ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Relationship Between Myocardial Energy Expenditure and Postoperative Ejection Fraction in Patients with Severe Mitral Regurgitation [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-03835 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.03835  

Relationship Between Myocardial Energy Expenditure and Postoperative Ejection Fraction in Patients with Severe Mitral Regurgitation

Hicaz Zencirkiran Agus1, Gamze Babur Guler1, Mehmet Ali Astarcioglu2, Ahmet Guner1, Ismail Gurbak1, Oya Atamaner1, Anil Sahin1, Ahmet Yasar Cizgici1, Alev Kilicgedik3
1Istanbul Saglik Bilimleri Univercity Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Cardiology Department
2Department of Cardiology, Dumlupinar University, Kutahya Evliya Celebi Education and Research Hospital, Dumlupinar, Turkey
3Department of Cardiology, University of Health Sciences Kartal Kosuyolu Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.

Background: Our aim in this prospective study was to investigate the myocardial energy metabolism in severe mitral regurgitation (MR) and explore its effect on postoperative differentiation of ejection fraction (EF).
Methods: We included 85 patients with severe MR from October 2018 to June 2019 prospectively. During the study period, a total of 50 patients underwent mitral valve surgery; finally 49 patients were enrolled due to one missing data. Left ventricular function, circumferential end-systolic stress (cESS) and myocardial energy expenditure (MEE) were assessed by transthoracic echocardiography preoperatively and 3 months after surgery. Patients were divided into two groups according to absolute difference of postoperative differentiation of EF.
Results: Nine patients underwent mitral valve repair and 40 underwent prosthetic valve replacement. Patients with reduced EF, had higher myocardial energy expenditure demonstrated with cESS, MEE. Negative correlation between preoperative EF and N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP), cESS, MEEs, MEEm; and also positive correlation between preoperative EF and effective regurgitant orifice area were found. Complications occurred in 12 patients during hospitalization. In postoperatively decreased EF group, basal NT-proBNP, left atrium (LA) and cESS were significantly higher. Taken into consideration the covariates of multiple logistic regression analysis, LA and cESS were independent predictors of EF decline postoperatively.
Conclusion: Patients with higher LA and cESS are independent predictors of postoperative reduction of EF. Preoperative high end-systolic stress could predict postoperative EF decline; therefore could be helpful for the timing of mitral valve surgery. Even though MEE was higher in postoperatively decreased EF group, it didn’t reach statistically significance.

Keywords: Myocardial energy expenditure, end-systolic stress, ejection fraction, mitral regurgitation, mitral valve surgery


İleri Mitral Yetersizliği Olan Hastalarda Miyokardial Enerji Tüketimi ile Postoperatif Ejeksiyon Fraksiyonu Arasındaki İlişki

Hicaz Zencirkiran Agus1, Gamze Babur Guler1, Mehmet Ali Astarcioglu2, Ahmet Guner1, Ismail Gurbak1, Oya Atamaner1, Anil Sahin1, Ahmet Yasar Cizgici1, Alev Kilicgedik3
1İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji departmanı
2Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
3İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Bu prospektif çalışmadaki amacımız ileri mitral yetersizliği (MY) olan hastalarda miyokardiyal enerji metabolizmasını araştırmak ve postoperatif ejeksiyon fraksiyonu (EF) değişikliği üzerine etkisini araştırmaktı.
Yöntem: Ekim 2018'den Haziran 2019'a kadar ileri MY’si olan 85 hasta prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Çalışma süresince toplam 50 hastaya mitral kapak cerrahisi uygulandı. Sol ventrikül fonksiyonu, çevresel sistol-sonu stres (cESS) ve miyokardiyal enerji tüketimi (MEE) transtorasik ekokardiyografi ile operasyon öncesi ve operasyondan 3 ay sonra değerlendirildi. EF’de postoperatif değişikliğe göre hastalar iki gruba ayrıldı.
Bulgular: Dokuz hastaya mitral kapak tamiri, 40 hastaya mitral protez kapak implantasyonu uygulandı. EF'si düşük olan hastaların cESS, MEE ile gösterilen miyokard enerji tüketimi daha fazlaydı. Preoperatif EF ve N-terminal pro-brain natriüretik peptid (NT-proBNP), cESS, MEEs, MEEm arasında negatif korelasyon; ayrıca preoperatif EF ile efektif regurjitan orifis alanı (ERO) arasında pozitif korelasyon bulundu. Yatış sırasında 12 hastada komplikasyon gelişti. Ameliyat sonrası azalmış EF grubunda bazal NT-proBNP, sol atrium (SA) ve cESS anlamlı olarak yüksekti. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinin ortak değişkenleri göz önüne alındığında; SA ve cESS’nin, postoperatif EF'deki azalmanın bağımsız öngördürücüleri olduğu saptandı..
Sonuç: SA çapları ve cESS fazlalığı, postoperatif EF azalmasının bağımsız öngördürücüleri olarak saptandı. Ameliyat öncesi yüksek sistol sonu stres, postoperatif EF düşüşünü predikte edebilir; bu nedenle mitral kapak cerrahisinin zamanlaması için yardımcı olabilir. Ameliyat sonrası azalmış EF grubunda MEE daha yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlılığa ulaşamadı.

Anahtar Kelimeler: miyokardial enerji tüketimi, sistol sonu stres, ejeksiyon fraksiyonu, mitral yetersizliği, mitral kapak cerrahisi
Corresponding Author: Hicaz Zencirkiran Agus, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology