ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 20 Issue : 4
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Inflammation is related to unbalanced cardiac autonomic functions in hypertension: an observational study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(3): 233-240 | DOI: 10.5152/akd.2012.067  

Inflammation is related to unbalanced cardiac autonomic functions in hypertension: an observational study

Ataç Çelik1, Fatih Koç2, Hasan Kadı3, Köksal Ceyhan4, Ünal Erkorkmaz5
1Department of Cardiology Dr. Cevdet Aykan State Hospital, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 60100 Tokat-Türkiye
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat-Turkey
4Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
5Department of Biostatistics and Medical Informatics, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat-Turkey

Objective: Inflammation plays a role both in the mechanisms leading to hypertension alone and in the mechanisms leading to atherosclerosis with hypertension. Previous studies have shown the relationship between the autonomic functions and inflammatory system activation. The aim of the study was to evaluate the relationship between inflammation and cardiac autonomic functions in hypertensive patients. Methods: One hundred twenty one hypertensive patients (mean age 59±11 years, 60 male) and 34 healthy volunteers (mean age 58±11 years, 18 male) were included in the present cross-sectional observational study. The 24-hour ambulatory electrocardiogram recordings were taken using Pathfinder Software. The heart rate variability (HRV) analysis was performed using time domain parameters using the same software. Heart rate turbulence (HRT) parameters, turbulence onset and turbulence slope were calculated with HRT software. Statistical analysis was performed using unpaired t-test or Mann-Whitney U test, one-way ANOVA or Kruskal-Wallis analysis of variance, Chi-square test, and Spearman rank order correlation analysis. The association of hypertension with high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP), HRV and HRT was analyzed after adjustment for confounding variables as age and creatinine levels. Results: The mean hs-CRP was higher, HRV was slightly reduced while HRT was markedly blunted in hypertensive patients in comparison with control group [SDNN; 132±28 vs. 112±34 msec, RMSSD; 27 (23-35) vs. 22 (16-28) msec, TO; -2.80±2.15 vs. -0.96±2.36%, TS; 7.56 (5.24-10.60) vs. 4.65 (2.44-7.26) msec/RR, p<0.01 for all]. All of the HRV and HRT parameters were more deteriorated in the highest tertile hs-CRP group [SDNN; 93±34 msec, RMSSD; 17 (13-22) msec, TO; 0.03±2.22%, TS; 2.43 (1.84-3.89) msec/RR, p<0.05 for all]. There were correlations between hs-CRP and HRV and HRT parameters (SDNN; r=-0.690, RMSSD; r=-0.277, TS; r: -0.417, TO; r=0.267, p<0.05 for all). Conclusion: There is an inflammatory process in hypertensive patients and inflammation is related with unbalanced cardiac autonomic functions.

Keywords: Hypertension, inflammation, autonomic nervous system, atherosclerosis, heart rate variability, heart rate turbulence


Hipertansiyonda enflamasyon kardiyak otonomik fonksiyonlarda dengesizlik ile ilişkilidir: Gözlemsel bir çalışma

Ataç Çelik1, Fatih Koç2, Hasan Kadı3, Köksal Ceyhan4, Ünal Erkorkmaz5
1Department of Cardiology Dr. Cevdet Aykan State Hospital, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 60100 Tokat-Türkiye
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat-Turkey
4Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
5Department of Biostatistics and Medical Informatics, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat-Turkey

Amaç: Enflamasyonun, hem hipertansiyona sebep olan mekanizmalarda, hem de hipertansiyonla birlikte ateroskleroza sebep olan mekanizma- lar içerisinde role sahip olduğu bilinmektedir. Birçok çalışmada otonom sinir sistemi ile enflamatuvar sistem aktivasyonunun ilişkisi gösterilmiş- tir. Çalışmanın amacı hipertansif hastalarda enflamasyon ile kardiyak otonomik fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Yöntemler: Hipertansiyon tanısı almış 121 hasta (ortalama yaş 59±11 yıl, 60 erkek) ile 34 sağlıklı gönüllü (ortalama yaş 58±11 yıl, 18 erkek) enine- kesitli gözlemsel çalışmaya alındı. Tüm katılımcılardan 24 saatlik ambulatuvar elektrokardiyogram kayıtları alınarak analizleri Pathfinder progra- mı ile yapıldı. Kalp hızı değişkenliğinin (KHD) zaman bağımlı parametreleri aynı program kullanılarak hesaplandı. Kalp hızı türbülansı (KHT) parametreleri olan türbülans başlangıcı (TO) ve türbülans eğimi (TR) otomatik olarak HRT programı ile hesaplandı. İstatistiksel analiz eşleştiril- memiş t-testi, Mann-Whitney U testi, tek-yönlü ANOVA, Kruskal-Wallis varyans analizi, Ki-kare testi ve Spearman korelasyon katsayısı analizi ile yapıldı. Hipertansiyon ile yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs-CRP), KHD ve KHT arasındaki ilişki yaş ve kreatinin seviyesi gibi karıştırıcı değişkenler için düzeltildikten sonra analiz edildi. Bulgular: Sağlıklı gönüllüler ile karşılaştırıldığında, hastaların hs-CRP değerlerinde artış, KHD parametrelerinde hafif, KHT parametrelerinde ise belirgin bozulma tespit edildi [SDNN; 132±28 karşın 112±34 msn, RMSSD; 27 (23-35) karşın 22 (16-28) msn, TO; -2.80±2.15 karşın %-0.96±2.36, TS; 7.56 (5.24-10.60) karşın 4.65 (2.44-7.26) msn/RR, hepsi için p<0.01]. Hastaların hs-CRP değerlerine göre en yüksek tertilde olanların, orta ve düşük tertilde olanlara göre tüm KHD ve KHT değerleri daha çok bozulmuş olarak gözlendi [SDNN; 93±34 msn, RMSSD; 17 (13-22) msn, TO; %0.03±2.22, TS; 2.43 (1.84-3.89) msn/RR, hepsi için p<0.05]. Korelasyon analizine göre hs-CRP ile KHD ve KHT parametreleri arasında güçlü bir ilişki saptan- dı (SDNN; r=-0.690, RMSSD; r=-0.277, TS; r: -0.417, TO; r=0.267, hepsi için p<0.05). Sonuç: Hipertansif hasta popülasyonunda kardiyak otonomik fonksiyonlardaki dengesizlik enflamasyon ile ilişkilidir.Ataç Çelik, Fatih Koç, Hasan Kadı, Köksal Ceyhan, Ünal Erkorkmaz. Inflammation is related to unbalanced cardiac autonomic functions in hypertension: an observational study. Anatol J Cardiol. 2012; 12(3): 233-240


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology