ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 20 Issue : 4
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Breast arterial calcifications and carotid intima-media thickness and haemodynamics: Is there any association? [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(4): 378-382 | DOI: 10.5152/akd.2014.4705  

Breast arterial calcifications and carotid intima-media thickness and haemodynamics: Is there any association?

Ramazan Büyükkaya1, Ayla Büyükkaya2, Ayşegül Altunkaş3, Beşir Erdoğmuş4, Burhan Yazıcı4, Beyhan Öztürk5, Ömer Yazgan6, Handan Ankaralı7
1Departments of Radiology, Faculty of Medicine, Düzce University; Düzce-Turkey
2Clinic of Radiology, Düzce Atatürk State Hospital; Düzce-Turkey
3Clinic of Radiology, Tokat State Hospital; Tokat-Turkey
4Departments of Radiology Faculty of Medicine, Düzce University; Düzce-Turkey
5Departments of Radiology, Faculty of Medicine, Düzce University; Düzce-Turkey
6Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Düzce-Türkiye
7Departments of Radiology and Biostatistics, Faculty of Medicine, Düzce University; Düzce-Turkey

Objective: In this study, we aimed to research the relation between breast arterial calcifications (BACs) detected on mammography and two well-known markers of cardiovascular diseases-carotid artery intima-media thickness (C-IMT) and haemodynamics parameters like carotid peak-systolic velocity (PSV), end-diastolic velocity (EDV) and resistive index (RI). Methods: The study group consisted of 50 consecutive BAC (+) women and the control group consisted of 55 BAC (-) women. In all participants, BAC was diagnosed using mammography and C-IMT was measured using B-mode and Doppler ultrasonography. BAC was defined as two linear calcification depositions in a conical periphery or as calcific rings at the mammographic evaluation. Doppler spectrum samples were obtained from 2 cm proximal to the main carotid artery bifurcation. Results: Postmenopausal female patients ranging in age from 40 to 86 included in this study. When the groups were adjusted for age, a statistically significant difference was found between mean C-IMT of BAC (+) and BAC (-) groups (0.81±0.2 vs. 0.69±0.2 mm; p<0.001). No significant differences were observed between BAC (+) and BAC (-) groups in terms of PSV, EDV, RI. Conclusion: The findings of the present study suggest that BAC, diagnosed by mammography, is independently associated with C-IMT. C-IMT measurement is suggested as a useful tool to detect early atherosclerotic changes. However, haemodynamic variables (PSV, EDV, RI) were not statistically different between the BAC (+) and BAC (-) groups. Prospective larger cohort studies are needed to further elucidate whether BAC is an independent risk factor for cardiovascular disease.

Keywords: atherosclerosis, breast calcification, intima-media thickness, Doppler ultrasonography


Meme arteryel kalsifikasyonu ile karotis intima-media kalınlığı ve hemodinamisi: Aralarında ilişki

Ramazan Büyükkaya1, Ayla Büyükkaya2, Ayşegül Altunkaş3, Beşir Erdoğmuş4, Burhan Yazıcı4, Beyhan Öztürk5, Ömer Yazgan6, Handan Ankaralı7
1Departments of Radiology, Faculty of Medicine, Düzce University; Düzce-Turkey
2Clinic of Radiology, Düzce Atatürk State Hospital; Düzce-Turkey
3Clinic of Radiology, Tokat State Hospital; Tokat-Turkey
4Departments of Radiology Faculty of Medicine, Düzce University; Düzce-Turkey
5Departments of Radiology, Faculty of Medicine, Düzce University; Düzce-Turkey
6Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Düzce-Türkiye
7Departments of Radiology and Biostatistics, Faculty of Medicine, Düzce University; Düzce-Turkey

Amaç: Bu çalışmada mamografik olarak saptanan meme arter kalsifikayonlarının, kardiyovasküler hastalıkların iyi belirteçleri olan ana karotid arter intima mediya kalınlığı (K-İMK) ve karotid arter pik sistolik hız (PSH), diyastol sonu hız (DSH) ve rezitif indeks (Rİ) gibi hemodinamik parametreler arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. Yöntemler: Meme arteryel kalsifikasyonu (MAK) olan 50 MAK (+) ve olmayan 55 MAK (-) çalışmaya alındı. Meme arteryel kalsifikasyonu tanısı mamografi ile kondu. Bütün hastalarda B-mod ve Doppler ultrasonografi kullanılarak K-İMK ve hemodinamik değişkenler ölçüldü. Mamografik değerlendirmede meme arteryel kalsifikasyonu konik periferinde iki lineer kalsiyum depozisyonu veya kalsifik halka olarak tanımlanmıştır. Doppler spektrumu ana karotid arter bifurkasyonunun 2 cm proksimalinden örneklenmiştir. Bulgular: Bu çalışmaya yaşı 40 ile 86 arasında değişen postmenapozal kadın hastalar dahil edilmiştir. Çalışmamızda yaşın etkisi istatistiksel olarak dışlandığında, MAK (+) ve MAK (-) gruplar arasında K-İMK'ler arasında anlamlı istatistiksel fark gözlendi (0,81±0,2 mm ve 0,69±0,2 mm sırasıyla; p<0,001). MAK (+) ve MAK (-) gruplarının ana karotid arter PSH, DSH ve Rİ’leri arasında anlamlı istatistiksel fark saptanmadı. Sonuç: Bu çalışmada mamografik olarak saptanan MAK ile K-İMK arasında bağımsız ilişki gösterilmiştir. Ancak hemodinamik değişkenler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Meme arteryel kalsifikasyonunun kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk olup olmadığını irdelemek için daha büyük prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: ateroskleroz, meme kalsifikasyon, intima-mediya kalınlığı, Doppler ultrasonografi


Ramazan Büyükkaya, Ayla Büyükkaya, Ayşegül Altunkaş, Beşir Erdoğmuş, Burhan Yazıcı, Beyhan Öztürk, Ömer Yazgan, Handan Ankaralı. Breast arterial calcifications and carotid intima-media thickness and haemodynamics: Is there any association?. Anatol J Cardiol. 2014; 14(4): 378-382


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology