ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 1
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Carotid-femoral pulse wave velocity in patients with isolated coronary artery ectasia: an observational study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(4): 313-319 | DOI: 10.5152/akd.2012.095  

Carotid-femoral pulse wave velocity in patients with isolated coronary artery ectasia: an observational study

Abdulkadir Kırış1, Mehmet Bostan2, Levent Korkmaz3, Mustafa Tarık Ağaç4, Zeydin Acar5, Şahin Kaplan6, Şükrü Çelik6
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Rize University, Rize
3Clinic of Cardiology, Ahi Evren Thorac and Cardiovascular Surgery, Training and Research Hospital, Trabzon-Turkey
4Clinic of Cardiology, Ahi Evren Cardiovascular and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Trabzon
5Clinic of Cardiology, Ahi Evren Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Trabzon-Turkey
6Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Objective: Carotid-femoral pulse wave velocity (PWV), the current “gold-standard” measure of arterial stiffness, has emerged as an important independent predictor of cardiovascular events. The increased PWV is recognized as an indicator of atherosclerosis. The relationship between isolated coronary artery ectasia (CAE) and carotid-femoral PWV has not been well-described. The aim of our study was to assess this relation. Methods: Thirty-four patients with isolated CAE without any visible coronary stenosis and 24 control subjects with angiographically normal coronary arteries were enrolled to this cross-sectional observational study. Applanation tonometry was applied to assess the carotid-femoral PWV. Statistical analyses were performed by Mann-Whitney U and Chi-square tests. Multiple linear regression analysis was used for the evaluation of the relations of parameters. Results: The baseline clinical and laboratory parameters of the both groups were similar. Patients with isolated CAE had significantly higher carotid-femoral PWV compared to control subjects (10.5±2.4 vs 9.2±1.7 m/s, p=0.02). In multiple regression analysis, age (beta=0.23, 95% CI=0.001- 0.094, p=0.04), number of ectatic vessels (beta=0.24, 95% CI=0.044-1.07, p=0.03), and systolic blood pressure (beta=0.52, 95% CI=0.028-0.1, p=0.001) were found independently related to PWV. Conclusion: We have shown an association between increased carotid-femoral PWV and isolated CAE, suggesting that atherosclerosis may be involved in the pathogenesis of isolated CAE without any coronary stenosis in the adult population.

Keywords: Arterial stiffness, pulse wave velocity, coronary ectasia, atherosclerosis, regression analysis


İzole koroner arter ektazili hastalarda karotis-femoral nabız-dalga hızı: Gözlemsel bir çalışma

Abdulkadir Kırış1, Mehmet Bostan2, Levent Korkmaz3, Mustafa Tarık Ağaç4, Zeydin Acar5, Şahin Kaplan6, Şükrü Çelik6
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Rize University, Rize
3Clinic of Cardiology, Ahi Evren Thorac and Cardiovascular Surgery, Training and Research Hospital, Trabzon-Turkey
4Clinic of Cardiology, Ahi Evren Cardiovascular and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Trabzon
5Clinic of Cardiology, Ahi Evren Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Trabzon-Turkey
6Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Amaç: Karotis-femoral nabız dalga hızı (NDH) günümüzde arteriyel katılık ölçümünün altın standart yöntemidir ve kardiyovasküler olayların bağımsız öngördürücüsüdür. Artmış NDH aterosklerozun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. İzole koroner arter ektazisi (KAE) ve karotis-femoral NDH arasındaki ilişki tam olarak ortaya konamamıştır. Bu çalışmanın amacı, bu ilişkiyi araştırmaktır. Yöntemler: Enine-kesitli gözlemsel bu çalışmaya, herhangi bir görünür darlığı olmayan 34 izole KAE’li hasta ve anjiyografik olarak normal koroner arterli 24 kontrol dahil edildi. Karotis-femoral NDH değerlendirmek için aplanasyon tonometrisi kullanıldı. İstatiksel analiz Mann-Whitney U ve Ki-kare testleri ile yapıldı. Parametreler arası ilişkilerin değerlendirilmesi için çoklu lineer regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Her 2 grubun temel klinik ve laboratuvar parametreleri benzerdi. Karotis-femoral NDH, izole KAE hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (10.5±2.4 ve 9.2 ±1.7 m/sn, p=0.02). Çoklu regresyon analizinde, yaş (beta=0.23, %95 GA= 0.001-0.094, p=0.04), ekta- tik damar sayısı (beta=0.24, %95 GA= 0.044-1.07, p=0.03) ve sistolik kan basıncı (beta=0.52, %95 GA= 0.028-0.1, p=0.001) karotis-femoral NDH ile bağımsız ilişkili bulundu. Sonuç: Artmış karotis-femoral NDH ve izole KAE arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki, yetişkin popülasyonda, herhangi bir stenozun olmadığı izole koroner arter ektazisinin patogenezinde aterosklerozun etkisi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Arteryel katılık, nabız dalga hızı, koroner ektazi, ateroskleroz, regresyon analizi


Abdulkadir Kırış, Mehmet Bostan, Levent Korkmaz, Mustafa Tarık Ağaç, Zeydin Acar, Şahin Kaplan, Şükrü Çelik. Carotid-femoral pulse wave velocity in patients with isolated coronary artery ectasia: an observational study. Anatol J Cardiol. 2012; 12(4): 313-319


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology