ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 22 Issue : 5
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Prognostic Significance of Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels in Patients with Heart Failure and Reduced Left Ventricular Ejection Fraction [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-37941 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.37941  

Prognostic Significance of Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels in Patients with Heart Failure and Reduced Left Ventricular Ejection Fraction

Hasan Ali Barman1, Irfan Şahin2, Adem Atıcı3, Eser Durmaz4, Ece Yurtseven5, Barış Ikitimur4, Ertuğrul Okuyan2, Ibrahim Keleş4
1Department of Cardiology, Okmeydani Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Bagcilar Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Cardiology, İstanbul Gaziosmanpasa Taksim Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Cardiology, Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Turkey
5Department of Cardiology, Koc University Hospital, İstanbul, Turkey

Introduction: Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is a member of the neurotrophin family. We aimed to investigate the relationship between BDNF levels and prognostic markers in patients with heart failure (HF) and reduced left ventricular ejection fraction (LVEF), considering death or rehospitalization due to HF.

Methods: Patients with severe left ventricular systolic dysfunction (LVEF ≤ 35%) and individuals with no history of cardiac disease (control group) were included in the study conducted between 2013 and 2017. Of the included patients, 52 were classified as mildly symptomatic (New York Heart Association (NYHA) I–II), and 108 were classified as severely symptomatic (NYHA III). The control group comprised of 50 individuals. The primary endpoints of the study comprised of cardiovascular death during long-term follow-up and hospitalization for worsening of HF.

Results: The mean age of the patient group was 67.60 ± 11.45 years and 58% were male, while that of the control group was 66.28 ± 11.30 years and 48% were male. The N-terminal pro-brain type natriuretic peptide (NT-pro-BNP) serum levels in the patients with HF were higher, while the BDNF values were lower than those of the control group (NT-pro-BNP: 5010 ± 851 pg/ml vs. 33 ± 11 pg/ml, p < 0.001; BDNF: 8.64 ± 1.12 ng/ml vs. 17.58 ± 4.51 ng/ml, p < 0.001). Multivariable analysis suggested that there was a significant association between BDNF levels and clinical status, generating the primary endpoints of death [BDNF levels: Odds ratio (OR)= 0.17, 95% confidence interval (CI): 0.05–0.53, p = 0.002), and rehospitalization (BDNF levels: OR= 0.702, 95% CI: 0.54–0.92, p = 0.010].

Conclusions: Decreased serum BDNF levels were associated with death and rehospitalization in HF patients, suggesting that these levels can be useful prognostic biomarkers.

Keywords: Brain-Derived Neurotropic Factor (BDNF), NT pro-BNP, Heart Failure, NYHA


Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Hastalarında Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör Düzeylerinin Prognostik Önemi

Hasan Ali Barman1, Irfan Şahin2, Adem Atıcı3, Eser Durmaz4, Ece Yurtseven5, Barış Ikitimur4, Ertuğrul Okuyan2, Ibrahim Keleş4
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kardiyoloji kliniği, İstanbul
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kardiyoloji kliniği, İstanbul
3istanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kardiyoloji kliniği, İstanbul
4İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
5Koç üniversitesi hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), nörotrofinler ailesinin bir üyesidir ve nöronların fonksiyonlarını sürdürmesinde önemli role sahip olan hücre içi bir mediyatördür. Bu çalışmanın amacı düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği (KY) hastalarında BDNF düzeylerinin prognostik(ölüm ve tekrar hastaneye yatış) öneminin araştırılmasıdır.

Materyal/Metod: Şubat 2013- Mart 2017 tarihleri arasında düşük ejeksiyon fraksiyonlu fonksiyonel kapasitesi(NYHA) I-II olan 52 hasta ile fonksiyonel kapasitesi(NYHA) III olan 108 hasta çalışmaya dahil edildi. Bilinen kardiyak hastalık öyküsü olmayan 50 sağlıklı gönüllü kontrol grubuna alındı. Hasta ve kontrol gruplarında başvuru sırasında alınan kan örneklerinden NT pro-BNP ve BDNF düzeyleri ELISA yöntemiyle ölçüldü. En az 6 aylık takipte ölüm ve tekrar hastaneye yatışı içeren primer son noktaları belirlemede serum BDNF düzeylerinin ilişkisi değerlendirildi.

Sonuçlar: Hasta grubunda ortalama yaş 67.6 olup % 58’ i erkekti. Kontrol grubunda yaş ortalaması 66.28 ve %48 erkek gönüllü mevcuttu. Kalp yetersizliği olan hastaların serum NT pro-BNP düzeyleri yüksek, BDNF değerleri kontrol grubuna göre düşük olarak saptandı(NTpro-BNP 5010 ± 851 pg/ml vs 33 ± 11 pg/ml; p<0.001, BDNF 8.64 ± 1.12 ng/ml vs 17.58 ± 4.51 ng/ml; p<0.001). Cox-regresyon analizi ile yapılan çok değişkenli analizlerde BDNF düzeylerinin azalması ölüm ve tekrar hastaneye yatışı göstermede bağımsız belirteç olarak belirlendi(Ölüm; BDNF düzeyi (OR: 0.17, 95%CI 0.05–0.53, p = 0.002), Tekrar hastaneye yatış; BDNF düzeyi (OR: 0.702, 95%CI 0.54-0.92, p=0.010).
Tartışma: Düşük serum BDNF düzeyleri, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında ölüm ve tekrar hastaneye yatış ile ilişkili olarak saptandı. Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği olan hastalarda serum BDNF düzeyleri prognostik bir belirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), NT pro-BNP, Kalp yetersizliği, NYHA
Corresponding Author: Hasan Ali Barman, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology