ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 23 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Effect of percutaneous mitral balloon valvuloplasty on right ventricular functions in mitral stenosis: Short- and mid-term results [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(4): 289-296 | DOI: 10.5152/akd.2014.5360  

Effect of percutaneous mitral balloon valvuloplasty on right ventricular functions in mitral stenosis: Short- and mid-term results

Sinan İnci1, Mustafa Kemal Erol2, Eftal Murat Bakırcı1, Hikmet Hamur1, Hüsnü Değirmenci1, Hakan Duman1, Şule Karakelleoğlu1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Atatürk University; Erzurum-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, İstanbul-Kemerburgaz University; İstanbul-Turkey

Objective: To evaluate the short- and mid-term effects of percutaneous mitral balloon valvuloplasty (PMBV) on right ventricular functions in mitral stenosis.
 
Methods: A prospective study was conducted in 61 patients who had mitral stenosis in normal sinus rhythm (68% female, age: 42±11-16 years). Right ventricular functions were measured before, immediately after, and at 3 months and 1 year after PMBV by conventional and tissue Doppler echocardiography imaging methods. Additionally, the patients were evaluated in two groups (PAP?40 mm Hg, n: 46; PAP<40 mm Hg,
n: 15) according to the systolic pulmonary artery that was measured by echocardiography prior to PMBV.
 
Results: Post-PMBV mean gradient, pulmonary artery pressure (PAP), and left atrial size decreased significantly, and the mitral valve area increased significantly in both patient groups. This significance in pulmonary artery pressure was lost at 1 year. The significant post-PMBV increase in tricuspid annular point systolic excursion (TAPSE), systolic velocity, early diastolic velocity, and peak myocardial velocity during isovolumic contraction (IVV), indicating right ventricular functions, disappeared at 1 year. The significant post-PMBV decrease in myocardial performance index (MPI) and late diastolic velocity lost its significance at 1 year. No significant change was observed in myocardial acceleration during isovolumic contraction (IVA). The group with pulmonary hypertension demonstrated significance similar to the results of the overall group. Post-PMBV TAPSE, systolic velocity, early diastolic velocity, IVV, and IVA increased significantly, and this increase was maintained up to 1 year in the group without pulmonary hypertension. MPI and late diastolic velocity maintained their significantly decreased values up to 1 year.
 
Conclusion: The positive effect of PMBV on right ventricular function in the acute period decreases and even disappears in the mid-term in patients developing pulmonary hypertension. Intervention in the patients prior to the development of hypertension is very important for the improvement in right ventricular functions.
 

Keywords: mitral stenosis, percutaneous mitral balloon valvuloplasty, right ventricular functions


Mitral darlığında perkütan mitral balon valvüloplastinin kısa ve orta dönemde sağ ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi

Sinan İnci1, Mustafa Kemal Erol2, Eftal Murat Bakırcı1, Hikmet Hamur1, Hüsnü Değirmenci1, Hakan Duman1, Şule Karakelleoğlu1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Atatürk University; Erzurum-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, İstanbul-Kemerburgaz University; İstanbul-Turkey

Amaç: Mitral darlığı olgularında perkütan mitral balon valvuloplastinin (PMBV) sağ ventrikül fonksiyonları üzerine olan etkisinin kısa ve orta dönemde değerlendirilmesidir.
 
Yöntemler: Normal sinüs ritminde kritik mitral darlığı olan 61 hastanın alındığı prospektif bir çalışma yapıldı (%68 kadın, yaş: 42±11 yıl). Sağ ventrikül fonksiyonlar, PMBV öncesi, sonrası, 3. ay ve 1. yılda konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi görüntüleme yöntemleri kullanılarak ölçüldü. Ayrıca hastalar PMBV öncesi ekokardiyografi ile ölçülen sistolik pulmoner arter basıncına (PAP) göre iki grupta (PAP?40 mm Hg, n: 46; PAP<40 mm Hg, n: 15) değerlendirildi.
 
Bulgular: Tüm hasta grubunda, PMBV sonrası ortalama gradiyent, pulmoner arter basıncı, sol atriyum boyutu anlamlı olarak azalmış, mitral kapak alanı anlamlı olarak artmıştı. Pulmoner arter basıncında 1.yılda bu anlam kayboldu. Sağ ventrikül fonksiyonlarını gösteren triküspit annüler düzlem sistolik hareketi (TAPSE), sistolik velosite, erken diastolik velosite ve izovolümik zirve miyokart hızı (IVV) değerlerinde PMBV sonrası anlamlı artış 1.yılda ortadan kalktı. Miyokardiyal performans indeksi (MPİ) ve geç diyastolik velosite değerlerinde PMBV sonrası anlamlı azalma 1.yılda anlamlılığını yitirdi. İzovolümik akselerasyon (IVA) değerlerinde ise anlamlı değişiklik izlenmedi. Pulmoner hipertansiyonu olan grup tüm grup sonuçlarına benzer anlamlılıklar gösterdi. Pulmoner hipertansiyonu olmayan grupta ise PMBV sonrası TAPSE, sistolik hız, erken diyastolik hız, IVV ve IVA değerleri anlamlı artış göstererek bu düzeyini 1. yıla kadar korudu. MPİ ve geç diyastolik hız değerleri ise anlamlı azalma değerlerini 1. yıla kadar sürdürdü.
 
Sonuç: PMBV’nin sağ ventrikül fonksiyonları üzerine akut dönemdeki pozitif etkisi pulmoner hipertansiyon gelişen hastalarda orta dönemde azalmakta hatta kaybolmaktadır. Hastalara pulmoner hipertansiyon gelişmeden müdahale edilmesi, sağ ventrikül fonksiyonlarının düzelmesi açısından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: mitral stenozu, perkütan mitral balon valvuloplasti, sağ ventrikül fonksiyonlar


Sinan İnci, Mustafa Kemal Erol, Eftal Murat Bakırcı, Hikmet Hamur, Hüsnü Değirmenci, Hakan Duman, Şule Karakelleoğlu. Effect of percutaneous mitral balloon valvuloplasty on right ventricular functions in mitral stenosis: Short- and mid-term results. Anatol J Cardiol. 2015; 15(4): 289-296


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology