ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 21 Issue : 3
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Higher ultrafiltration rate is associated with right ventricular mechanical dispersion [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-26243 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.26243  

Higher ultrafiltration rate is associated with right ventricular mechanical dispersion

Serkan Ünlü1, Efstathios Pagourelias2, Burak Sezenöz3, Asife Şahinarslan3, Orhan Mecit Uludağ4, Gökhan Gökalp3, Turgay Arınsoy5, Atiye Çengel3
1Department of Cardiology, Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital; Ankara-Turkey
2Aristotle University of Thessaloniki, Hippokrateion University Hospital, Medical School, Third Cardiology Department; Thessaloniki-Greece
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Gazi University; Ankara-Turkey
4Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Gazi University; Ankara-Turkey
5Department of Nephrology, Faculty of Medicine, Gazi University; Ankara-Turkey

Objective: Ultrafiltration rate is one of the major determinants of adverse outcomes in patients undergoing hemodialysis (HD) therapy. Previous
studies have focused on the impact of HD on right ventricular (RV) peak strain values. However, the influence of HD on the temporal characteristics of deformation has not been reported yet. The aim of the present study was to evaluate the impact of high ultrafiltration rate (HUR) on RV mechanical dyssynchrony.
Methods: Echocardiographic images focused on the RV and left ventricle (LV) were obtained from 60 patients (49.2±17.3 years, 22 female) before and after HD. Patients were divided into two groups according to ultrafiltration rate. Changes in echocardiographic parameters with HD were examined. Two-dimensional speckle-tracking strain analysis was used to assess deformation. Mechanical dispersion was measured as the standard deviation of time to peak longitudinal strain of six segments for RV and 18 segments for LV.
Results: The average ultrafiltrated volume and ultrafiltration rate were 3000.1±1007.9 mL and 11.4±2.9 mL/kg/h, respectively. Global longitudinal strain (GLS) of the RV and LV decreased after HD in both groups. A significant difference was observed in RV mechanical dispersion with HD for patients in the high ultrafiltration group. A mild statistically insignificant increase in LV mechanical dispersion was also observed after HD.
Conclusion: HUR has a substantial impact on LV and RV GLS and RV dyssynchrony. Ultrafiltration rates and volumes should be kept as low as
possible to achieve hemodynamic stability and tolerability.

Keywords: dispersion, mechanical, right, speckle, tracking, ventricle


Yüksek Ultrafiltrasyon Hızı ve Sağ Ventriküler Mekanik Dispersiyon İlişkisi

Serkan Ünlü1, Efstathios Pagourelias2, Burak Sezenöz3, Asife Şahinarslan3, Orhan Mecit Uludağ4, Gökhan Gökalp3, Turgay Arınsoy5, Atiye Çengel3
1Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Selanik Aristotle Üniversitesi, Hippokrateion Üniversite Hastanesi, 3. Kardiyoloji Departmanı, Selanik, Yunanistan
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Ultrafiltrasyon hızı, hemodializ tedavisi alan hastalarda kardiyovasküler prognozun en önemli göstergelerinden bir tanesidir.Önceki çalışmalar HD'nin sağ ventrikül üzerindeki pik deformasyon değerlerine olan etkisine odaklanmış; ancak HD'nin deformasyonun zamansal özellikleri üzerindeki etkisi henüz bildirilmemiştir. Bu nedenle, yüksek ultrafiltrasyon oranının sağ ventrikül (RV) mekanik dissenkronizasyon üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntemler: Hemodiyaliz öncesi ve sonrası, RV ve sol ventrikül (SV) odaklı ekokardiyografik görüntüler 60 hastadan (49.2 ± 17.3y. 22k) alındı. Hastalar ultrafiltrasyon hızına göre iki gruba ayrıldı. Ekokardiyografik parametrelerde HD sonrası oluşan değişiklikler incelendi. Deformasyonun değerlendirilmesi için benek takibi analizi kullanıldı. Mekanik dispersiyon, RV için 6 segmentin ve SV için 18 segmentin pik deformasyonuna kadar olan zamanın standart sapması olarak ölçülmüştür.
Bulgular: Ortalama ultrafiltrasyon hacmi ve ultrafiltrasyon oranı sırasıyla 3000.1 ± 1007.9 ml ve 11.4 ± 2.9 ml/kg/saat olarak bulundu. Her iki grupta da global uzunlamasına strain (GLS) RV ve LV için HD'den sonra azaldı. Yüksek ultrafiltrasyon grubundaki hastalar için HD ile RV mekanik dispersiyonunda belirgin artış izlendi. HD'den sonra da LV mekanik dispersiyonda hafif istatistiksel olarak önemsiz bir artış gözlenmiştir.
Sonuç: Yüksek ultrafiltrasyon oranlarının SV ve RV GLS ile RV dissenkroni üzerinde önemli etkisi vardır. Ultrafiltrasyon oranları ve hacimleri hemodinamik stabilite sağlamak için mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: benek takibi, dispersiyon, mekanik, sağ ventrikül
Corresponding Author: Serkan Ünlü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology