bulgular: Her iki grupta yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), sistolik kan basıncı, diabet, hiperlipidemi ve sigara içme oranları benzerdi (p values> 0.05). Yüksek duyarlı C- reaktif protein (2.80 ± 1.2’e karşın 2.21±1.2 mg/dl, p=0.011) ve salüsin β (1205 [ 330-2092 ]’e karşın 162 [29-676], pg/ml, p<0.001), sol ön inen koroner arter düzeltilmiş GKS (29 ± 9’e karşın 19 ± 3.7, p<0.001), sirkümfleks arter GKS (25 ± 10’e karşın 15± 3.2, p<0.001), sağ koroner arter GKS (28 ± 7.1’e karşın 13 ± 3.3, p < 0.001) ve ortalama GKS (28 ± 4.4’e karşın 16.7± 3.7, p<0.001) yavaş akımlı grupta kontrol grubuna göre oldukça fazla idi. Tekli ve çoklu regresyon analizinde sadece VKİ (Unstandartized β ± SE = 0.178 ± 0.08, p = 0.036) ve serum salüsin-β düzeyleri (Unstandartized β ± SE = 0.006 ± 0.01, p <0.001) KYA’nın öngördürücüsü olarak saptandı. Serum salusin-β ile ortalama GKS arasında iyi bir korelasyon vardı (r=0.564; p<0.001).
Sonuç: Serum salusin-β düzeyleri ve KYA arasında ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, Koroner yavaş akım, Salusin beta, Endotel disfonksiyon
Corresponding Author: Aydın Akyüz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology