ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Homocysteine levels in patients with masked hypertension [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(4): 357-362 | DOI: 10.5152/akd.2014.4689  

Homocysteine levels in patients with masked hypertension

Kamile Yücel1, Taha Tahir Bekçi1, Alparslan Taner2, Mehmet Kayrak3, Emine Nedime Korucu4, Ali Ünlü4
1Center of Blood and *Clinic of Chest Disease, Konya Education and Research Hospital; Konya-Turkey
2Clinic of Biochemistry, Dr. Faruk Sükan Maternity and Childrens Hospital; Konya-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University; Konya-Turkey
4Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Selçuk University; Konya-Turkey

Objective: Masked hypertension is a clinical condition, the importance of which is agreed in recent years and which is characterized by increased cardiovascular mortality and morbidity and is thought to be important endothelial dysfunction in the pathophysiology. Plasma total homocysteine levels are accepted as a major independent biomarker for endothelial dysfunction and/or a contributor to hypertension and coronary artery disease. In this study, we aimed to measure the level of serum homocysteine and to evaluate the relationship between the parameters of ambulatory blood pressure monitoring in patients with masked hypertension. Methods: This cross-sectional observational study included 37 subjects with normal blood pressure, 30 with masked-hypertension and 27 patients with obvious hypertension. Masked hypertension (MHT) was defined as office blood pressure <140/90 mm Hg and mean daytime ambulatory systolic blood pressure in 24 hours monitoring ≥135/85 mm Hg. Homocysteine levels of the subjects were measured by using HPLC system with fluorescent detector. Lipid parameters were measured by routine methods. Results: In the analysis of homocysteine, it was observed that there was no difference between the control group and patients with MHT. Patients with high blood pressure showed higher homocysteine levels when compared to MHT (p=0.02). Homocysteine levels showed a weak positive correlation with average systolic blood pressure (r=0.335, p=0.043). Homocysteine levels were higher in smokers than non-smokers. compared with non-smokers group in all participants (p=0.036). Mann-Whitney U test was used for statistical analysis. Conclusion: We have reached the opinion that in the individuals with no obvious health problems but with MHT, homocysteine levels may not have any significant effect upon high blood pressure levels.

Keywords: atherosclerosis, homocysteine, masked hypertension.


Maskeli hipertansiyonlu hastalarda homosistein düzeyleri

Kamile Yücel1, Taha Tahir Bekçi1, Alparslan Taner2, Mehmet Kayrak3, Emine Nedime Korucu4, Ali Ünlü4
1Center of Blood and *Clinic of Chest Disease, Konya Education and Research Hospital; Konya-Turkey
2Clinic of Biochemistry, Dr. Faruk Sükan Maternity and Childrens Hospital; Konya-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University; Konya-Turkey
4Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Selçuk University; Konya-Turkey

Amaç: Maskeli hipertansiyon (MHT) önemi son yıllarda anlaşılan kardiyovasküler mortalite ve morbidite artışla karakterize, fizyopatolojisinde endotel disfonksiyonunun önemli olabileceği düşünülen klinik bir durumdur. Homosistein koroner arter hastalığı, endotel disfonksiyonu ve hipertansiyonla ilişkisi gösterilmiş bir belirteçtir. Bu çalışmada MHT’li hastaların serum homosistein seviyelerini ölçmeyi ve ambulatuar Holter parametreleriyle ilişkisini araştırmayı amaçladık. Yöntemler: Bu kesitsel gözlem çalışmaya; 37 normal kan basıncına sahip birey, 30 MHT ve 27 aşikar hipertansiyon olgusu dahil edildi. Ofis kan basıncı (KB) <140/90 mmHg ve 24 saatlik ambulatuar KB ölçümlerinde gündüz peryodu ortalama KB’nın ≥ 135/85 mmHg olması MHT olarak tanımlandı. Homosistein düzeyleri floresan detektörlü HPLC sistemi kullanılarak ölçüldü. Lipit parametreleri rutin analiz yöntemleri ile ölçüldü. Bulgular: Homosistein analizleri sonucunda maskeli hipertansiyon hastalarında kontrole göre bir farklılık rastlanmadı. Aşikar hipertansif hastalarda homosistein düzeyleri hem kontrol grubu (p=0.0043) hem de maskeli hipertansif hastalara oranla anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.014). Homosistein düzeyi kontrol grubunda ortalama sistolik kan basıncı ile zayıf pozitif korelasyon gösterdi (r=0.335, p=0.043). Çalışmamıza dahil olan bireyler grup gözetmeksizin sigara içimine göre değerlendirildiğinde (n=29) homosistein düzeylerinin sigara içenlerde yüksek olduğu saptandı (p=0.036). Mann-Whitney U testi ağırlıklı olarak istatistiksel analiz için kullanıldı. Sonuç: Bu çalışma sonuçları aşikar herhangi bir sağlık problemi olmayan ama maskeli hipertansiyonu olan bireylerde artmış kan basıncı üzerine homosistein düzeylerinin önemli bir etkisinin olmadığını işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, homosistein, maskeli hipertansiyon


Kamile Yücel, Taha Tahir Bekçi, Alparslan Taner, Mehmet Kayrak, Emine Nedime Korucu, Ali Ünlü. Homocysteine levels in patients with masked hypertension. Anatol J Cardiol. 2014; 14(4): 357-362


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology