ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
The risk of cardiovascular events in patients with metabolic syndrome: The results of a population based prospective cohort study (PURE Turkey) [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-27227 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.27227  

The risk of cardiovascular events in patients with metabolic syndrome: The results of a population based prospective cohort study (PURE Turkey)

Aytekin Oguz1, Mustafa Kilickap2, Sadi Gulec2, Yuksel Altuntas3, Kubilay Karşıdağ4, Ahmet Temizhan5, Burcu Calik Tumerdem6, Mirac Vural Keskinler1, Sumathy Rangarajan7, Salim Yusuf7
1Istanbul Medeniyet University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey.
2Ankara University School of Medicine, Department of Cardiology, Ankara, Turkey.
3University Of Health Sciences, Faculty Of Medicine, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Health Training And Research Hospital, Clinic Of Endocrinology And Metabolism Sisli/ıstanbul.
4Medical Faculty of Istanbul University, Division of Endocrinology, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey.
5University of Health Science, Ankara City Hospital, Cardiology Clinic, Ankara, Turkey.
6Marmara University Faculty of Health Sciences, Department of Health Administration, Istanbul, Turkey.
7Population Health Research Institute, McMaster University and Hamilton Health Sciences, Hamilton, ON, Canada.

Objective: Metabolic syndrome (MetS) includes several cardiovascular (CV) risk factors. We aimed to assess CV risk of MetS, and the contribution of its components to the risk, and whether MetS provides additional risk prediction beyond its components.
Methods: The PURE Turkey cohort included 3933 individuals between 35 and 70 years of age, with a median follow-up of 8.9 years. MetS was diagnosed if any of the three criteria of high blood pressure, high fasting plasma glucose, abdominal obesity, low HDL-cholesterol or high triglycerides were present. The primary outcome was the composite of fatal CV events, non-fatal myocardial infarction, stroke or heart failure, adjusted for age, sex, smoking, family history of CV diseases and LDL-cholesterol.
Results: The primary outcome was more common in MetS group (178 [9.2%] vs. 70 [3.5%]; log-rank p value <0.001; and corresponding incidence rate 11.3 vs. 4.2 per 1000-person-year). Each component was significantly associated with the primary outcome; however, when the components were sequentially included to the model, abdominal obesity and high triglycerides did not provide additional risk on top of the other 3 components. Hazard ratio for MetS for the primary-outcome was 2.12 (95% CI 1.59-2.81, p<0.001), and discriminative ability (c-statistics ) of the models with MetS and with the components were similar.
Conclusion: MetS increases the risk of CV events more than two-fold. High blood pressure, high plasma glucose and low HDL-cholesterol are the top three components of MetS for CV risk. MetS and its components have similar discriminative ability for CV events.

Keywords: Metabolic syndrome, cardiovascular diseases, mortality, cohort study.


Metabolik sendromlu hastalarda kardiyovasküler risk: Populasyon temelli prospektif kohort bir çalışmanın sonuçları (PURE Türkiye)

Aytekin Oguz1, Mustafa Kilickap2, Sadi Gulec2, Yuksel Altuntas3, Kubilay Karşıdağ4, Ahmet Temizhan5, Burcu Calik Tumerdem6, Mirac Vural Keskinler1, Sumathy Rangarajan7, Salim Yusuf7
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Eğitimi ve Araştırma Hastanesi, Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Şişli, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara Türkiye
6Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
7Halk Sağlığı Araştırma Enstitüsü, McMaster Üniversitesi ve Hamilton Sağlık Bilimleri, Hamilton, ON, Kanada.

Amaç: Metabolik sendrom (MetS) çeşitli kardiyovasküler (KV) risk faktörlerini içeren klinik bir tablodur. Bu çalışmada MetS’in KV riski, her bir komponentinin riske katkısını ve MetS’in, komponentlerinin ötesinde ek bir risk göstergesi olup olmadığını araştırmayı planlandık.
Yöntem: PURE Türkiye kohortuna ait bu çalışmada, 35-70 yaşları arasında 3933 kişinin ortanca 8.9 yıl takip edildiği araştırmanın sonuçları sunulmaktadır. MetS tanımı olarak kan basıncı yüksekliği, açlık plazma glukoz yüksekliği, abdominal obezite, HDL-kolesterol düşüklüğü ve trigliserid yüksekliği kriterlerinden herhangi üçünün varlığı kullanıldı. Çalışmanın birincil sonlanım noktası fatal KV olaylar, non-fatal miyokart infarktüsü, inme veya kalp yetersizliğini içeren kombine sonlanım olarak kabul edildi. Analizler yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, ailede KV hastalık öyküsü ve LDL-kolesterole göre düzeltilerek yapıldı.
Bulgular: Birincil sonlanım MetS grubunda daha fazla görüldü (178 [9.2%] ve 70 [3.5%]; log-rank p <0.001; insidans hızı 11.3 ve 4.2 / 1000-hasta yılı). Her bir komponent birincil sonlanım ile anlamlı derecede ilişkiliydi, ancak komponentler ardışık olarak modele eklendiğinde abdominal obezite ve tirgliserid yüksekliğinin diğer 3 komponentin üzerine anlamlı ek bir risk getirmediği görüldü. MetS’in birincil sonlanım için risk (hazard) oranı 2.12 (%95 güven aralığı 1.59-2.81, p<0.001) bulundu ve MetS ile komponentlerinin ayrı olarak değerlendirildiği modellerin ayırt ediciliği (c-istatistiği) benzer bulundu.
Sonuç: MetS varlığı KV riski en az 2 kat artırmaktadır. Kan basıncı ve plazma glukoz yüksekliği ile HDL düşüklüğü MetS’in KV risk açısından en önemli 3 komponentidir. MetS ve komponentlerinin KV riski belirleyiciliği benzer derecededir.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalıklar, mortalite, kohort çalışma.
Corresponding Author: Aytekin Oguz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology