ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 22 Issue : 6
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Mean platelet volume is not associated with coronary slow flow: A retrospective cohort study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(1): 18-24 | DOI: 10.5152/akd.2014.5142  

Mean platelet volume is not associated with coronary slow flow: A retrospective cohort study

Zekeriya Kaya1, Özgür Günebakmaz1, Ali Yıldız1, Yusuf Sezen1, Asuman Biçer Yeşilay1, Emre Erkuş2, Halil İbrahim Altıparmak1, Recep Demirbağ1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Harran University; Şanlıurfa-Turkey
2Clinic of Cardiology, Balıklıgöl State Hospital; Şanlıurfa-Turkey

Objective: To investigate mean platelet volume (MPV) levels in patients with coronary slow flow (CSF).
 
Methods: 465 stable angina pectoris cases with angiographically normal coronary arteries were recruited [coronary slow flow group (n=76), control group (n=389)] in the observational retrospective cohort study. Clinical, biochemical and demographic variables including MPV were noted and coronary blood flow was assessed with TIMI frame count (TFC).
 
Results: Gender, smoking, height, serum creatinine, uric acid levels, hemoglobin, waist/hip ratio, systolic blood pressure but not MPV were significantly different among groups. Independent predictors of CSF were height (p=.029) and serum uric acid level (p=.045). Gender, height, weight, hip circumference, systolic blood pressure, fasting blood glucose, serum urea, creatinine, uric acid levels, hemoglobin and platelet count were associated with mean TFC whereas independent predictors of mean TIMI frame count were height (p=.010) and serum uric acid level (p=.041).

 
Conclusion: Height and serum uric acid level but not MPV were independent predictors of both CSF and mean TFC.
 

Keywords: mean platelet volume, coronary slow flow, stable angina pectoris, regression analysis


Ortalama trombosit hacmi koroner yavaş akım ile ilişkili değildir: Retrospektif kesitsel bir çalışma

Zekeriya Kaya1, Özgür Günebakmaz1, Ali Yıldız1, Yusuf Sezen1, Asuman Biçer Yeşilay1, Emre Erkuş2, Halil İbrahim Altıparmak1, Recep Demirbağ1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Harran University; Şanlıurfa-Turkey
2Clinic of Cardiology, Balıklıgöl State Hospital; Şanlıurfa-Turkey

Amaç: Koroner yavaş akım (KYA) hastalarındaki ortalama trombosit hacmi (OTH) düzeylerini incelemeyi amaçladık.                                         
 
Yöntemler: Gözlemsel restrospektif kesitsel olan çalışmaya anjiyografik olarak koroner arterleri normal saptanan toplam 465 kararlı angina pektoris hastası dahil edildi [koroner yavaş akım (KYA) grubu (n=76), kontrol grubu (n=389)]. Ortalama trombosit hacmi (OTH), diğer klinik, biyokimyasal ve demografik değişkenler belirlendi ve KYA TIMI kare sayısı ile değerlendirildi.
 
Bulgular: Cinsiyet, sigara içiciliği, boy, serum kreatinin düzeyi, ürik asit düzeyi, hemoglobin, bel/kalça oranı, sistolik kan basıncı gruplar arasında farklıydı, fakat ortalama trombosit hacmi benzerdi. Yavaş koroner akım için bağımsız öngördürücüler boy (p=,029)  ve serum ürik asit düzeyi (p=,045) olarak bulundu. Cinsiyet, boy, kilo, kalça çevresi, sistolik kan basıncı, açlık kan şekeri, serum üre, kreatinin, ürik asit düzeyi, hemoglobin ve trombosit sayısı ortalama TIMI kare sayısı ile ilişkiliydi fakat TIMI kare sayısının bağımsız öngördürücüleri boy (p=,010) ve serum ürik asit düzeyi (p=,041) idi.
 
Sonuç: Boy ve serum ürik asit düzeyi hem KYA’ın hem de ortalama TIMI kare sayısının bağımsız öngördürücüleriydiler fakat OTH’nin bu parametrelerle ilişkisi yoktu.

Anahtar Kelimeler: ortalama trombosit hacmi, koroner yavaş akım, kararlı angina pectoris, regresyon analizi


Zekeriya Kaya, Özgür Günebakmaz, Ali Yıldız, Yusuf Sezen, Asuman Biçer Yeşilay, Emre Erkuş, Halil İbrahim Altıparmak, Recep Demirbağ. Mean platelet volume is not associated with coronary slow flow: A retrospective cohort study. Anatol J Cardiol. 2015; 15(1): 18-24


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology