ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 23 Issue : 5
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Apparently “low” serum asymmetric dimethylarginine is associated with fasting glucose and tends toward association with type-2 diabetes [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(1): 26-33 | DOI: 10.5152/akd.2013.5009  

Apparently “low” serum asymmetric dimethylarginine is associated with fasting glucose and tends toward association with type-2 diabetes

Altan Onat1, Bayram Köroğlu2, Günay Can3, Ahmet Karagöz4, Murat Yüksel5, Mesut Aydın5
1Department of Cardiology, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul University, İstanbul-Turkey
2Clinic of Cardiology, Siyami Ersek Center for Cardiovascular Surgery, İstanbul-Turkey
3Departments of Public Health, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul University, İstanbul-Turkey
4Clinic of Cardiology, Numune Hospital, Ankara-Turkey
5Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakır-Turkey

Objective: We investigated the association of serum asymmetric dimethylarginine (ADMA) with metabolic syndrome (MetS), type-2 diabetes and coronary heart disease (CHD) in the general population. Methods: Cross-sectional and, at 2000 person-years’ follow-up, prospective analysis. Adults with measured serum ADMA level (n=848) were analyzed using tertiles or dichotomized values. ADMA concentrations were measured by a validated commercial ELISA kit. Results: Dichotomized subjects of combined sexes with low (≤0.68 µmol/L) ADMA values had significantly higher fasting glucose, total cholesterol, apolipoprotein B and lower diastolic blood pressure. In linear regression analyses comprising age, smoking, triglyceride, HDL-cholesterol, C-reactive protein and waist circumference as well, creatinine was significantly and independently associated with ADMA, further in women glucose (inversely). In logistic regression analyses uniformly adjusted for age, smoking status and waist girth, prevalent MetS tended to positive independent association with ADMA tertiles only in men. Combined prevalent and incident diabetes weakly tended to be associated with the lowest (vs mid- and highest) ADMA tertiles in combined gender; and prevalent and incident CHD was not associated with ADMA tertiles in either sex. Conclusion: Apparently “low” circulating ADMA is independently associated with fasting glucose and tends to be so with type-2 diabetes. The lack of anticipated positive associations of ADMA with cardiometabolic disorders is likely due to autoimmune responses operating against serum ADMA under oxidative stress, rendering partial failure in immunoassay.

Keywords: Asymmetric dimethylarginine, diabetes type-2, glucose, oxidative stress, sex difference, regression analysis


Kanda görünürde “düşük” asimetrik dimetilarginin açlık glikozu ile ilişkili olup tip-2 diyabete ilişki eğilimindedir

Altan Onat1, Bayram Köroğlu2, Günay Can3, Ahmet Karagöz4, Murat Yüksel5, Mesut Aydın5
1Department of Cardiology, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul University, İstanbul-Turkey
2Clinic of Cardiology, Siyami Ersek Center for Cardiovascular Surgery, İstanbul-Turkey
3Departments of Public Health, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul University, İstanbul-Turkey
4Clinic of Cardiology, Numune Hospital, Ankara-Turkey
5Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakır-Turkey

Amaç: Serum asimetrik dimetilarginin (ADMA)’nın metabolik sendrom (MetS), tip-2 diyabet ve koroner kalp hastalığı (KKH) ile ilişkilerini bir genel popülasyon örnekleminde inceledik. Yöntemler: Kesitsel ve (2000 kişi-yıllık izlemede) öne dönük analiz. Ölçülmüş serum ADMA düzeyi bulunan 848 yetişkin, üçte bir dilim ya da dikotomize değerler kullanılarak incelendi. ADMA konsantrasyonları valide edilmiş bir ELISA kitiyle ölçüldü. Bulgular: Dikotomize olup düşük (≤0,68 µmol/L) ADMA değerli katılımcılar anlamlı biçimde yüksek açlık glikozu, total kolesterol, apolipoprotein B ve düşük diyastolik kan basıncına sahipti. Yaş, sigara, trigliserit, HDL-kolesterol, C-reaktif protein ve bel çevresini de içeren lineer regresyon analizlerinde ADMA, kreatinin ile anlamlı ve bağımsız ilişki, kadınlarda da glikoz ile ters ilişki gösterdi. Yaş, sigara içiciliği ve bel çevresi için ayarlanan lojistik regresyonda, prevalan MetS, ADMA üçte bir dilimleriyle yalnız erkeklerde bağımsız ilişkili bulundu. Prevalan ve insidan diyabet, orta ve üst üçte bir dilimlerine kıyasla alt dilimde iki cinsiyet birlikteliğinde zayıf ilişki eğilimi sergiledi; prevalan ile insidan KKH ADMA dilimleriyle ilişkili bulunmadı. Sonuç: Kanda görünürde “düşük” ADMA düzeyi açlık glikozu ile bağımsız biçimde ilişkili olup tip-2 diyabet ile de benzer ilişki eğilimindedir. ADMA’nın kalp ve metabolizma hastalıklarıyla beklenen pozitif ilişkilerinin yokluğu, muhtemelen oksidatif stres altında gelişen otoimmün yanıtlara bağlı olup immün yolla ölçümlerden kısmen uzaklaşmasına yol açmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Asimetrik dimetilarginin, diyabet tip-2, glikoz, oksidatif stres, cinsiyet farkı, regresyon analizi


Altan Onat, Bayram Köroğlu, Günay Can, Ahmet Karagöz, Murat Yüksel, Mesut Aydın. Apparently “low” serum asymmetric dimethylarginine is associated with fasting glucose and tends toward association with type-2 diabetes. Anatol J Cardiol. 2014; 14(1): 26-33


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology