ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 23 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
The protective effect of single dose tadalafil in contrast-induced nephropathy: An experimental study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(4): 306-310 | DOI: 10.5152/akd.2014.5380  

The protective effect of single dose tadalafil in contrast-induced nephropathy: An experimental study

Kerem Özbek1, Köksal Ceyhan1, Fatih Koç1, Erkan Söğüt2, Fatih Altunkaş1, Metin Karayakalı1, Ataç Çelik1, Hasan Kadı1, R. Doğan Köseoğlu3, Orhan Önalan1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University; Tokat-Turkey
2Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University; Tokat-Turkey
3Department of Pathology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University; Tokat-Turkey

Objective: Contrast-induced nephropathy (CIN) is one of the most common causes of acute renal failure in hospitalized patients. The direct toxic effect of contrast media; ischemic damage caused by reactive oxygen species; increased perivascular hydrostatic pressure; high viscosity and changes in the activity of vasoactive substances play important roles in the pathogenesis. Tadalafil inhibits the phosphodiesterase enzyme which destroys nitric oxide. Nitric oxide causes renal vasodilatation, increases renal medullar blood flow and mediates the removal of free oxygen radicals. Drugs that increase levels of nitric oxide are expected to reduce the development of contrast nephropathy due to contrast media. We aimed to test the hypothesis that tadalafil reduces the development of contrast nephropathy due to contrast toxicity.
 
Methods: A total of 24 female Wistar albino rats, three groups of eight, were included in the study. After 48 hours of dehydration, contrast media (meglumine diatrozoate, 6 mL/kg) was administered to the first group, and contrast media with tadalafil (10 mg/kg) was administered to the second group. The third group served as the control group. Blood and tissue samples were taken 48 hours after this procedure.
 
Results: Serum cystatin C, serum creatinine and blood urea nitrogen (BUN) values were significantly lower in the contrast with tadalafil group compared to the group given only contrast. Serum and tissue malondialdehyde (MDA) levels were significantly lower in the contrast with tadalafil group than in the contrast only group.

 
Conclusion: These results demonstrate the protective effect of tadalafil in the prevention of CIN in rats. 
 

Keywords: contrast-induced nephropathy, nitric oxide, tadalafil, phosphodiesterase-5 inhibitors, cystatin C


Tek doz tadalafilin kontrast ilişkili nefropati gelişimini önleyici etkisi; deneysel bir çalışma

Kerem Özbek1, Köksal Ceyhan1, Fatih Koç1, Erkan Söğüt2, Fatih Altunkaş1, Metin Karayakalı1, Ataç Çelik1, Hasan Kadı1, R. Doğan Köseoğlu3, Orhan Önalan1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University; Tokat-Turkey
2Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University; Tokat-Turkey
3Department of Pathology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University; Tokat-Turkey

Amaç: Kontrast ilişkili nefropati akut böbrek yetersizliğinin en sık sebeplerinden biridir. Kontrasta bağlı direk toksik etki, reaktif oksijen ürünlerinin sebep olduğu iskemik zedelenme, artmış perivasküler hidrostatik basınç, yüksek viskozite, endotelin, nitrik oksit, adenozin gibi vazoaktif maddelerin aktivitesinde oluşan değişiklikler patogenezde önemli rol oynar. Tadalafil, nitrik oksiti yıkan fosfodiesteraz enzimini inhibe ederek etki eder. Nitrik oksit vazodilatasyon yaparak renal ve medüller kan akımını artırır, mitokondriyal solunumu düzenler, serbest oksijen radikallerinin temizlenmesine aracılık eder. Bu nedenle nitrik oksit düzeylerini artıran ilaçların kontrasta bağlı nefropatinin gelişimini azaltması beklenir. Çalışmamızda tadalafilin kontrast ilişkili nefropati gelişimini azaltacağı hipotezini test etmeyi amaçladık. 
 
Yöntemler: Çalışmaya her grupta 8 adet olmak üzere toplam 24 adet dişi wistar-albino sıçan alındı. 48 saat dehidratasyonu takiben ilk gruba kontrast madde (diatrozoate 6 mL/kg), ikinci gruba kontrast madde ile birlikte tadalafil (10 mL/kg) çözelti halinde verildi, son grup ise kontrol grubu olarak alındı. İşlemden 48 saat sonra kan ve doku örnekleri alındı.
 
Bulgular: Serum sistatin C, kreatinin ve BUN değerleri kontrast ile birlikte tadalafil verilen grupta kontrast verilen gruba göre anlamlı düzeyde daha düşük izlendi. Serum ve doku malondialdehit düzeyleri benzer şekilde kontrast ile birlikte tadalafil verilen grupta kontrast grubuna göre anlamlı düzeyde daha düşük bulundu. 
 
Sonuç: Bu sonuçlar tadalafilin sıçanlarda kontrast ilişkili nefropati gelişimini azaltabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: kontrast ilişkili nefropati, nitrik oksit, tadalafil, fosfodiesteraz 5 inhibitörleri, sistatin C


Kerem Özbek, Köksal Ceyhan, Fatih Koç, Erkan Söğüt, Fatih Altunkaş, Metin Karayakalı, Ataç Çelik, Hasan Kadı, R. Doğan Köseoğlu, Orhan Önalan. The protective effect of single dose tadalafil in contrast-induced nephropathy: An experimental study. Anatol J Cardiol. 2015; 15(4): 306-310


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology