ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 21 Issue : 1
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Evaluation of subclinical left ventricular dysfunction in overweight people with 3D-speckle tracking echocardiography [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-40456 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2018.40456  

Evaluation of subclinical left ventricular dysfunction in overweight people with 3D-speckle tracking echocardiography

Mustafa Dogdus1, Salih Kilic2, Ertan Vuruskan3
1Department of Cardiology, Karaman State Hospital, Karaman, Turkey
2Department of Cardiology, Doctor Ersin Arslan Research and Training Hospital, Gaziantep, Turkey
3Department of Cardiology, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey

Objective: Obesity is associated with cardiovascular risk factors, and is a major predictor of cardiovascular disease and mortality.This global burden affects myocardial function by inducing structural and functional alterations. Although subclinical left ventricular dysfunction is known in obese subjects, there is not sufficient information about overweight people.The aim of this study is to evaluate the subclinical left ventricular dysfunction in overweight people with 3D-speckle tracking echocardiography (3D-STE).
Methods: One hundred and eighteen consecutive patients between 18-80 years of age were enrolled into the study.Patients were divided into three groups according to body mass index (BMI): normal (BMI: 18.5-24.9 kg/m2) (n = 35), overweight (BMI: 25-29.9 kg/m2) (n=43),obese (BMI ≥30 kg/m2) (n = 40).3D-STE was performed and global longitudinal strain (GLS), global circumferential strain (GCS), global radial strain (GRS) and global area strain (GAS) were measured.3D-STE results were compared between the groups.
Results: Mean age was 60.97±8.94 years and 55.1 % of the patient population were male.Mean GCS was -13.5, GLS was – 11.9, GRS was 32.3 and GAS was -22. As BMI increased, GCS and all other strain parameters were significantly worse (p (normal-overweight)<0.001,p(normal-obese)<0.001 and p(overweight-obese)<0.001 for GCS,GLS,GRS and GAS).Positive linear correlation was observed between BMI and all measured strain parameters (r=0.673, p<0.001 for BMI and GCS).
Conclusion: 3D-STE is a noninvasive parameter to detect subclinical left ventricular dysfunction and global strain values were significantly correlated with BMI.Subclinical left ventricular dysfunction was detected in overweight people besides obese subjects.

Keywords: 3D - speckle tracking echocardiography, overweight people, subclinical left ventricular dysfunction


Fazla kilolu kişilerde subklinik sol ventrikül disfonksiyonunun 3D-benek izleme ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

Mustafa Dogdus1, Salih Kilic2, Ertan Vuruskan3
1Karaman Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Karaman
2Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Gaziantep

Amaç: Obezite, kardiyovasküler risk faktörleri ile ilişkilidir ve kardiyovasküler hastalık ve mortalitenin önemli bir göstergesidir.Bu küresel yük, yapısal ve fonksiyonel değişimleri tetikleyerek miyokard fonksiyonlarını etkiler. Obez bireylerde subklinik sol ventrikül disfonksiyonu bilinmesine rağmen,fazla kilolu kişiler hakkında yeterli bilgi yoktur. Bu çalışmanın amacı, fazla kilolu kişilerde subklinik sol ventrikül disfonksiyonunu 3D-benek izleme ekokardiyografi (3D-STE) ile değerlendirmektir.
Yöntemler: Çalışmaya 18-80 yaş arası ardışık 118 hasta alındı. Hastalar vücut kitle indeksine (VKİ) göre üç gruba ayrıldı: normal (VKİ: 18.5-24.9 kg / m2) 35), fazla kilolu (VKİ: 25-29.9 kg / m2) (n = 43), obez (VKİ ≥30 kg / m2) (n = 40).3D-STE uygulandı ve global longitudinal strain (GLS), global circumferential strain (GCS), global radial strain (GRS) ve global area strain (GAS) ölçüldü.3D-STE sonuçları gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Ortalama yaş 60.97±8.94 idi ve hastaların % 55.1'i erkekti.Ortalama GCS -13.5, GLS - 11.9, GRS 32.3 ve GAS -22 idi.VKİ arttıkça, GCS ve diğer tüm strain parametreleri anlamlı derecede daha kötü saptandı (GCS, GLS, GRS ve GAS için p (normal-fazla kilolu) <0.001, p (normal- obez) <0.001 ve p (fazla kilolu-obez) <0.001).VKİ ile ölçülen tüm strain parametreleri arasında pozitif lineer korelasyon (VKİ ve GCS için r = 0.673, p <0.001) gözlendi.
Sonuç: 3D-STE subklinik sol ventrikül disfonksiyonunu saptamada kullanılan noninvaziv bir parametredir ve global strain değerleri VKİ ile anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur. Obez bireylerin yanı sıra fazla kilolu kişilerde de subklinik sol ventrikül disfonksiyonu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: 3D - benek izleme ekokardiyografi, fazla kilolu kişiler, subklinik sol ventrikül disfonksiyonu
Corresponding Author: Mustafa Dogdus, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology